Перегляд довідників.. | KL_R020 -

[ Перегляд довідників.. | KL_R020 - ]

KL RAZD GR PR R020 T020 R050 TXT D_OPEN D_CLOSE
1 1 1 K 1 1 11 Казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї 01.01.1998
1 10 10 R 10 1 11 Готiвковi кошти 01.01.1998
1 10 100 G 100 1 11 Банкноти та монети 01.01.1998
1 10 100 1001 1 11 Банкноти та монети в касi банку 01.01.1998
1 10 100 1002 1 11 Банкноти та монети в касi вiддiлень банку 01.01.1998
1 10 100 1003 1 11 Банкноти та монети в обмiнних пунктах 01.01.1998
1 10 100 1004 1 11 Банкноти та монети в банкоматах 01.01.1998
1 10 100 1005 1 11 Банкноти та монети, iнкасованi до перерахування 01.01.1998
1 10 100 1007 1 11 Банкноти та монети в дорозi 01.01.1998
1 10 101 G 101 1 11 Дорожнi чеки 01.01.1998
1 10 101 1011 1 11 Дорожнi чеки в касi банку 01.01.1998
1 10 101 1012 1 11 Дорожнi чеки в касi вiддiлень банку 01.01.1998
1 10 101 1013 1 11 Дорожнi чеки в обмiнних пунктах 01.01.1998
1 10 101 1017 1 11 Дорожнi чеки в дорозi 01.01.1998
1 11 11 R 11 1 11 Банкiвськi метали 01.01.1998
1 11 110 G 110 1 11 Банкiвськi метали 01.01.1998
1 11 110 1101 1 11 Банкiвськi метали в банку 01.01.1998
1 11 110 1102 1 11 Банкiвськi метали у вiддiленнi банку 13.04.2003
1 11 110 1107 1 11 Банкiвськi метали в дорозi 01.01.1998
1 12 12 R 12 1 11 Кошти в Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 120 G 120 1 11 Кошти на вимогу в Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 120 1200 1 11 Кореспондентський рахунок банку в Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 120 1202 1 11 Обов`язковi резерви страхування вкладiв фiзичних осiб 23.03.1999 01.08.2000
1 12 120 1203 1 11 Кошти обов`язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 21.09.1999
1 12 120 1207 1 11 Накопичувальний рахунок банку в Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 120 1208 1 03 Нарахованi доходи за коштами на вимогу в Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 121 G 121 1 11 Строковi вклади (депозити) у Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 121 1211 1 11 Кошти, що наданi Нацiональному банку України за операцiями репо 01.01.1998
1 12 121 1212 1 11 Короткостроковi вклади (депозити) у Нацiональному банку України 01.01.1998
1 12 121 1215 1 11 Неамортизована премiя за строковими вкладами (депозитами) у Нацiональному банку України 05.01.2008
1 12 121 1216 2 12 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Нацiональному банку України 05.01.2008
1 12 121 1218 1 03 Нарахованi доходи за строковими вкладами (депозитами) у Нацiональному банку України 01.01.1998
1 13 13 R 13 2 22 Кошти Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 130 G 130 2 22 Кореспондентський рахунок Нацiонального банку України в банку 01.01.1998
1 13 130 1300 2 22 Кореспондентський рахунок Нацiонального банку України в банку 01.01.1998
1 13 130 1308 2 03 Нарахованi витрати за кореспондентським рахунком Нацiонального банку України в банку 01.01.1998
1 13 131 G 131 2 22 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 131 1310 2 22 Кредити овернайт, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування 01.01.1998
1 13 131 1311 2 22 Кошти, що отриманi вiд Нацiонального банку України за операцiями репо 01.01.1998
1 13 131 1312 2 22 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом рефiнансування 01.01.1998
1 13 131 1313 2 22 Короткостроковi стабiлiзацiйнi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 131 1315 2 22 Неамортизована премiя за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 05.01.2008
1 13 131 1316 1 21 Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 131 1317 2 22 Прострочена заборгованiсть за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 131 1318 2 03 Нарахованi витрати за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 132 G 132 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 132 1322 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 132 1323 2 22 Довгостроковi стабiлiзацiйнi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 05.01.2005
1 13 132 1324 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй 05.01.2008
1 13 132 1325 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй 01.01.1998 04.01.2008
1 13 132 1325 2 22 Неамортизована премiя за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України за рахунок коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй 05.01.2008
1 13 132 1326 1 21 Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 132 1327 2 22 Прострочена заборгованiсть за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 132 1328 2 03 Нарахованi витрати за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
1 13 133 G 133 2 22 Строковi вклади (депозити) Нацiонального банку України 18.10.1999
1 13 133 1332 2 22 Короткостроковi вклади (депозити) Нацiонального банку України 18.10.1999
1 13 133 1334 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) Нацiонального банку України 05.01.2008
1 13 133 1335 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) Нацiонального банку України 18.10.1999 04.01.2008
1 13 133 1335 2 22 Неамортизована премiя за строковими вкладами (депозитами) Нацiонального банку України 05.01.2008
1 13 133 1336 1 21 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Нацiонального банку України 05.01.2008
1 13 133 1338 2 03 Нарахованi витрати за строковими вкладами (депозитами) 18.10.1999
