Переглядаємо обігово-сальдовий баланс : Демо банк.

Використані валюти :

Эквівалент/999 /?/643 /USD/840 /EUR/978 /UAH/980 /

Обігово-сальдовий баланс у розрізі валюти - [ Эквівалент/999 ]

Група Рахунок Залиш Дебет Залиш Кредит Обіг Дебет Обіг Кредит Назва рахунку
1-5 1001 461,897.43 0.00 16,547,144.68 18,017,625.79 Банкноти та монети в касi банку
1-5 1002 95,707.37 0.00 355,784.06 370,598.98 Банкноти та монети в касi вiддiлень банку
1-5 1004 0.00 0.00 230,000.00 484,680.00 Банкноти та монети в банкоматах
1-5 1007 0.00 0.00 225,000.00 225,000.00 Банкноти та монети в дорозi
1-5 1200 9,290,381.32 0.00 324,174,317.57 319,594,998.42 Кореспондентський рахунок банку в Нацiональному банку України
1-5 1500 25,660,658.38 0.00 312,756,155.24 312,671,379.92 Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках
1-5 1508 0.00 0.00 1,110,511.65 1,110,511.65 Нарахованi доходи за коштами на вимогу в iнших банках
1-5 1521 0.00 0.00 92,400,000.00 105,800,000.00 Кредити овернайт, що наданi iншим банкам
1-5 1523 79,567,600.00 0.00 41,793,600.00 1,010,000.00 Короткостроковi кредити, що наданi iншим банкам
1-5 1528 7,991.78 0.00 316,171.47 310,749.55 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам
1-5 1591 0.00 81,141.40 134,000.00 81,141.40 Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями
1-5 1600 0.00 124,016,690.78 75.00 40,759,101.64 Кореспондентськi рахунки iнших банкiв
1-5 1608 0.00 0.00 759,101.64 759,101.64 Нарахованi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв
1-5 1612 0.00 27,300,000.00 0.00 0.00 Короткостроковi вклади (депозити) iнших банкiв
1-5 1618 0.00 0.00 330,808.22 330,808.22 Нарахованi витрати за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв
1-5 1623 0.00 199,973,600.00 10,000,000.00 78,683,600.00 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв
1-5 1628 0.00 0.00 1,270,375.27 1,270,375.27 Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв
1-5 1811 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою
1-5 1819 0.00 0.00 47,905,242.31 47,905,242.31 Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
1-5 1911 0.00 0.00 10,200,000.00 10,200,000.00 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою
1-5 1919 0.00 0.00 312,644,666.56 312,644,666.56 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
1-5 2062 680,230,000.00 0.00 406,000,000.00 130,000,000.00 Короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2063 40,509,174.20 0.00 0.00 6,506.68 Довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2068 756,739.72 0.00 7,779,710.89 8,227,195.82 Нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2069 0.00 0.00 575,457.53 575,457.53 Простроченi нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2202 5,835.70 0.00 0.00 3,893.34 Короткостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2203 485,881.07 0.00 0.00 13,478.71 Довгостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2207 6,055.77 0.00 4,155.40 705.12 Прострочена заборгованiсть за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2208 3,353.25 0.00 6,115.08 5,732.39 Нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2209 544.97 0.00 695.34 377.40 Простроченi нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2400 -27,466,138.67 0.00 2,474,102.92 7,232,519.29 Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на iндивiдуальнiй основi
1-5 2401 -1,334.52 0.00 0.00 95.03 Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на портфельнiй основi
1-5 2490 0.00 207.96 0.00 207.96 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiентами
1-5 2600 0.00 1,348,081.30 215,236,079.69 214,398,156.38 Кошти на вимогу суб`ектiв господарювання
1-5 2607 293.37 0.00 293.37 84.68 Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2608 0.00 224.84 181.97 224.84 Нарахованi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання
1-5 2610 0.00 500,000.00 200,000.00 0.00 Короткостроковi вклади (депозити) суб`ектiв господарювання
1-5 2618 0.00 17,465.75 4,931.51 6,349.32 Нарахованi витрати за строковими коштами суб`ектiв господарювання
1-5 2620 0.00 1,137,485.51 10,565,532.12 11,683,262.02 Кошти на вимогу фiзичних осiб
1-5 2625 0.00 800,102.99 1,133,872.72 893,948.48 Кошти на вимогу фiзичних осiб для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток
1-5 2627 0.00 0.00 484.59 484.59 Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам
1-5 2628 0.00 0.00 12,183.08 12,183.08 Нарахованi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб
1-5 2630 0.00 2,316,704.82 155,500.00 533,115.00 Короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб
1-5 2635 0.00 17,000.00 0.00 0.00 Довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб
1-5 2638 0.00 48,540.58 9,640.82 25,519.27 Нарахованi витрати за строковими коштами фiзичних осiб
1-5 2650 0.00 4,627,541.19 30,343,484.47 30,360,299.47 Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ
1-5 2652 0.00 87,001,000.00 0.00 0.00 Довгостроковi вклади (депозити) небанкiвських фiнансових установ
1-5 2658 0.00 1,030,415.29 1,003,095.68 1,036,020.77 Нарахованi витрати за коштами небанкiвських фiнансових установ
1-5 2800 0.00 0.00 420,300.97 420,300.97 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку
1-5 2900 0.00 0.00 233,015.00 233,015.00 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку
1-5 2902 0.00 0.00 283,245.78 283,245.78 Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi
1-5 2909 0.00 6,000.00 250.00 2,000.00 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку
1-5 2920 0.00 0.00 448,350.00 448,350.00 Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими через банкомат
1-5 2924 12,342.00 0.00 385,618.33 387,476.33 Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток
1-5 3003 18,252,238.73 0.00 10,612,420.00 469,371.27 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком,що випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку
1-5 3007 6,394,761.27 0.00 12,348,427.27 10,204,476.00 Переоцiнка акцiї та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку
1-5 3013 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Борговi цiннi папери, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку
