Редагування формул.

Перелік зареєстрованих у системі формул.

Група Скорочена назва Пов.значення Мінімальне Норма Максимальне
Активи банку No
1.Готівкові кошти ГОТІВКОВІ_КОШТИ Yes Грн.
2.Кошти в національному банку України КОШТИ_В_НАЦІОНАЛЬНОМУ_БАНКУ_УКРА_НИ Yes Грн.
3.Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України ЦІННІ_ПАПЕРИ_ЩО_РЕФІНАНСУЮТЬСЯ_НАЦІОНАЛЬНИМ_БАНК Yes Грн.
4.Кошти в інших банках КОШТИ_В_ІНШИХ_БАНКАХ Yes Грн.
5.Операції з клієнтами ОПЕРАЦІ__З_КЛІ_НТАМИ Yes Грн.
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії ІНВЕСТИЦІ__В_АСОЦІЙОВАНІ_Й_ДОЧІРНІ_КОМПАНІ_ Yes Грн.
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу ІНВЕСТИЦІ__В_АСОЦІЙОВАНІ_ТА_ДОЧІРНІ_КОМПАНІ___ЩО_ Yes Грн.
Інші активи ІНШІ_АКТИВИ Yes Грн.
Інші нараховані доходи ІНШІ_НАРАХОВАНІ_ДОХОДИ Yes Грн.
Активи банку (Всього) АКТИВИ_ВСЬОГО Yes Грн.
Акції та інші цінні на вимогу папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку АКЦІ__ТА_ІНШІ_ЦІННІ_НА_ВИМОГУ_ПАПЕРИ_З_НЕФІКСОВАН Yes Грн.
Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком в портфелі банку на продаж АКЦІ__ТА_ІНШІ_ЦІННІ_ПАПЕРИ_З_НЕФІКСОВАНИМ_ПРИБУТК Yes Грн.
Боргові цінні папери в торговому портфелі. БОРГОВІ_ЦІННІ_ПАПЕРИ_В_ТОРГОВОМУ_ПОРТФЕЛІ Yes Грн.
Дебіторська заборгованість ДЕБІТОРСЬКА_ЗАБОРГОВАНІСТЬ Yes Грн.
Дебетові суми до з'ясування ДЕБЕТОВІ_СУМИ_ДО_З_ЯСУВАННЯ Yes Грн.
Нараховані доходи до отримання НАРАХОВАНІ_ДОХОДИ_ДО_ОТРИМАННЯ Yes Грн.
Нараховані доходи за інвестицями в асоційовані й дочірні компанії НАРАХОВАНІ_ДОХОДИ_ЗА_ІНВЕСТИЦЯМИ_В_АСОЦІЙОВАНІ_Й Yes Грн.
Нараховані доходи за операціями з цінними паперами НАРАХОВАНІ_ДОХОДИ_ЗА_ОПЕРАЦІЯМИ_З_ЦІННИМИ_ПАПЕРАМ Yes Грн.
Нематеріальні активи НЕМАТЕРІАЛЬНІ_АКТИВИ Yes Грн.
Основні засоби ОСНОВНІ_ЗАСОБИ Yes Грн.
Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку ПОХІДНІ_ФІНАНСОВІ_АКТИВИ_В_ТОРГОВОМУ_ПОРТФЕЛІ_БАН Yes Грн.
Похідні фінансові активи що призначені для обліку хеджування ПОХІДНІ_ФІНАНСОВІ_АКТИВИ_ЩО_ПРИЗНАЧЕНІ_ДЛЯ_ОБЛІКУ Yes Грн.
Транзитні рахунки ТРАНЗИТНІ_РАХУНКИ_АКТИВИ Yes Грн.
Цінні папери в портфелі банку на продаж ЦІННІ_ПАПЕРИ_В_ПОРТФЕЛІ_БАНКУ_НА_ПРОДАЖ Yes Грн.
Цінні папери, що утримуються до погашення ЦІННІ_ПАПЕРИ__ЩО_УТРИМУЮТЬСЯ_ДО_ПОГАШЕННЯ Yes Грн.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ФОРМУЛИ No
Активи банка. А Yes Грн.