1 14 14 R 14 1 11 Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України,та цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України 01.01.1998
1 14 140 G 140 1 11 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України,у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1400 1 11 Облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1401 1 11 Облiгацiї зовнiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1402 1 11 Борговi цiннi папери органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1403 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi банками та небанкiвськими фiнансовими установами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 05.01.2005
1 14 140 1404 1 11 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 05.01.2005
1 14 140 1405 3 13 Переоцiнка боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1406 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1407 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 140 1408 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
1 14 141 G 141 1 11 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1410 1 11 Облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1411 1 11 Облiгацiї зовнiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1412 1 11 Борговi цiннi папери органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1413 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi банками та небанкiвськими фiнансовими установами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 05.01.2005
1 14 141 1414 1 11 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 05.01.2005
1 14 141 1415 3 13 Переоцiнка боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.2004
1 14 141 1416 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1417 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1418 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 141 1419 1 03 Простроченi нарахованi доходи за борговими цiнними паперами,що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.2004
1 14 142 G 142 1 11 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1420 1 11 Облiгацiї внутрiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1421 1 11 Облiгацiї зовнiшньої державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1422 1 11 Борговi цiннi папери органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1423 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi банками та небанкiвськими фiнансовими установами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 05.01.2005
1 14 142 1424 1 11 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 05.01.2005
1 14 142 1426 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1427 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1428 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 142 1429 1 03 Простроченi нарахованi доходи за борговими цiнними паперами,що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.2004
1 14 143 G 143 1 11 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
1 14 143 1430 1 11 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
1 14 143 1435 3 13 Переоцiнка боргових цiнних паперiв, емiтованих Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.2004
1 14 143 1436 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
1 14 143 1437 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
1 14 143 1438 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
1 14 144 G 144 1 11 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
1 14 144 1440 1 11 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
1 14 144 1446 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
1 14 144 1447 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
1 14 144 1448 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
1 14 149 G 149 2 12 Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України 01.01.1998
1 14 149 1490 2 12 Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
1 14 149 1491 2 12 Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
1 14 149 1492 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.2004
1 14 149 1493 2 12 Резерв пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.2004
1 15 15 R 15 1 11 Кошти в iнших банках 01.01.1998
1 15 150 G 150 3 03 Кошти на вимогу в iнших банках 01.01.1998
1 15 150 1500 3 03 Кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках 01.01.1998
1 15 150 1502 1 11 Кошти банкiв у розрахунках 05.01.2005
1 15 150 1505 1 11 Кошти в розрахунках платiжними картками в iнших банках 17.07.2000 01.11.2002
1 15 150 1507 2 03 Нарахованi витрати за отриманими кредитами овердрафт вiд iнших банкiв 05.01.2005
1 15 150 1508 1 03 Нарахованi доходи за коштами на вимогу в iнших банках 01.01.1998
1 15 150 1509 1 03 Простроченi нарахованi доходи за коштами на вимогу в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 G 151 1 11 Строковi вклади (депозити), якi розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 1510 1 11 Депозити овернайт, що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 1511 1 11 Гарантiйнi депозити та грошове покриття в iнших банках 01.01.1998 01.04.2005
1 15 151 1512 1 11 Короткостроковi вклади (депозити), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 1513 1 11 Довгостроковi вклади (депозити), що розмiщенi в iнших банках 05.01.2008
1 15 151 1514 1 11 Довгостроковi вклади (депозити), що розмiщенi на умовах субординованого боргу 05.01.2008
1 15 151 1515 1 11 Довгостроковi вклади (депозити), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998 04.01.2008