1-5 3014 22,399,836.00 0.00 0.00 0.00 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств у торговому портфелi банку
1-5 3015 106,323.79 0.00 136,496.07 43,590.00 Переоцiнка боргових цiнних паперiв у торговому портфелi банку
1-5 3016 -3,012,248.00 0.00 0.00 0.00 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку
1-5 3018 0.00 0.00 153,406.59 153,406.59 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку
1-5 3315 0.00 200,000,000.00 0.00 190,000,000.00 Iншi довгостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком
1-5 3316 0.00 0.00 31,842.00 31,842.00 Неамортизований дисконт за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком
1-5 3317 0.00 0.00 1,103.95 1,103.95 Неамортизована премiя за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком
1-5 3318 0.00 2,794,725.27 0.00 2,782,425.27 Нарахованi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком
1-5 3402 13,063.74 0.00 6,542.00 11,394.80 Запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб
1-5 3500 162,523.92 0.00 102,566.34 26,720.10 Витрати майбутнiх перiодiв
1-5 3510 13,844.04 0.00 254,817.85 538,438.71 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
1-5 3519 15,713.54 0.00 277,121.49 385,791.11 Дебiторська заборгованiсть за послуги
1-5 3520 788.00 0.00 228,000.00 227,568.00 Дебiторська заборгованiсть за податком на прибуток
1-5 3521 434,712.00 0.00 434,712.00 0.00 Вiдстрочений податковий актив
1-5 3522 3,105.66 0.00 14,005.21 32,648.85 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток
1-5 3540 0.00 0.00 27,046.31 27,046.31 Дебiторська заборгованiсть з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за рахунок банку
1-5 3541 0.00 0.00 20,000,000.00 30,612,420.00 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку
1-5 3570 1,247.42 0.00 16,659.66 15,476.20 Нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування
1-5 3578 3,220.18 0.00 48,998.68 48,355.98 Iншi нарахованi доходи
1-5 3579 1,790.00 0.00 2,525.83 5,414.70 Простроченi iншi нарахованi доходи
1-5 3580 0.00 0.00 0.00 4,032.00 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями банку
1-5 3589 1,239.74 0.00 1,239.74 0.00 Сумнiвна заборгованiсть за iншими нарахованими доходами
1-5 3590 0.00 0.00 806.40 0.00 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями банку
1-5 3599 -1,929.74 0.00 310.00 1,040.00 Резерви пiд заборгованiсть за iншими нарахованими доходами
1-5 3600 0.00 7,685.45 2,063.58 2,939.01 Доходи майбутнiх перiодiв
1-5 3615 0.00 33,733.29 1,466.67 0.00 Кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою)
1-5 3619 0.00 0.00 140.00 140.00 Кредиторська заборгованiсть за послуги
1-5 3620 0.00 167,650.00 227,568.00 395,218.00 Кредиторська заборгованiсть за податком на прибуток
1-5 3621 0.00 921,741.00 0.00 921,741.00 Вiдстроченi податковi зобов`язання
1-5 3622 0.00 1,535.78 161,152.32 157,919.75 Кредиторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток
1-5 3623 0.00 0.00 1,709.07 1,709.07 Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
1-5 3641 0.00 0.00 211,716,203.23 211,716,203.23 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку
1-5 3651 0.00 0.00 2,683.11 2,683.11 Заборгованiсть працiвникам банку на господарськi витрати
1-5 3652 0.00 0.00 538,806.75 538,806.75 Нарахування працiвникам банку за заробiтною платою
1-5 3653 0.00 0.00 95,782.47 95,782.47 Утримання з працiвникiв банку на користь третiх осiб
1-5 3678 0.00 8,000.00 176,989.24 184,989.24 Iншi нарахованi витрати
1-5 3690 0.00 6,214.40 1,440.19 567.80 Резерви за виданими зобов`язаннями
1-5 3720 0.00 0.00 50,515,422.10 50,513,569.97 Кредитовi суми до з`ясування
1-5 3739 0.00 8,314.65 652,058.28 657,042.91 Транзитний рахунок за iншими розрахунками
1-5 3801 0.00 -3,745,305.70 441,941,668.99 442,284,040.51 Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв
1-5 4300 857,679.03 0.00 15,150.00 0.00 Нематерiальнi активи
1-5 4309 -98,247.96 0.00 0.00 16,295.99 Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв
1-5 4400 3,719,884.51 0.00 14,567.22 0.00 Основнi засоби
1-5 4409 -328,864.61 0.00 0.00 63,413.95 Знос основних засобiв
1-5 4430 399,577.20 0.00 399,577.20 0.00 Капiтальнi iнвестицiї за незавершеним будiвництвом i за не введеними в експлуатацiю основними засобами
1-5 4500 215,957.60 0.00 5,419.92 0.00 Iншi необоротнi матерiальнi активи
1-5 4509 -215,957.60 0.00 0.00 5,419.92 Знос iнших необоротних матерiальних активiв
1-5 5000 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 Зареестрований статутний капiтал банку
1-5 5021 0.00 232,525.41 0.00 0.00 Резервнi фонди
1-5 5900 0.00 8,308,219.61 0.00 0.00
6 6010 0.00 2,046,373.60 0.00 1,287,448.93 Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в iнших банках
6 6012 0.00 144,657.53 0.00 0.00 Процентнi доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках
6 6014 0.00 74,359.66 0.00 19,862.72 Процентнi доходи за кредитами овернайт, що наданi iншим банкам
6 6016 0.00 1,550,769.68 0.00 611,337.04 Процентнi доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що наданi iншим банкам
6 6020 0.00 378.05 0.00 293.37 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання
6 6026 0.00 61,129,616.75 373.55 7,817,159.97 Процентнi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
6 6040 0.00 13,443.90 0.00 3,019.60 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам
6 6042 0.00 294,080.52 13.59 55,080.90 Процентнi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
6 6043 0.00 13,394.46 0.00 2,045.30 Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi фiзичним особам
6 6046 0.00 84,641.33 10.31 14,125.05 Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам
6 6057 0.00 429,689.87 30,681.32 153,406.59 Процентнi доходи за цiнними паперами, в торговому портфелi банку
6 6100 0.00 21,033.60 0.00 18,528.54 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банкiв
6 6110 0.00 223,045.77 3.34 46,553.83 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiентiв
6 6111 0.00 124,658.17 0.00 13,546.50 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiентiв
6 6113 0.00 400.00 0.00 0.00 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiентiв
6 6114 0.00 94,971.69 0.00 2,599.78 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiентiв
6 6118 0.00 129,369.09 0.00 33,972.60 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiентами
6 6119 0.00 6,843.33 0.00 1,573.73 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiентами
6 6203 0.00 9,765,307.99 10,248,066.00 12,517,326.08 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку
6 6204 0.00 33,024.15 1,158,330.67 1,058,751.05 Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами
6 6397 0.00 4,071.22 252.25 1,671.11 Штрафи, пенi, що отриманi банком
6 6499 0.00 23,036.36 386.00 1,399.99 Iншi доходи
7 7010 3,222,995.96 0.00 895,865.49 0.00 Процентнi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв
7 7012 2,639,647.13 0.00 330,808.22 0.00 Процентнi витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) iнших банкiв
7 7014 4,691.77 0.00 0.00 0.00 Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв
7 7016 7,128,230.80 0.00 1,590,533.15 0.00 Процентнi витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв
7 7020 6,416.97 0.00 224.84 0.00 Процентнi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання
7 7021 22,397.26 0.00 6,349.32 0.00 Процентнi витрати за строковими коштами суб`ектiв господарювання
7 7028 11,240.16 0.00 722.33 0.00 Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (орендою)
7 7040 59,784.46 0.00 12,228.13 0.00 Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб
7 7041 202,175.05 0.00 57,900.11 1,417.60 Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб
7 7051 1,731,163.32 0.00 1,723,667.27 1,103.95 Процентнi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком, крiм ощадних (депозитних) сертифiкатiв
7 7070 17,267.09 0.00 9,196.31 0.00 Процентнi витрати за коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ
7 7071 10,388,175.30 0.00 1,026,824.46 0.00 Процентнi витрати за строковими коштами небанкiвських фiнансових установ
7 7100 41,869.63 0.00 2,817.52 0.00 Комiсiйнi витрати на розрахунково-касове обслуговування
7 7103 230,458.58 0.00 89,910.01 0.00 Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами
7 7392 162,700.00 0.00 0.00 0.00 Витрати на аудит
7 7395 1,522,875.74 0.00 152,704.97 0.00 Витрати на оперативний лiзинг (оренду)
7 7396 667,675.29 0.00 103,139.30 0.00 Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру
7 7399 135,042.12 0.00 0.00 0.00 Iншi операцiйнi витрати
7 7400 4,808,596.83 0.00 526,586.35 0.00 Основна i додаткова заробiтна плата
7 7401 1,335,918.16 0.00 153,830.46 771.43 Внески, збори на обов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування
7 7403 40,116.95 0.00 8,098.82 8,794.88 Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати
7 7404 2,054.71 0.00 0.00 0.00 Витрати на пiдготовку кадрiв
7 7409 265,522.00 0.00 28,410.00 0.00 Iншi витрати на утримання персоналу
7 7410 21,218.41 0.00 21,218.41 17,978.85 Податок на додану вартiсть
7 7418 3,418.14 0.00 1,709.07 0.00 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
7 7419 207,587.11 0.00 423.51 0.00 Сплата iнших податкiв та обов`язкових платежiв, крiм податку на прибуток
7 7420 161,559.56 0.00 28,879.59 0.00 Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв
7 7421 92,281.30 0.00 6,923.81 0.00 Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду)
7 7423 613,423.59 0.00 85,129.86 0.00 Амортизацiя
7 7430 29,251.08 0.00 2,534.96 0.00 Витрати на комунальнi послуги
7 7431 568,984.68 0.00 77,203.11 0.00 Господарськi витрати
7 7432 161,733.97 0.00 20,000.00 0.00 Витрати на охорону
7 7440 34,606.89 0.00 2,915.11 0.00 Витрати на СЕП
7 7441 946,384.60 0.00 95,776.39 0.00 Витрати на iншi системи банкiвського зв`язку
7 7442 145,205.54 0.00 21,265.10 0.00 Поштово-телефоннi витрати
7 7452 1,175.75 0.00 0.00 0.00 Витрати на вiдрядження
7 7455 632,728.05 0.00 95,053.64 688.80 Витрати на маркетинг та рекламу
7 7499 5,111.32 0.00 544.00 532.67 Iншi витрати
7 7701 146,882.26 0.00 113,955.76 134,000.00 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв
7 7702 28,266,778.98 0.00 7,294,795.68 2,480,112.91 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за наданими кредитами клiентам
7 7705 0.00 0.00 0.00 806.40 Вiдрахування в резерви за дебiторською заборгованiстю та iншими активами банку
7 7706 15,556.90 0.00 567.80 1,440.19 Вiдрахування в банкiвськi резерви на покриття ризикiв та втрат
7 7720 2,137.70 0.00 1,247.96 310.00 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами
7 7900 1,195,906.00 0.00 1,316,959.00 434,712.00 Податок на прибуток
9 9020 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Гарантiї, що наданi клiентам
9 9031 0.00 484,510.00 0.00 0.00 Простi гарантiї, що отриманi вiд клiентiв, крiм Уряду України
9 9129 7,902,936.70 0.00 126,027.22 139,467.93 Iншi зобов`язання з кредитування, що наданi клiентам
9 9350 0.00 0.00 40,624,499.28 51,236,919.28 Активи до отримання та депозити до розмiщення за спотовими контрактами
9 9360 0.00 0.00 40,624,499.28 40,624,499.28 Активи до вiдправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами
9 9500 3,723,082,586.24 0.00 2,389,342,744.52 478,270,060.94 Отримана застава
9 9510 0.00 213,467,600.00 60,357,500.00 93,041,100.00 Надана застава
9 9520 262,095.00 0.00 0.00 0.00 Земельнi дiлянки
9 9521 3,423,900.00 0.00 0.00 0.00 Нерухоме майно житлового призначення
9 9523 75,583,000.00 0.00 75,583,000.00 0.00 Iншi об`екти нерухомого майна
9 9811 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 Отриманi дозволи на випуск цiнних паперiв
9 9819 395.00 0.00 25.00 0.00 Iншi цiнностi i документи
9 9820 10.00 0.00 20.00 10.00 Бланки цiнних паперiв
9 9821 4,732.00 0.00 0.00 3.00 Бланки суворого облiку
9 9840 4,906,231.77 0.00 0.00 0.00 Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду)
9 9892 190.00 0.00 100.00 677.00 Бланки суворого облiку в пiдзвiтi
9 9893 103.00 0.00 0.00 25.00 Бланки суворого облiку в дорозi
9 9898 466.00 0.00 96.00 126.00 Iншi цiнностi та документи в пiдзвiтi
9 9900 0.00 3,616,302,407.94 663,312,047.43 2,606,658,270.30 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
9 9910 0.00 204,912,127.77 200,000,695.00 200,000,095.00 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
9 9920 0.00 0.00 560,550.00 560,550.00 Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами

Up

Обігово-сальдовий баланс у розрізі валюти - [ ?/643 ]

Група Рахунок Залиш Дебет Залиш Кредит Обіг Дебет Обіг Кредит Назва рахунку
1-5 1500 922,640.93 0.00 0.00 0.00 Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках
1-5 1593 0.00 18,452.82 0.00 0.00 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках
1-5 3800 0.00 904,188.11 0.00 0.00 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв

Up

Обігово-сальдовий баланс у розрізі валюти - [ USD/840 ]

Група Рахунок Залиш Дебет Залиш Кредит Обіг Дебет Обіг Кредит Назва рахунку
1-5 1001 142,086.00 0.00 112,147.06 197,446.06 Банкноти та монети в касi банку
1-5 1002 2,422.00 0.00 31,161.40 32,521.40 Банкноти та монети в касi вiддiлень банку
1-5 1007 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 Банкноти та монети в дорозi
1-5 1500 6,476,457.58 0.00 49,230,681.92 49,160,514.35 Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках
1-5 1508 0.00 0.00 34,951.63 34,951.63 Нарахованi доходи за коштами на вимогу в iнших банках
1-5 1521 0.00 0.00 360,000.00 360,000.00 Кредити овернайт, що наданi iншим банкам
1-5 1523 10,800,000.00 0.00 5,120,000.00 120,000.00 Короткостроковi кредити, що наданi iншим банкам
1-5 1528 0.00 0.00 55,305.29 55,305.29 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам
1-5 1591 0.00 10,800.00 0.00 5,000.00 Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями
1-5 1593 0.00 53.89 0.00 53.89 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках
1-5 1600 0.00 5,099,694.46 0.00 27,081.95 Кореспондентськi рахунки iнших банкiв
1-5 1608 0.00 0.00 27,081.95 27,081.95 Нарахованi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв
1-5 1623 0.00 12,680,000.00 200,000.00 5,200,000.00 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв
1-5 1628 0.00 66.67 56,254.38 56,321.05 Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв
1-5 1811 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою
1-5 1819 0.00 0.00 48,950,430.29 48,950,430.29 Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
1-5 1919 0.00 0.00 49,200,514.35 49,200,514.35 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
1-5 2063 701,297.00 0.00 83,286.00 40,000.00 Довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2068 6,555.73 0.00 7,489.63 5,419.09 Нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2203 903,535.92 0.00 10,000.00 9,727.55 Довгостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2208 9,384.27 0.00 9,696.10 9,275.57 Нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2213 36,565.97 0.00 0.00 602.03 Довгостроковi кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi фiзичним особам
1-5 2218 405.01 0.00 405.01 397.97 Нарахованi доходи за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам
1-5 2233 306,004.71 0.00 0.00 3,657.05 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам
1-5 2238 256.09 0.00 2,797.04 5,268.90 Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам
1-5 2400 -158,074.43 0.00 1,156.12 12,313.14 Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на iндивiдуальнiй основi
1-5 2401 -203.94 0.00 33.97 0.00 Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на портфельнiй основi
1-5 2600 0.00 0.00 128,705.09 128,705.09 Кошти на вимогу суб`ектiв господарювання
1-5 2620 0.00 5,850.68 10,700.00 8,418.00 Кошти на вимогу фiзичних осiб
1-5 2625 17,127.28 0.00 7,781.92 7,079.53 Кошти на вимогу фiзичних осiб для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток
1-5 2627 0.00 0.00 186.13 186.13 Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам
1-5 2628 0.00 0.00 3.00 3.00 Нарахованi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб
1-5 2630 0.00 706,247.54 5,613.15 45,045.39 Короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб
1-5 2635 0.00 14,400.00 0.00 1,000.00 Довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб
1-5 2638 0.00 16,198.15 1,322.64 6,323.03 Нарахованi витрати за строковими коштами фiзичних осiб
1-5 2800 0.00 0.00 45,345.12 45,345.12 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку
1-5 2900 0.00 0.00 83,359.97 83,359.97 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку
1-5 3640 0.00 0.00 5,345.12 5,345.12 Кредиторська заборгованiсть з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за рахунок банку
1-5 3690 0.00 1,850.00 0.00 0.00 Резерви за виданими зобов`язаннями
1-5 3739 0.00 0.00 128,705.09 128,705.09 Транзитний рахунок за iншими розрахунками
1-5 3800 0.00 708,657.80 43,785,004.55 43,722,064.94 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв
9 9031 0.00 1,851,047.00 0.00 0.00 Простi гарантiї, що отриманi вiд клiентiв, крiм Уряду України
9 9129 370,700.00 0.00 40,000.00 93,286.00 Iншi зобов`язання з кредитування, що наданi клiентам
9 9500 12,680,000.00 0.00 10,350,000.00 5,350,000.00 Отримана застава
9 9510 0.00 10,800,000.00 0.00 5,000,000.00 Надана застава
9 9900 0.00 399,653.00 10,443,286.00 10,390,000.00 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95