Відвернення В No Грн.
Високоліквідні активи. ВА No Грн.
Додатковий капітал ДК No Грн.
Загальні активи ЗА No Грн.
Н1 Капітал Н1 Yes Грн.
Н12 Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик. Н12 Yes % 200.00
Н13 Норматив максимального розміру залучених міжбанківських позик. Н13 Yes % 300.00
Н14 Норматив інвестування Н14ИНВЕСТИЦИИ Yes %
Н4 Норматив достатності капіталу Н4 Yes % 4.00
Н5 Норматив миттєвої ліквідності. Н5 Yes % 15.00
Н6 Норматив загальної ліквідності. Н6 Yes % 100.00
Н7 Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів. Н7 Yes % 15.00
Основний капітал ОК No Грн.
Регулятивний капітал відкорегований на основні засоби К1 Yes Грн.
Робочі активи РА No Грн.
Розрахункові та поточні рахунки РОЗПОТРАХ No Грн.
Витрати No
Інші небанківські операційні витрати ІНШІ_ОПЕРАЦІЙНІ_ВИТРАТИ Yes Грн.
Відсоток комісійних витрат ВІДСОТОК_КОМІС_ВИТРАТ Yes %
Відсоток небанківських операц. витрат ВІДСОТОК_НЕБАНК_ОПЕРАЦ_ВИТРАТ Yes %
Відсоток податку на прибуток ВІДСОТОК_ПОДАТКУ_ПРИБУТОК Yes %
Відсоток процентних витрат ВІДСОТОК_ПРОЦЕНТ_ВИТРАТ Yes %
Витрати поточного року (5900{А}) ВИТРАТИ Yes Грн.
Витрати поточного року мінус резерви (5900{А}) ВИТРАТИ_МІНУС_РЗЕРВИ Yes Грн.
Зарплата з нарахуваннями ЗАРПЛАТА Yes Грн.
Комісійні витрати КОМІСІЙНІ_ВИТРАТИ Yes Грн.
Податок на прибуток ПОДАТОК_ПРИБУТОК Yes Грн.
Процентні витрати СГД ПРОЦЕНТНІ_ВИТРАТИ_СГД Yes Грн.
Процентні витрати всього ПРОЦЕНТНІ_ВИТРАТИ Yes Грн.
Процентні витрати міжбанк ПРОЦЕНТНІ_ВИТРАТИ_МБ Yes Грн.
Резерви створені РЕЗЕРВИ Yes Грн.
Витрати на телекомунікації. ВИТРАТИ_НА_ТЕЛЕКОМ Yes Грн.
Депозитита поточні рахунки фізичних осіб No
Депозитні рахунки фізичних осіб ДЕПОЗИТИ_ФІЗИЧНІ_ОСОБИ Yes Грн.
Поточні рахунки фізичних осіб ПОТОЧНІ_РАХУНКИ_ФІЗИЧНІ_ОСОБИ Yes Грн.
% змінення депозитів фізичних осібіб ВІДСОТОК_ЗМІНЕННЯ_ДЕПОЗ_ФІЗ_ОСІБ_ВСЬОГО Yes %
Відсоток коштів фізичних осіб в забов'язаннях ВІДСОТОК_КОШТІВ_ФІЗИЧНИХ_ОСІБ_В_ЗАБОВЯЗАННЯХ Yes %
Середньозважана за депозитими фізичних осіб СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_ДЕПОЗИТИ_ФІЗИЧНИХ_ОСІБ Yes %
Середньозважана за поточними рахунками фізичних осіб СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_ПОТОЧНІРАХ_ФІЗИЧНИХ_ОСІБ Yes %
Депозитита поточні рахунки юредичних осіб No
Депозити і кредити банків КРЕДИТИ_ДЕПОЗИТИ_БАНКІВ! Yes Грн.
Депозити і кредити банків та НБУ овернайт КРЕДИТИ_ДЕПОЗИТИ_БАНКІВ_ОВЕРНАЙТ Yes Грн.
Депозитні рахунки юредичних осіб ДЕПОЗИТИ_ЮРЕДИЧНИХ_ОСІБ Yes Грн.