1 15 151 1515 1 11 Неамортизована премiя за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 05.01.2008
1 15 151 1516 1 11 Довгостроковi вклади (депозити), що розмiщенi на умовах субординованого боргу 13.04.2003 04.01.2008
1 15 151 1516 2 12 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 05.01.2008
1 15 151 1517 1 11 Прострочена заборгованiсть за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 1518 1 03 Нарахованi доходи за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 151 1519 1 03 Простроченi нарахованi доходи за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
1 15 152 G 152 1 11 Кредити, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1520 1 11 Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий iншим банкам 05.01.2008
1 15 152 1521 1 11 Кредити овернайт, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1522 1 11 Кредити, що наданi iншим банкам за операцiями репо 01.01.1998
1 15 152 1523 1 11 Короткостроковi кредити, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1524 1 11 Довгостроковi кредити, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1525 1 11 Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий iншим банкам 01.01.1998 04.01.2008
1 15 152 1525 1 11 Неамортизована премiя за кредитами, що наданi iншим банкам 05.01.2008
1 15 152 1526 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1527 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1528 1 03 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 152 1529 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами, якi наданi iншим банкам 01.01.1998
1 15 158 G 158 1 11 Сумнiвна заборгованiсть iнших банкiв 01.01.1998 02.02.2009
1 15 158 1580 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за коштами на вимогу в iнших банках 01.01.1998 02.02.2009
1 15 158 1581 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за строковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998 02.02.2009
1 15 158 1582 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, що наданi iншим банкам 01.01.1998 02.02.2009
1 15 158 1589 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими iншим банкам 01.01.1998 02.02.2009
1 15 159 G 159 2 12 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв 01.01.1998
1 15 159 1590 2 12 Резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями 01.01.1998
1 15 159 1591 2 12 Резерви пiд стандартну заборгованiсть iнших банкiв за кредитними операцiями 05.01.1999 02.02.2009
1 15 159 1592 2 12 Резерви за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках 05.01.2005
1 15 159 1593 2 12 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за коштами, розмiщеними на кореспондентських рахунках в iнших банках 05.01.2005 02.02.2009
1 16 16 R 16 2 22 Кошти iнших банкiв 01.01.1998
1 16 160 G 160 3 03 Кошти на вимогу iнших банкiв 01.01.1998
1 16 160 1600 3 03 Кореспондентськi рахунки iнших банкiв 01.01.1998
1 16 160 1602 2 22 Кошти в розрахунках iнших банкiв 05.01.2005
1 16 160 1605 2 22 Кошти в розрахунках платiжними картками iнших банкiв 17.07.2000 01.11.2002
1 16 160 1607 1 03 Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi iншим банкам 05.01.2005
1 16 160 1608 2 03 Нарахованi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв 01.01.1998
1 16 161 G 161 2 22 Cтроковi вклади (депозити) iнших банкiв 01.01.1998
1 16 161 1610 2 22 Депозити овернайт iнших банкiв 01.01.1998
1 16 161 1611 2 22 Гарантiйнi депозити та грошове покриття iнших банкiв 01.01.1998 01.04.2005
1 16 161 1612 2 22 Короткостроковi вклади (депозити) iнших банкiв 01.01.1998
1 16 161 1613 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) iнших банкiв 05.01.2008
1 16 161 1615 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) iнших банкiв 01.01.1998 04.01.2008
1 16 161 1615 2 22 Неамортизована премiя за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 05.01.2008
1 16 161 1616 1 21 Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 05.01.2008
1 16 161 1617 2 22 Прострочена заборгованiсть за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 05.01.2005
1 16 161 1618 2 03 Нарахованi витрати за строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 01.01.1998
1 16 162 G 162 2 22 Кредити, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
1 16 162 1620 2 22 Овердрафт за рахунками, якi вiдкритi в iнших банках 01.01.1998 01.04.2005
1 16 162 1621 2 22 Кредити овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
1 16 162 1622 2 22 Кредити, що отриманi вiд iнших банкiв за операцiями репо 01.01.1998
1 16 162 1623 2 22 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
1 16 162 1624 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
1 16 162 1625 2 22 Неамортизована премiя за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 05.01.2008
1 16 162 1626 1 21 Неамортизованiй дисконт за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 05.01.2005
1 16 162 1627 2 22 Прострочена заборгованiсть за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 05.01.2005
1 16 162 1628 2 03 Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
1 17 17 R 17 1 11 Сумнiвна заборгованiсть та резерви за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 05.01.2001 02.02.2009
1 17 178 G 178 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 05.01.2001 02.02.2009
1 17 178 1780 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 05.01.2001 02.02.2009