Up

Обігово-сальдовий баланс у розрізі валюти - [ EUR/978 ]

Група Рахунок Залиш Дебет Залиш Кредит Обіг Дебет Обіг Кредит Назва рахунку
1-5 1001 17,830.00 0.00 24,760.00 21,835.00 Банкноти та монети в касi банку
1-5 1002 0.00 0.00 800.00 800.00 Банкноти та монети в касi вiддiлень банку
1-5 1500 147.06 0.00 31,004,875.00 31,005,041.00 Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках
1-5 1523 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 Короткостроковi кредити, що наданi iншим банкам
1-5 1528 0.00 0.00 4,875.00 4,875.00 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам
1-5 1591 0.00 982.85 0.00 982.85 Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями
1-5 1623 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв
1-5 1628 0.00 0.00 4,875.00 4,875.00 Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв
1-5 1819 0.00 0.00 31,004,875.00 31,004,875.00 Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
1-5 1919 0.00 0.00 31,005,041.00 31,005,041.00 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
1-5 2620 0.00 3,920.00 5,500.00 7,320.00 Кошти на вимогу фiзичних осiб
1-5 2625 0.00 2,541.01 0.00 4.03 Кошти на вимогу фiзичних осiб для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток
1-5 2628 0.00 0.00 4.03 4.03 Нарахованi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб
1-5 2630 0.00 13,000.00 0.00 3,000.00 Короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб
1-5 2638 0.00 159.95 0.00 61.32 Нарахованi витрати за строковими коштами фiзичних осiб
1-5 3800 2,626.75 0.00 30,023,224.20 30,020,115.00 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв
9 9500 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 Отримана застава
9 9510 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 Надана застава
9 9900 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95

Up

Обігово-сальдовий баланс у розрізі валюти - [ UAH/980 ]