Поточні рахунки юридичних осіб ПОТОЧНІ_РАХУНКИ_ЮРИДИЧНИХ_ОСІБ Yes Грн.
Відсоток коштів юредичих осіб в забов'язаннях ВІДСОТОК_КОШТІВ_ЮРЕДИЧНИХ_ОСІБ_В_ЗАБОВЯЗАННЯХ Yes %
Середньозважана за депозитими юредичних осіб СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_ДЕПОЗИТИ_ЮРЕДИЧНИХ_ОСІБ Yes %
Середньозважана за поточними рахунками юредичних осіб СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_ПОТОЧНІРАХ_ЮРЕДИЧНИХ_ОСІБ Yes %
Доходи No
Відсоток комісійних доходів ВІДСОТОК_КОМІС_ДОХОДІВ Yes Грн.
Відсоток процентних доходів ВІДСОТОК_ПРОЦ_ДОХОДІВ Yes Грн.
Відсоток торгівельних операцій ВІДСОТОК_ТОРГІВ_ОПЕРАЦІЙ Yes Грн.
Доходи поточного року (5900{П}) ДОХОДИ Yes Грн.
Комісійні доходи всього КОМІСІЙНІ_ДОХОДИ Yes Грн.
Комісійні доходи за операц. з банками КОМІСІЙНІ_ДОХОДИ_БАНКІВ Yes Грн.
Комісійні доходи за операц. з клієнтами КОМІСІЙНІ_ДОХОДИ_КЛІЕНТІВ Yes Грн.
Процентні доходи СГД ПРОЦЕНТНІ_ДОХОДИ_СГД Yes Грн.
Процентні доходи всього ПРОЦЕНТНІ_ДОХОДИ Yes Грн.
Процентні доходи міжбанк ПРОЦЕНТНІ_ДОХОДИ_МБ Yes Грн.
Результат від торгівельних операцій ТОРГІВЕЛЬНІ_ОПЕРАЦІІ Yes Грн.
Доходність кредитного портфелю No
Всього надано кредитів КРЕДИТИ_ВСЬОГО Yes Грн.
Надані кредити банкам у відсотках. КРЕДИТИ_БАНКАМ_ВІДСОТКАХ Yes %
Надані кредити місцевим органам управління у відсотках. КРЕДИТИ_ОРГАНАМ_УПРАВЛІННЯ_ВІДСОТКАХ Yes %
Надані кредити підприємствам госп.діяльності у відсотках. КРЕДИТИ_ПІДПРИЕМСТВАМ_ВІДСОТКАХ Yes %
Надані кредити фізичним особам у відсотках. КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ВІДСОТКАХ Yes %
Забов'язання No
Інші зобов'язання ІНШІ_ЗОБОВ_ЯЗАННЯ Yes Грн.
Інші нараховані витрати ІНШІ_НАРАХОВАНІ_ВИТРАТИ Yes Грн.
Забов'язання (Всього) ЗАБОВ_ЯЗАННЯ_ВСЬОГО Yes Грн.
Кошти інших банків КОШТИ_ІНШИХ_БАНКІВ Yes Грн.
Кошти бюджету та державних цільових фондів КОШТИ_БЮДЖЕТУ_ТА_ДЕРЖАВНИХ_ЦІЛЬОВИХ_ФОНДІВ_ Yes Грн.
Кошти національного банку України КОШТИ_НАЦІОНАЛЬНОГО_БАНКУ_УКРА_НИ Yes Грн.
Кошти небанківських фінансових установ КОШТИ_НЕБАНКІВСЬКИХ_ФІНАНСОВИХ_УСТАНОВ Yes Грн.
Кошти суб'єктів господарювання КОШТИ_СУБ__КТІВ_ГОСПОДАРЮВАННЯ Yes Грн.
Кошти фізичних осіб КОШТИ_ФІЗИЧНИХ_ОСІБ Yes Грн.
Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій КРЕДИТИ__ОТРИМАНІ_ВІД_МІЖНАРОДНИХ_ТА_ІНШИХ_ФІНАНС Yes Грн.