1 17 179 G 179 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 05.01.2001 02.02.2009
1 17 179 1790 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 05.01.2001 02.02.2009
1 18 18 R 18 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
1 18 181 G 181 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
1 18 181 1811 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою 01.01.1998
1 18 181 1819 1 11 Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
1 18 188 G 188 1 11 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 05.01.1999 02.02.2009
1 18 188 1880 1 11 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 05.01.1999 02.02.2009
1 18 189 G 189 2 12 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з банками 05.01.1999
1 18 189 1890 2 12 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з банками 05.01.1999
1 19 19 R 19 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
1 19 191 G 191 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
1 19 191 1911 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою 01.01.1998
1 19 191 1919 2 22 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 01.01.1998
2 2 2 K 2 1 11 Операцiї з клiентами 01.01.1998
2 20 20 R 20 1 11 Кредити, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 200 G 200 1 11 Рахунки суб`ектiв господарської дiяльностi за овердрафтом 01.01.1998 01.07.2003
2 20 200 2000 1 11 Рахунки суб`ектiв господарської дiяльностi за овердрафтом 01.01.1998 01.07.2003
2 20 200 2008 1 03 Нарахованi доходи за овердрафтом 01.01.1998 01.07.2003
2 20 201 G 201 1 11 Кредити, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 201 2010 1 11 Кредити, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 201 2016 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 01.02.2006
2 20 201 2018 1 03 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 202 G 202 1 11 Кредити, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 202 2020 1 11 Кредити, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 202 2026 2 12 Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб`ектiв господарювання 05.01.1999
2 20 202 2027 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 202 2028 1 03 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 202 2029 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 203 G 203 1 11 Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
2 20 203 2030 1 11 Вимоги, що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
2 20 203 2036 2 12 Неамортизований дисконт за вимогами,що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 05.01.2005
2 20 203 2037 1 11 Прострочена заборгованiсть за вимогами, що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
2 20 203 2038 1 03 Нарахованi доходи за вимогами, що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
2 20 203 2039 1 11 Простроченi нарахованi доходи за вимогами, що придбанi за операцiями факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
2 20 204 G 204 1 11 Кредити суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.02.2005
2 20 204 2040 1 11 Короткостроковi кредити суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 204 2045 1 11 Довгостроковi кредити суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 204 2046 1 11 Пролонгована заборгованiсть за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.07.2003
2 20 204 2047 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 204 2048 1 03 Нарахованi доходи за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 204 2049 1 11 Простроченi нарахованi доходи за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 205 G 205 1 11 Кредити суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.02.2005
2 20 205 2050 1 11 Короткостроковi кредити суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 205 2055 1 11 Довгостроковi кредити суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 205 2056 1 11 Пролонгована заборгованiсть за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.07.2003
2 20 205 2057 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 205 2058 1 03 Нарахованi доходи за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 205 2059 1 11 Простроченi нарахованi доходи за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.03.2005
2 20 206 G 206 1 11 Кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2061 1 11 Кредити пiд платiжнi картки, якi наданi суб`ектам господарської дiяльностi 01.01.1998 01.04.2005
2 20 206 2062 1 11 Короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2063 1 11 Довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 05.01.2005
2 20 206 2065 1 11 Неамортизована премiя за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2066 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2067 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2068 1 03 Нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 206 2069 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 G 207 1 11 Кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2070 1 11 Короткостроковi кредити на будiвництво та освоення землi, якi наданi суб`ектам господарської дiяльностi 01.01.1998 01.04.2005
2 20 207 2071 1 11 Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2072 1 11 Короткостроковi кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 17.09.2002