Група Рахунок Залиш Дебет Залиш Кредит Обіг Дебет Обіг Кредит Назва рахунку
1-5 1001 461,897.43 0.00 16,547,144.68 18,017,625.79 Банкноти та монети в касi банку
1-5 1002 95,707.37 0.00 355,784.06 370,598.98 Банкноти та монети в касi вiддiлень банку
1-5 1004 0.00 0.00 230,000.00 484,680.00 Банкноти та монети в банкоматах
1-5 1007 0.00 0.00 225,000.00 225,000.00 Банкноти та монети в дорозi
1-5 1200 9,290,381.32 0.00 324,174,317.57 319,594,998.42 Кореспондентський рахунок банку в Нацiональному банку України
1-5 1500 25,660,658.38 0.00 312,756,155.24 312,671,379.92 Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках
1-5 1508 0.00 0.00 1,110,511.65 1,110,511.65 Нарахованi доходи за коштами на вимогу в iнших банках
1-5 1521 0.00 0.00 92,400,000.00 105,800,000.00 Кредити овернайт, що наданi iншим банкам
1-5 1523 79,567,600.00 0.00 41,793,600.00 1,010,000.00 Короткостроковi кредити, що наданi iншим банкам
1-5 1528 7,991.78 0.00 316,171.47 310,749.55 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам
1-5 1591 0.00 81,141.40 134,000.00 81,141.40 Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями
1-5 1600 0.00 124,016,690.78 75.00 40,759,101.64 Кореспондентськi рахунки iнших банкiв
1-5 1608 0.00 0.00 759,101.64 759,101.64 Нарахованi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв
1-5 1612 0.00 27,300,000.00 0.00 0.00 Короткостроковi вклади (депозити) iнших банкiв
1-5 1618 0.00 0.00 330,808.22 330,808.22 Нарахованi витрати за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв
1-5 1623 0.00 199,973,600.00 10,000,000.00 78,683,600.00 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв
1-5 1628 0.00 0.00 1,270,375.27 1,270,375.27 Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв
1-5 1811 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою
1-5 1819 0.00 0.00 47,905,242.31 47,905,242.31 Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
1-5 1911 0.00 0.00 10,200,000.00 10,200,000.00 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою
1-5 1919 0.00 0.00 312,644,666.56 312,644,666.56 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
1-5 2062 680,230,000.00 0.00 406,000,000.00 130,000,000.00 Короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2063 40,509,174.20 0.00 0.00 6,506.68 Довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2068 756,739.72 0.00 7,779,710.89 8,227,195.82 Нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2069 0.00 0.00 575,457.53 575,457.53 Простроченi нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2202 5,835.70 0.00 0.00 3,893.34 Короткостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2203 485,881.07 0.00 0.00 13,478.71 Довгостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2207 6,055.77 0.00 4,155.40 705.12 Прострочена заборгованiсть за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2208 3,353.25 0.00 6,115.08 5,732.39 Нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2209 544.97 0.00 695.34 377.40 Простроченi нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
1-5 2400 -27,466,138.67 0.00 2,474,102.92 7,232,519.29 Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на iндивiдуальнiй основi
1-5 2401 -1,334.52 0.00 0.00 95.03 Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на портфельнiй основi
1-5 2490 0.00 207.96 0.00 207.96 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiентами
1-5 2600 0.00 1,348,081.30 215,236,079.69 214,398,156.38 Кошти на вимогу суб`ектiв господарювання
1-5 2607 293.37 0.00 293.37 84.68 Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання
1-5 2608 0.00 224.84 181.97 224.84 Нарахованi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання
1-5 2610 0.00 500,000.00 200,000.00 0.00 Короткостроковi вклади (депозити) суб`ектiв господарювання
1-5 2618 0.00 17,465.75 4,931.51 6,349.32 Нарахованi витрати за строковими коштами суб`ектiв господарювання
1-5 2620 0.00 1,137,485.51 10,565,532.12 11,683,262.02 Кошти на вимогу фiзичних осiб
1-5 2625 0.00 800,102.99 1,133,872.72 893,948.48 Кошти на вимогу фiзичних осiб для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток
1-5 2627 0.00 0.00 484.59 484.59 Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам
1-5 2628 0.00 0.00 12,183.08 12,183.08 Нарахованi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб
1-5 2630 0.00 2,316,704.82 155,500.00 533,115.00 Короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб
1-5 2635 0.00 17,000.00 0.00 0.00 Довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб
1-5 2638 0.00 48,540.58 9,640.82 25,519.27 Нарахованi витрати за строковими коштами фiзичних осiб
1-5 2650 0.00 4,627,541.19 30,343,484.47 30,360,299.47 Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ
1-5 2652 0.00 87,001,000.00 0.00 0.00 Довгостроковi вклади (депозити) небанкiвських фiнансових установ
1-5 2658 0.00 1,030,415.29 1,003,095.68 1,036,020.77 Нарахованi витрати за коштами небанкiвських фiнансових установ
1-5 2800 0.00 0.00 420,300.97 420,300.97 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку
1-5 2900 0.00 0.00 233,015.00 233,015.00 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку
1-5 2902 0.00 0.00 283,245.78 283,245.78 Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi
1-5 2909 0.00 6,000.00 250.00 2,000.00 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку
1-5 2920 0.00 0.00 448,350.00 448,350.00 Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими через банкомат
1-5 2924 12,342.00 0.00 385,618.33 387,476.33 Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток
1-5 3003 18,252,238.73 0.00 10,612,420.00 469,371.27 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком,що випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку
1-5 3007 6,394,761.27 0.00 12,348,427.27 10,204,476.00 Переоцiнка акцiї та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку
1-5 3013 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 Борговi цiннi папери, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку
1-5 3014 22,399,836.00 0.00 0.00 0.00 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств у торговому портфелi банку
1-5 3015 106,323.79 0.00 136,496.07 43,590.00 Переоцiнка боргових цiнних паперiв у торговому портфелi банку