Кредитові суми до з'ясування КРЕДИТОВІ_СУМИ_ДО_З_ЯСУВАННЯ Yes Грн.
Кредиторська заборгованість банку КРЕДИТОРСЬКА_ЗАБОРГОВАНІСТЬ_БАНКУ Yes Грн.
Субординований борг банку СУБОРДИНОВАНИЙ_БОРГ_БАНКУ Yes Грн.
Транзитні рахунки - пасиви ТРАНЗИТНІ_РАХУНКИ___ПАСИВИ Yes Грн.
Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання ЦІННІ_ПАПЕРИ_ВЛАСНОГО_БОРГУ_ТА_ПОХІДНІ_ФІНАНСОВІ_ Yes Грн.
Капітал банку No
Капітал банку КАПІТАЛ_БАНКУ Yes Грн.
Реальний капітал жорсткіший (НЕ ДЛЯ РОБОТИ) РЕАЛЬНИЙ_КАПІТАЛ_2 No Грн.
Коофіценти No
Коофіцент пропускної спроможності коррахунку НБУ. ПРОПУСКНА_КОРРАХУНКУ Yes %
Нараховані виплати НАРАХОВАН_ВИПЛАТИ_ХХХ8_9 Yes Грн.
Нараховані виплати мінус нараховані доходи. ВИПЛАТИ_МІНУС_ДОХОДИ_ХХХ8_9 Yes Грн.
Нараховані доходи. НАРАХОВАН_ДОХОДИ_ХХХ8_9 Yes Грн.
Відношення Капіталу банку до Активів ВІДНОШЕННЯ_КАПІТАЛ_БАНКУ_ДО_АКТИВІВ Yes Грн.
Відсоток сформованих резервів а активах банку. ВІДСОТОК_РЕЗЕРВІВ_В_АКТИВАХ Yes %
Відсоток сформованих резервів в капіталі банку. ВІДСОТОК_РЕЗЕРВІВ_В_КАПІТАЛІ Yes %
Відсоток сформованих резервів в кредитному потрфелі всього ВІДСОТОК_РЕЗЕРВІВ_В_КРЕД_ПОТРФЕЛІ_ВСЬОГО Yes %
Забов'язання поділені на активи. ЗАБОВЬЯЗАННЯ_НА_АКТИВИ Yes %
Капітал поділені на активи. КАПІТАЛ_НА_АКТИВИ Yes %
Прибуток активів РОА РОА_2 Yes Грн.
Прибуток капіталу РОЕ РОЕ_2 Yes Грн.
Фінансовий результат діяльності банку по балансу. ФІНРЕЗУЛЬТАТ Yes Грн.
Кредити надані банкам No
Кредити надані банкам без забогованості ВСЬОГО КРЕДИТИ_БАНКАМ Yes Грн.
Кредити надані банкам з забогованостью ВСЬОГО ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_БАНКАМ_З_ЗАБОРГОВАНОСТЬЮ Yes Грн.
Прострочені кредити надані банкам ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_БАНКАМ Yes Грн.
% прострочених кредитів банкам ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕДИТІВ_БАНКАМ Yes %
Кредити надані суб'єктам господарювання. No
Кредити надані небанківським установам (Овердрафти) КРЕДИТИ_НЕБАНКІВСЬКИМ_УСТАНОВАМ_ОВЕРДРАФТИ Yes Грн.
Кредити надані субьєктам господарювання (Овердрафти) КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_ОВЕРДРАФТ_260 Yes Грн.
Кредити надані субьєктам господарювання в інвестеційну діяльність КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_В_ІНВЕСТ_ДІЯЛЬНІСТЬ_207 Yes Грн.
Кредити надані субьєктам господарювання в іпотеку КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_В_ІПОТЕЧНУ_ДІЯЛЬНІСТЬ_208 Yes Грн.
Кредити надані субьєктам господарювання в поточну діяльність КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_В_ПОТОЧНУ_ДІЯЛЬНІСТЬ_206 Yes Грн.
Кредити надані субьєктам господарювання вимоги що придбані за векселями КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_ВИМОГО_ПРИДБАНВЕКСЕЛЯ_203 Yes Грн.