2 20 207 2073 1 11 Довгостроковi кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2074 1 11 Довгостроковi кредити, що наданi суб`ектам господарювання за участю кредитiв Нацiонального банку України 01.01.1998
2 20 207 2075 1 11 Неамортизована премiя за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2076 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2077 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2078 1 03 Нарахованi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
2 20 207 2079 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарської дiяльностi 01.01.1998
2 20 208 G 208 1 11 Iпотечнi кредити, що наданi суб`ектам господарювання 01.02.2006
2 20 208 2082 1 11 Короткостроковi iпотечнi кредити, що наданi суб`ектам господарювання 01.02.2006
2 20 208 2083 1 11 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi суб`ектам господарювання 01.02.2006
2 20 208 2085 1 11 Неамортизована премiя за iпотечними кредитами, що наданi суб`ектам господарювання 01.02.2006
2 20 208 2086 2 12 Неамортизований дисконт за iпотечними кредитами,що наданi суб`ектам господарювання 01.02.2006
2 20 208 2087 1 11 Прострочена заборгованiсть за iпотечними кредитами, що наданi суб`ектам господарювання 01.02.2006
2 20 208 2088 1 03 Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi суб`ектам господарювання 01.02.2006
2 20 208 2089 1 03 Простроченi нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi суб`ектам господарювання 01.02.2006
2 20 209 G 209 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, якi наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998 02.02.2009
2 20 209 2090 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за рахунками суб`ектiв господарської дiяльностi за овердрафтом 01.01.1998 01.07.2003
2 20 209 2091 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за коштами, якi наданi суб`ектам господарської дiяльностi за операцiями репо 01.01.1998 01.07.2003
2 20 209 2092 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за врахованими векселями суб`ектiв господарювання 01.01.1998 02.02.2009
2 20 209 2093 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за операцiями факторингу суб`ектiв господарювання 01.01.1998 02.02.2009
2 20 209 2094 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiмиторговель ними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
2 20 209 2095 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за iпотечними кредитами,що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998 02.02.2009
2 20 209 2096 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарюавння 01.01.1998 02.02.2009
2 20 209 2097 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998 02.02.2009
2 20 209 2099 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими суб`ектам господарювання 01.01.1998 02.02.2009
2 21 21 R 21 1 11 Кредити, що наданi органам державної влади 01.01.1998
2 21 210 G 210 1 11 Кредити, що наданi органам державної влади 01.01.1998
2 21 210 2100 1 11 Короткостроковi кредити, що наданi органам державної влади 01.01.1998 01.04.2006
2 21 210 2102 1 11 Короткостроковi кредити, що наданi органам державної влади 01.02.2006
2 21 210 2103 1 11 Довгостроковi кредити, що наданi органам державної влади 01.02.2006
2 21 210 2105 1 11 Неамортизована премiя за кредитами, що наданi органам державної влади 01.01.1998
2 21 210 2106 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами, що наданi органам державної влади 01.01.1998
2 21 210 2107 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами, що наданi органам державної влади 01.01.1998
2 21 210 2108 1 03 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi органам державної влади 01.01.1998
2 21 210 2109 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами, що наданi органам державної влади 01.01.1998
2 21 211 G 211 1 11 Кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.01.1998
2 21 211 2110 1 11 Короткостроковi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.01.1998 01.04.2006
2 21 211 2112 1 11 Короткостроковi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
2 21 211 2113 1 11 Довгостроковi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
2 21 211 2115 1 11 Неамортизована премiя за кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.01.1998
2 21 211 2116 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.01.1998
2 21 211 2117 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.01.1998
2 21 211 2118 1 03 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.01.1998
2 21 211 2119 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.01.1998
2 21 212 G 212 1 11 Iпотечнi кредити, що наданi органам державної влади 01.02.2006
2 21 212 2122 1 11 Короткостроковi iпотечнi кредити, що наданi органам державної влади 01.02.2006
2 21 212 2123 1 11 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi органам державної влади 01.02.2006
2 21 212 2125 1 11 Неамортизована премiя за iпотечними кредитами, що наданi органам державної влади 01.02.2006
2 21 212 2126 2 12 Неамортизований дисконт за iпотечними кредитами,що наданi органам державної влади 01.02.2006
2 21 212 2127 1 11 Прострочена заборгованiсть за iпотечними кредитами, що наданi органам державної влади 01.02.2006
2 21 212 2128 1 03 Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам державної влади 01.02.2006
2 21 212 2129 1 03 Простроченi нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам державної влади 01.02.2006
2 21 213 G 213 1 11 Iпотечнi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