1-5 3016 -3,012,248.00 0.00 0.00 0.00 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку
1-5 3018 0.00 0.00 153,406.59 153,406.59 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку
1-5 3315 0.00 200,000,000.00 0.00 190,000,000.00 Iншi довгостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком
1-5 3316 0.00 0.00 31,842.00 31,842.00 Неамортизований дисконт за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком
1-5 3317 0.00 0.00 1,103.95 1,103.95 Неамортизована премiя за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком
1-5 3318 0.00 2,794,725.27 0.00 2,782,425.27 Нарахованi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком
1-5 3402 13,063.74 0.00 6,542.00 11,394.80 Запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб
1-5 3500 162,523.92 0.00 102,566.34 26,720.10 Витрати майбутнiх перiодiв
1-5 3510 13,844.04 0.00 254,817.85 538,438.71 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
1-5 3519 15,713.54 0.00 277,121.49 385,791.11 Дебiторська заборгованiсть за послуги
1-5 3520 788.00 0.00 228,000.00 227,568.00 Дебiторська заборгованiсть за податком на прибуток
1-5 3521 434,712.00 0.00 434,712.00 0.00 Вiдстрочений податковий актив
1-5 3522 3,105.66 0.00 14,005.21 32,648.85 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток
1-5 3540 0.00 0.00 27,046.31 27,046.31 Дебiторська заборгованiсть з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за рахунок банку
1-5 3541 0.00 0.00 20,000,000.00 30,612,420.00 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку
1-5 3570 1,247.42 0.00 16,659.66 15,476.20 Нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування
1-5 3578 3,220.18 0.00 48,998.68 48,355.98 Iншi нарахованi доходи
1-5 3579 1,790.00 0.00 2,525.83 5,414.70 Простроченi iншi нарахованi доходи
1-5 3580 0.00 0.00 0.00 4,032.00 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями банку
1-5 3589 1,239.74 0.00 1,239.74 0.00 Сумнiвна заборгованiсть за iншими нарахованими доходами
1-5 3590 0.00 0.00 806.40 0.00 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями банку
1-5 3599 -1,929.74 0.00 310.00 1,040.00 Резерви пiд заборгованiсть за iншими нарахованими доходами
1-5 3600 0.00 7,685.45 2,063.58 2,939.01 Доходи майбутнiх перiодiв
1-5 3615 0.00 33,733.29 1,466.67 0.00 Кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою)
1-5 3619 0.00 0.00 140.00 140.00 Кредиторська заборгованiсть за послуги
1-5 3620 0.00 167,650.00 227,568.00 395,218.00 Кредиторська заборгованiсть за податком на прибуток
1-5 3621 0.00 921,741.00 0.00 921,741.00 Вiдстроченi податковi зобов`язання
1-5 3622 0.00 1,535.78 161,152.32 157,919.75 Кредиторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток
1-5 3623 0.00 0.00 1,709.07 1,709.07 Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
1-5 3641 0.00 0.00 211,716,203.23 211,716,203.23 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку
1-5 3651 0.00 0.00 2,683.11 2,683.11 Заборгованiсть працiвникам банку на господарськi витрати
1-5 3652 0.00 0.00 538,806.75 538,806.75 Нарахування працiвникам банку за заробiтною платою
1-5 3653 0.00 0.00 95,782.47 95,782.47 Утримання з працiвникiв банку на користь третiх осiб
1-5 3678 0.00 8,000.00 176,989.24 184,989.24 Iншi нарахованi витрати
1-5 3690 0.00 6,214.40 1,440.19 567.80 Резерви за виданими зобов`язаннями
1-5 3720 0.00 0.00 50,515,422.10 50,513,569.97 Кредитовi суми до з`ясування
1-5 3739 0.00 8,314.65 652,058.28 657,042.91 Транзитний рахунок за iншими розрахунками
1-5 3801 0.00 -3,745,305.70 441,941,668.99 442,284,040.51 Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв
1-5 4300 857,679.03 0.00 15,150.00 0.00 Нематерiальнi активи
1-5 4309 -98,247.96 0.00 0.00 16,295.99 Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв
1-5 4400 3,719,884.51 0.00 14,567.22 0.00 Основнi засоби
1-5 4409 -328,864.61 0.00 0.00 63,413.95 Знос основних засобiв
1-5 4430 399,577.20 0.00 399,577.20 0.00 Капiтальнi iнвестицiї за незавершеним будiвництвом i за не введеними в експлуатацiю основними засобами
1-5 4500 215,957.60 0.00 5,419.92 0.00 Iншi необоротнi матерiальнi активи
1-5 4509 -215,957.60 0.00 0.00 5,419.92 Знос iнших необоротних матерiальних активiв
1-5 5000 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 Зареестрований статутний капiтал банку
1-5 5021 0.00 232,525.41 0.00 0.00 Резервнi фонди
1-5 5900 0.00 8,308,219.61 0.00 0.00
6 6010 0.00 2,046,373.60 0.00 1,287,448.93 Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в iнших банках
6 6012 0.00 144,657.53 0.00 0.00 Процентнi доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках
6 6014 0.00 74,359.66 0.00 19,862.72 Процентнi доходи за кредитами овернайт, що наданi iншим банкам
6 6016 0.00 1,550,769.68 0.00 611,337.04 Процентнi доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що наданi iншим банкам
6 6020 0.00 378.05 0.00 293.37 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання
6 6026 0.00 61,129,616.75 373.55 7,817,159.97 Процентнi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання
6 6040 0.00 13,443.90 0.00 3,019.60 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам
6 6042 0.00 294,080.52 13.59 55,080.90 Процентнi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам
6 6043 0.00 13,394.46 0.00 2,045.30 Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi фiзичним особам
6 6046 0.00 84,641.33 10.31 14,125.05 Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам
6 6057 0.00 429,689.87 30,681.32 153,406.59 Процентнi доходи за цiнними паперами, в торговому портфелi банку
6 6100 0.00 21,033.60 0.00 18,528.54 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банкiв
6 6110 0.00 223,045.77 3.34 46,553.83 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiентiв
6 6111 0.00 124,658.17 0.00 13,546.50 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiентiв
6 6113 0.00 400.00 0.00 0.00 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiентiв
6 6114 0.00 94,971.69 0.00 2,599.78 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiентiв
6 6118 0.00 129,369.09 0.00 33,972.60 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiентами
6 6119 0.00 6,843.33 0.00 1,573.73 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiентами
6 6203 0.00 9,765,307.99 10,248,066.00 12,517,326.08 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку
6 6204 0.00 33,024.15 1,158,330.67 1,058,751.05 Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами
6 6397 0.00 4,071.22 252.25 1,671.11 Штрафи, пенi, що отриманi банком
6 6499 0.00 23,036.36 386.00 1,399.99 Iншi доходи
7 7010 3,222,995.96 0.00 895,865.49 0.00 Процентнi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв
7 7012 2,639,647.13 0.00 330,808.22 0.00 Процентнi витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) iнших банкiв
7 7014 4,691.77 0.00 0.00 0.00 Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв
7 7016 7,128,230.80 0.00 1,590,533.15 0.00 Процентнi витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв
7 7020 6,416.97 0.00 224.84 0.00 Процентнi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання
7 7021 22,397.26 0.00 6,349.32 0.00 Процентнi витрати за строковими коштами суб`ектiв господарювання
7 7028 11,240.16 0.00 722.33 0.00 Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (орендою)
7 7040 59,784.46 0.00 12,228.13 0.00 Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб
7 7041 202,175.05 0.00 57,900.11 1,417.60 Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб
7 7051 1,731,163.32 0.00 1,723,667.27 1,103.95 Процентнi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком, крiм ощадних (депозитних) сертифiкатiв
7 7070 17,267.09 0.00 9,196.31 0.00 Процентнi витрати за коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ
7 7071 10,388,175.30 0.00 1,026,824.46 0.00 Процентнi витрати за строковими коштами небанкiвських фiнансових установ
7 7100 41,869.63 0.00 2,817.52 0.00 Комiсiйнi витрати на розрахунково-касове обслуговування
7 7103 230,458.58 0.00 89,910.01 0.00 Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами
7 7392 162,700.00 0.00 0.00 0.00 Витрати на аудит
7 7395 1,522,875.74 0.00 152,704.97 0.00 Витрати на оперативний лiзинг (оренду)
7 7396 667,675.29 0.00 103,139.30 0.00 Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру
7 7399 135,042.12 0.00 0.00 0.00 Iншi операцiйнi витрати
7 7400 4,808,596.83 0.00 526,586.35 0.00 Основна i додаткова заробiтна плата
7 7401 1,335,918.16 0.00 153,830.46 771.43 Внески, збори на обов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування
7 7403 40,116.95 0.00 8,098.82 8,794.88 Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати
7 7404 2,054.71 0.00 0.00 0.00 Витрати на пiдготовку кадрiв
7 7409 265,522.00 0.00 28,410.00 0.00 Iншi витрати на утримання персоналу
7 7410 21,218.41 0.00 21,218.41 17,978.85 Податок на додану вартiсть
7 7418 3,418.14 0.00 1,709.07 0.00 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
7 7419 207,587.11 0.00 423.51 0.00 Сплата iнших податкiв та обов`язкових платежiв, крiм податку на прибуток
7 7420 161,559.56 0.00 28,879.59 0.00 Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв
7 7421 92,281.30 0.00 6,923.81 0.00 Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду)
7 7423 613,423.59 0.00 85,129.86 0.00 Амортизацiя
7 7430 29,251.08 0.00 2,534.96 0.00 Витрати на комунальнi послуги
7 7431 568,984.68 0.00 77,203.11 0.00 Господарськi витрати
7 7432 161,733.97 0.00 20,000.00 0.00 Витрати на охорону
7 7440 34,606.89 0.00 2,915.11 0.00 Витрати на СЕП
7 7441 946,384.60 0.00 95,776.39 0.00 Витрати на iншi системи банкiвського зв`язку
7 7442 145,205.54 0.00 21,265.10 0.00 Поштово-телефоннi витрати
7 7452 1,175.75 0.00 0.00 0.00 Витрати на вiдрядження
7 7455 632,728.05 0.00 95,053.64 688.80 Витрати на маркетинг та рекламу
7 7499 5,111.32 0.00 544.00 532.67 Iншi витрати
7 7701 146,882.26 0.00 113,955.76 134,000.00 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв
7 7702 28,266,778.98 0.00 7,294,795.68 2,480,112.91 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за наданими кредитами клiентам
7 7705 0.00 0.00 0.00 806.40 Вiдрахування в резерви за дебiторською заборгованiстю та iншими активами банку
7 7706 15,556.90 0.00 567.80 1,440.19 Вiдрахування в банкiвськi резерви на покриття ризикiв та втрат
7 7720 2,137.70 0.00 1,247.96 310.00 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами
7 7900 1,195,906.00 0.00 1,316,959.00 434,712.00 Податок на прибуток
9 9020 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Гарантiї, що наданi клiентам
9 9031 0.00 484,510.00 0.00 0.00 Простi гарантiї, що отриманi вiд клiентiв, крiм Уряду України
9 9129 7,902,936.70 0.00 126,027.22 139,467.93 Iншi зобов`язання з кредитування, що наданi клiентам
9 9350 0.00 0.00 40,624,499.28 51,236,919.28 Активи до отримання та депозити до розмiщення за спотовими контрактами
9 9360 0.00 0.00 40,624,499.28 40,624,499.28 Активи до вiдправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами
9 9500 3,723,082,586.24 0.00 2,389,342,744.52 478,270,060.94 Отримана застава
9 9510 0.00 213,467,600.00 60,357,500.00 93,041,100.00 Надана застава
9 9520 262,095.00 0.00 0.00 0.00 Земельнi дiлянки
9 9521 3,423,900.00 0.00 0.00 0.00 Нерухоме майно житлового призначення
9 9523 75,583,000.00 0.00 75,583,000.00 0.00 Iншi об`екти нерухомого майна
9 9811 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 Отриманi дозволи на випуск цiнних паперiв
9 9819 395.00 0.00 25.00 0.00 Iншi цiнностi i документи
9 9820 10.00 0.00 20.00 10.00 Бланки цiнних паперiв
9 9821 4,732.00 0.00 0.00 3.00 Бланки суворого облiку
9 9840 4,906,231.77 0.00 0.00 0.00 Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду)
9 9892 190.00 0.00 100.00 677.00 Бланки суворого облiку в пiдзвiтi
9 9893 103.00 0.00 0.00 25.00 Бланки суворого облiку в дорозi
9 9898 466.00 0.00 96.00 126.00 Iншi цiнностi та документи в пiдзвiтi
9 9900 0.00 3,616,302,407.94 663,312,047.43 2,606,658,270.30 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
9 9910 0.00 204,912,127.77 200,000,695.00 200,000,095.00 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
9 9920 0.00 0.00 560,550.00 560,550.00 Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами

Up

Generate program : eXplorer_for_Bank (™) - 2.0.172 : 15.05.2009 16:52

Licensed for : IT Consulting & Soft Developer - www.explorer4bank.at.ua

Copyright © 2009 IT Consulting & Soft Developer by Serg Markov. All Rights Reserved.