Кредити надані субьєктам господарювання за врахованими векселями КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_ЗА_ВЕКСЕЛЯ_202 Yes Грн.
Кредити надані субьєктам господарювання за оперпаціями репо КРЕДИТИ_ЮР_ОСОБАМ_ОПЕРАЦІЯМИ_РЕПО_201 Yes Грн.
Кредити надані юредичним особам (Всього) КРЕДИТИ_ЮРИДИЧНИМ_ОСОБАМ_ВСЬОГО Yes Грн.
Кредити надані юредичним особам з заборгованостью (Всього) КРЕДИТИ_ЮРИДИЧНИМ_ОСОБАМ_ВСЬОГО_З_ЗАБОГОВАНОСТЬЮ Yes Грн.
Просточені відсотки субьєктів господарювання (ВСЬОГО) ВІСОТОК_ПРОСТРОЧЕНО_ЗАБОРГОВАНОСТІ_ЮРОСОБИ Yes Грн.
Прострочка субьєктів господарювання ВСЬОГО ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_ВСЬОГО Yes Грн.
Прострочка субьєктів господарювання в інвестеційну діяльність ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_В_ІНВЕСТЕЦІЙНУ_ДІЯЛЬНІСТЬ_20 Yes Грн.
Прострочка субьєктів господарювання в іпотеку ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_В_ІПОТЕЧНУ_ДІЯЛЬНІСТЬ_208 Yes Грн.
Прострочка субьєктів господарювання в поточну діяльність ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_В_ПОТОЧНУ_ДІЯЛЬНІСТЬ_206 Yes Грн.
Прострочка субьєктів господарювання за вексилями ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_ЗА_ВЕКСИЛЯМИ_202 Yes Грн.
Прострочка субьєктів господарювання на придбапння векселів ПРОСТРОЧКА_ЮР_ОСОБАМ_НА_ПРОДБАННЯ_ВЕКСИЛІВ_203 Yes Грн.
% прострочених кредитів юредичних осіб в ііпотеку ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_ІПОТЕКА Yes %
% прострочених кредитів юредичних осіб в інвестеційну діяльність ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_ІНВЕСТЕЦІЙНУ_ДІ Yes %
% прострочених кредитів юредичних осіб в поточну діяльність ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_В_ПОТОЧНУ_ДІЯЛЬ Yes %
% прострочених кредитів юредичних осіб всього ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_ВСЬОГО Yes %
% прострочених кредитів юредичних осіб за операціями репо ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_ЗА_ВЕКСЕЛЯМИ Yes %
% прострочених кредитів юредичних осіб на придбання векселів. ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ЮР_ОСІБ_ПРИББАННЯ_ВЕКСЕ Yes %
Середньозважана за доходами по кредитах юредичних осіб. СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_КРЕДИТИ_ЮРЕДИЧНИХ_ОСІБ Yes %
Кредити надані суб'єктам державного управління No
Кредити надані державним органам управління без прострочки (ВСЬОГО) КРЕДИТИ_ДЕРЖАВНИМ_ОРГАНАМ_БЕЗ_ПРОСТРОЧКИ_ВСЬОГО Yes Грн.
Кредити надані державним органам управління з просрочкою (ВСЬОГО) КРЕДИТИ_ДЕРЖАВНИМ_ОРГАНАМ_З_ПРОСТРОЧКОЮ_ВСЬОГО Yes Грн.
Прострочени кредити надані державним органам управління (ВСЬОГО) ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ДЕРЖАВНИМ_ОРГАНАМ_ВСЬОГО Yes Грн.
Кредити надані фізичним особам. No
Кредити надані фізичним особам без простроченої заборгованості - (ВСЬОГО) КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ВСЬОГО Yes Грн.
Кредити надані фізичним особам з заборгованостью - (ВСЬОГО) КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ВСЬОГО_З_ПРОСТРОЧКОЮ Yes Грн.
Кредити надані фізичним особам за векселями - (група 222) КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ВЕКСЕЛЯ_222 Yes Грн.