2 21 213 2132 1 11 Короткостроковi iпотечнi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
2 21 213 2133 1 11 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
2 21 213 2135 1 11 Неамортизована премiя за iпотечними кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
2 21 213 2136 2 12 Неамортизований дисконт за iпотечними кредитами,що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
2 21 213 2137 1 11 Прострочена заборгованiсть за iпотечними кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
2 21 213 2138 1 03 Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
2 21 213 2139 1 03 Простроченi нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
2 21 219 G 219 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, що наданi органам державної влади 01.01.1998 02.02.2009
2 21 219 2190 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, що наданi органам державної влади 01.01.1998 02.02.2009
2 21 219 2191 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.01.1998 02.02.2009
2 21 219 2198 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими органам державної влади 01.01.1998 02.02.2009
2 21 219 2199 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими органам мiсцевого самоврядування 01.01.1998 02.02.2009
2 22 22 R 22 1 11 Кредити, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
2 22 220 G 220 1 11 Кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
2 22 220 2200 1 11 Рахунки за овердрафтом фiзичних осiб 01.01.1998 01.07.2003
2 22 220 2201 1 11 Кредити пiд платiжнi картки, якi наданi фiзичним особам 01.01.1998 01.04.2005
2 22 220 2202 1 11 Короткостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
2 22 220 2203 1 11 Довгостроковi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 05.01.2005
2 22 220 2205 1 11 Неамортизована премiя за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
2 22 220 2206 2 12 Неамортизований дисконт за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
2 22 220 2207 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
2 22 220 2208 1 03 Нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
2 22 220 2209 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
2 22 221 G 221 1 11 Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий фiзичним особам 01.01.1998
2 22 221 2210 1 11 Короткостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на будiвництво та освоення землi 01.01.1998 01.04.2005
2 22 221 2211 1 11 Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий фiзичним особам 01.01.1998
2 22 221 2212 1 11 Короткостроковi кредити в iнвестицiйну дiяль- нiсть, що наданi фiзичним особам 05.01.2005 02.02.2009
2 22 221 2213 1 11 Довгостроковi кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi фiзичним особам 01.01.1998 02.02.2009
2 22 221 2214 1 11 Довгостроковi кредити, якi наданi фiзичним особам на купiвлю будiвель, споруд, обладнання та землi 01.01.1998 01.03.2005
2 22 221 2215 1 11 Неамортизована премiя за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам 05.01.2005
2 22 221 2216 2 12 Неамортизований дисконт за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам 01.01.1998
2 22 221 2217 1 11 Прострочена заборгованiсть за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам 01.01.1998
2 22 221 2218 1 03 Нарахованi доходи за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам 01.01.1998
2 22 221 2219 1 03 Простроченi нарахованi доходи за фiнансовим лiзингом, що наданий фiзичним особам 01.01.1998
2 22 222 G 222 1 11 Кредити, що наданi за врахованими векселями фiзичним особам 05.01.2005
2 22 222 2220 1 11 Кредити, що наданi за врахованими векселями фiзичним особам 05.01.2005
2 22 222 2226 2 12 Неамортизований дисконт за врахованими векселями фiзичних осiб 05.01.2005
2 22 222 2227 1 11 Прострочена заборгованiсть за кредитами,що наданi за врахованими векселями фiзичним особам 05.01.2005
2 22 222 2228 1 03 Нарахованi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями фiзичним особам 05.01.2005
2 22 222 2229 1 03 Простроченi нарахованi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями фiзичним особам 05.01.2005
2 22 223 G 223 1 11 Iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам 01.02.2006
2 22 223 2232 1 11 Короткостроковi iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам 01.02.2006
2 22 223 2233 1 11 Довгостроковi iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам 01.02.2006
2 22 223 2235 1 11 Неамортизована премiя за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам 01.02.2006
2 22 223 2236 2 12 Неамортизований дисконт за iпотечними кредитами,що наданi фiзичним особам 01.02.2006
2 22 223 2237 1 11 Прострочена заборгованiсть за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам 01.02.2006
2 22 223 2238 1 03 Нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам 01.02.2006
2 22 223 2239 1 03 Простроченi нарахованi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам 01.02.2006
2 22 229 G 229 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, що наданi фiзичним особам 01.01.1998 02.02.2009
2 22 229 2290 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 01.01.1998 02.02.2009
2 22 229 2291 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi фiзичним особам 01.01.1998 02.02.2009
2 22 229 2292 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, що наданi фiзичним особам за врахованими векселями 05.01.2005 02.02.2009