Кредити надані фізичним особам на поточні потреби - (група 220) КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ПОТОЧНІ_220 Yes Грн.
Кредити надані фізичним особам по іпотеці - (група 223) КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ІПОТЕКА_223 Yes Грн.
Кредити надані фізичним особам у фінансовий лізінг- (група 221) КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ФІНЛІЗІНГ_221 Yes Грн.
Просточені відсотки фізичні особи (ВСЬОГО) ВІСОТОК_ПРОСТРОЧЕНО_ЗАБОРГОВАНОСТІ Yes Грн.
Прострочена заборгованість по кредитам фізичним особам у фінансовий лізінг- (група 221) ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ФІНЛІЗІНГ_221 Yes Грн.
Прострочена заборгованість по кредити фізичним особам (ВСЬОГО) ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_ВСЬОГО Yes Грн.
Прострочена заборгованість по кредити фізичним особам - іпотека (група 223) ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ФІЗ_ОСІБ_ІПОТЕКА_223 Yes Грн.
Прострочена заборгованість по кредити фізичним особам -поточні потреби (група 220) ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ФІЗИЧНИМ_ОСОБАМ_220 Yes Грн.
Прострочена заборгованість по кредити фізичним особам за векселями (група 222) ПРОСТРОЧКА_КРЕДИТИ_ФІЗ_ОСОБАМ_ВЕКСЕЛЯ_222 Yes Грн.
% змінення кредитів фізичних осібіб ВІДСОТОК_ЗМІНЕННЯ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ВСЬОГО Yes Грн.
% прострочених кредитів фізичних осіб іпотека ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ІПОТЕКА_223 Yes %
% прострочених кредитів фізичних осіб векселя ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ВЕКСЕЛЯ_222 Yes %
% прострочених кредитів фізичних осіб лізінг ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ЛІЗІНГ_221 Yes %
% прострочених кредитів фізичних осіб поточні потреби ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ПОТОЧНІ_220 Yes %
% прострочених кредитів фізичних осібіб - ВСЬОГО ВІДСОТОК_ПРОСТРОЧЕНИХ_КРЕД_ФІЗ_ОСІБ_ВСЬОГО Yes %
Середньозважана за доходами по кредитами фізичних осіб СЕРЕДНЬЗВАЖАНА_%_СТАВКА_КРЕДИТИ_ФІЗ_ОСІБ Yes %
Прибуток No
Відношення (Витрати / Доходи) за мінусом резервів ВІДНОШЕННЯ_ВИТРАТИ_ДОХОДИ_МІНУС_РЕЗЕРВИ Yes %
Прибуток активів РОА РОА Yes Грн.
Прибуток капіталу РОЕ РОЕ Yes Грн.
Фінансовий результат діяльності банку по балансу. ФИНРЕЗ Yes Грн.
Резерви вибірково No
Резерви під інші активи РЕЗЕРВИ_ПІД_ІНШІ_АКТИВИ No Грн.
Резерви під заборгованість інших банків РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗАБОРГОВАНІСТЬ_ІНШИХ_БАНКІВ No Грн.
Резерви під заборгованість за кредитами РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗАБОРГОВАНІСТЬ_ЗА_КРЕДИТАМИ No Грн.
Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗМЕНШЕННЯ_КОРИСНОСТІ_ІНВЕСТИЦІЙ_В_АСО No Грн.
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗНЕЦІНЕННЯ_БОРГОВИХ_ЦІННИХ_ПАПЕРІВ No Грн.
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗНЕЦІНЕННЯ_ЦІННИХ_ПАПЕРІВ_У_ПОРТФЕЛІ_ No Грн.
Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення РЕЗЕРВИ_ПІД_ЗНЕЦІНЕННЯ_ЦІННИХ_ПАПЕРІВ__ЩО_УТРИМУЮ No Грн.

Up

Generate program : eXplorer_for_Bank (™) - 2.0.172 : 15.05.2009 15:32

Licensed for : IT Consulting & Soft Developer - www.explorer4bank.at.ua

Copyright © 2009 IT Consulting & Soft Developer by Serg Markov. All Rights Reserved.