2 22 229 2295 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за iпотечними кредитами,що наданi фiзичним особам 01.02.2006 02.02.2009
2 22 229 2299 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за виплаченими гарантiями, виданими фiзичним особам 01.01.1998 02.02.2009
2 24 24 R 24 1 11 Резерви пiд забогованiсть за кредитами, що наданi клiентам 01.01.1998
2 24 240 G 240 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за кредитами, що наданi клiентам 01.01.1998
2 24 240 2400 2 12 Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на iндивiдуальнiй основi 01.01.1998
2 24 240 2401 2 12 Резерви пiд кредити, що наданi клiентам та оцiнюються на портфельнiй основi 05.01.1999
2 24 248 G 248 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiентами 05.01.2001 02.02.2009
2 24 248 2480 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiентами 05.01.2001 02.02.2009
2 24 249 G 249 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiентами 05.01.2001 02.02.2009
2 24 249 2490 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiентами 05.01.2001 02.02.2009
2 25 25 R 25 2 22 Кошти бюджету та позабюджетних фондiв України 01.01.1998
2 25 250 G 250 2 22 Кошти бюджетiв України до розподiлу 01.01.1998 01.11.2002
2 25 250 2500 3 23 Кошти бюджетiв України до розподiлу 01.01.1998 01.11.2002
2 25 250 2501 1 21 Технiчний рахунок розподiлу доходiв бюджетiв України 01.01.1998 01.11.2002
2 25 250 2502 2 22 Кошти бюджетiв України до розподiлу Державним казначейством України 03.02.1999 01.11.2002
2 25 251 G 251 2 22 Кошти Державного бюджету України 01.01.1998
2 25 251 2510 3 23 Кошти Державного бюджету України 01.01.1998 01.11.2002
2 25 251 2511 3 23 Технiчний рахунок для перерахування коштiв Державного бюджету України 01.01.1998 01.11.2002
2 25 251 2512 2 22 Кошти Державного бюджету України цiльового характеру 01.01.1998
2 25 251 2513 2 22 Кошти Державного казначейства України 01.01.1998
2 25 251 2514 2 22 Депозити Державного бюджету України 01.01.1998 01.04.2005
2 25 251 2518 2 03 Нарахованi витрати за коштами Державного бюджету України 01.01.1998
2 25 252 G 252 2 22 Бюджетнi кошти клiентiв, якi утримуються за рахунок Державного бюджету України 01.01.1998
2 25 252 2520 2 22 Поточнi рахунки клiентiв, якi утримуються за рахунок Державного бюджету України 01.01.1998
2 25 252 2523 2 22 Поточнi рахунки цiльового характеру клiентiв, якi утримуються за рахунок Державного бюджету України 01.01.1998
2 25 252 2525 2 22 Вклади (депозити) клiентiв, якi утримуються за рахунок Державного бюджету України 01.01.1998
2 25 252 2526 2 22 Кошти в розрахунках клiентiв, якi утримуються за рахунок Державного бюджету України 01.01.1998
2 25 252 2527 1 21 Кредити за рахунок бюджетних коштiв 01.01.1998 01.02.1999
2 25 252 2528 2 03 Нарахованi витрати за коштами клiентiв банку, якi утримуються за рахунок Державного бюджету України 01.01.1998
2 25 253 G 253 2 22 Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду Державного бюджету України 01.01.1998
2 25 253 2530 2 22 Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду Державного бюджету України 01.01.1998
2 25 253 2531 2 22 Кошти, що вилученi уповноваженими органами 05.01.1999
2 25 253 2538 2 03 Нарахованi витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду Державного бюджету України 05.01.1999
2 25 254 G 254 2 22 Кошти мiсцевих бюджетiв та бюджетнi кошти клiентiв, що утримуються за рахунок мiсцевих бюджетiв 01.01.1998
2 25 254 2540 2 22 Кошти бюджету Автономної Республiки Крим 01.01.1998 01.04.2005
2 25 254 2541 2 22 Кошти бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв 01.01.1998
2 25 254 2542 2 22 Кошти районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв 01.01.1998
2 25 254 2543 2 22 Кошти бюджету Автономної Республiки Крим цiльового характеру 01.01.1998 01.04.2005
2 25 254 2544 2 22 Кошти бюджету Автономної Республiки Крим обласних бюджетiв цiльового характеру 01.01.1998
2 25 254 2545 2 22 Кошти районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв цiльового характеру 01.01.1998
2 25 254 2546 2 22 Вклади (депозити) мiсцевих бюджетiв 01.01.1998
2 25 254 2548 2 03 Нарахованi витрати за коштами мiсцевих бюджетiв 01.01.1998
2 25 255 G 255 2 22 Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду бюджетiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Киева i Севастополя 01.01.1998
2 25 255 2550 2 22 Кошти в розрахунках клiентiв, якi утримуються з бюджету Автономної Республiки Крим 01.01.1998 01.04.2005
2 25 255 2551 2 22 Кошти бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiального фонду бюджетiв Автономної Республiки Крим 01.01.1998 01.04.2005
2 25 255 2552 2 22 Кошти в розрахунках клiентiв, якi утримуються за рахунок бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв 01.01.1998
2 25 255 2553 2 22 Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв 01.01.1998
2 25 255 2554 2 22 Кошти в розрахунках клiентiв, якi утримуються за рахунок районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв 01.01.1998
2 25 255 2555 2 22 Кошти бюджетних установ, що включаються до спецiальних фондiв районних, мiських, районних у мiстах, селищних та сiльських бюджетiв 01.01.1998
2 25 255 2558 2 03 Нарахованi витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спецiального фонду бюджетiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Киева i Севастополя 01.01.1998
2 25 256 G 256 2 22 Кошти позабюджетних фондiв 01.01.1998
2 25 256 2560 2 22 Державнi позабюджетнi фонди 01.01.1998
2 25 256 2561 2 22 Галузевi позабюджетнi фонди 01.01.1998
2 25 256 2562 2 22 Регiональнi позабюджетнi фонди 01.01.1998
2 25 256 2565 2 22 Цiльовi кошти позабюджетних фондiв 01.01.1998
2 25 256 2567 1 21 Кредити за рахунок позабюджетних фондiв 01.01.1998 01.02.1999
2 25 256 2568 2 03 Нарахованi витрати за коштами позабюджетних фондiв 01.01.1998
2 25 257 G 257 2 22 Кошти державного та мiсцевого бюджетiв для виплат 01.09.1998
2 25 257 2570 2 22 Кошти державного бюджету для виплат 01.09.1998
2 25 257 2571 2 22 Кошти Державного та мiсцевого бюджетiв для цiльових виплат готiвкою 01.09.1998
2 25 257 2572 2 22 Кошти мiсцевих бюджетiв для виплат 13.04.2003
2 26 26 R 26 2 22 Кошти клiентiв банку 01.01.1998
2 26 260 G 260 3 03 Кошти на вимогу суб`ектiв господарювання 01.01.1998
2 26 260 2600 3 03 Кошти на вимогу суб`ектiв господарювання 01.01.1998
2 26 260 2601 2 22 Поточнi рахунки банку-управителя з довiрчого управлiння 01.01.1998
2 26 260 2602 2 22 Кошти в розрахунках суб`ектiв господарювання 01.01.1998
2 26 260 2603 2 22 Розподiльчi рахунки суб`ектiв господарювання 01.01.1998
2 26 260 2604 2 22 Цiльовi кошти на вимогу суб`ектiв господарювання 01.01.1998
2 26 260 2605 3 03 Кошти на вимогу суб`ектiв господарювання для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток 01.01.1998
2 26 260 2606 2 22 Рахунки платникiв податку на додану вартiсть 20.10.2000
2 26 260 2607 1 03 Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання 13.04.2003
2 26 260 2608 2 03 Нарахованi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання 01.01.1998
2 26 261 G 261 2 22 Строковi кошти суб`ектiв господарювання 01.01.1998
2 26 261 2610 2 22 Короткостроковi вклади (депозити) суб`ектiв господарювання 01.01.1998
2 26 261 2611 2 22 Кошти, що отриманi вiд суб`ектiв господарювання за операцiями репо 01.01.1998
2 26 261 2612 2 22 Кошти суб`ектiв господарської дiяльностi для забезпечення зобов`язань 20.10.2000 01.04.2005
2 26 261 2615 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) суб`ектiв господарювання 01.01.1998
2 26 261 2616 1 21 Неамортизований дисконт за строковими коштами суб`ектiв господарювання 01.02.2006
2 26 261 2617 2 22 Неамортизована премiя за строковими коштами суб`ектiв господарювання 01.02.2006
2 26 261 2618 2 03 Нарахованi витрати за строковими коштами суб`ектiв господарювання 01.01.1998
2 26 262 G 262 3 03 Кошти на вимогу фiзичних осiб 01.01.1998
2 26 262 2620 3 03 Кошти на вимогу фiзичних осiб 01.01.1998
2 26 262 2621 2 22 Кошти фiзичних осiб у довiрчому управлiннi 01.01.1998 01.02.2003
2 26 262 2622 2 22 Кошти в розрахунках фiзичних осiб 01.01.1998
2 26 262 2625 3 03 Кошти на вимогу фiзичних осiб для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток 01.01.1998
2 26 262 2626 1 21 Управлiння коштами фiзичних осiб, отриманими банком у довiрче управлiння 20.10.2000 01.02.2003
2 26 262 2627 1 03 Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам 13.04.2003
2 26 262 2628 2 03 Нарахованi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб 01.01.1998
2 26 263 G 263 2 22 Строковi кошти фiзичних осiб 01.01.1998
2 26 263 2630 2 22 Короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб 01.01.1998
2 26 263 2635 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб 01.01.1998
2 26 263 2636 1 21 Неамортизований дисконт за строковими коштами фiзичних осiб 01.02.2006
2 26 263 2637 2 22 Неамортизована премiя за строковими коштами фiзичних осiб 01.02.2006
2 26 263 2638 2 03 Нарахованi витрати за строковими коштами фiзичних осiб 01.01.1998
2 26 264 G 264 2 22 Кошти виборчих фондiв 14.01.2002
2 26 264 2640 2 22 Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України 14.01.2002
2 26 264 2641 2 22 Кошти виборчого фонду полiтичної партiї (блоку), кандидатiв вiд якої зареестровано Центральною виборчою комiсiею 14.01.2002
2 26 264 2642 2 22 Кошти виборчого фонду мiсцевої органiзацiї партiї (блоку) 01.02.2002
2 26 264 2643 2 22 Кошти виборчого фонду кандидата на посаду ciльського, селищного, мiського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузi 01.02.2002
2 26 265 G 265 3 03 Кошти небанкiвських фiнансових установ 13.04.2003
2 26 265 2650 3 03 Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ 13.04.2003
2 26 265 2651 2 22 Короткостроковi вклади (депозити) небанкiвських фiнансових установ 13.04.2003
2 26 265 2652 2 22 Довгостроковi вклади (депозити) небанкiвських фiнансових установ 13.04.2003
2 26 265 2653 2 22 Неамортизована премiя за строковими коштами небанкiвських фiнансових установ 01.02.2006
2 26 265 2655 3 03 Кошти на вимогу небанкiвських фiнансових установ для здiйснення операцiй з використанням платiжних карток 22.09.2003
2 26 265 2656 1 21 Неамортизований дисконт за строковими коштами небанкiвських фiнансових установ 01.02.2006
2 26 265 2657 1 03 Нарахованi доходи за кредитами овердрафт, що наданi небанкiвським фiнансовим установам 22.09.2003
2 26 265 2658 2 03 Нарахованi витрати за коштами небанкiвських фiнансових установ 13.04.2003
2 27 27 R 27 2 22 Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 20.09.2001
2 27 270 G 270 2 22 Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 20.09.2001
2 27 270 2700 2 22 Короткостроковi кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 20.09.2001
2 27 270 2701 2 22 Довгостроковi кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 20.09.2001
2 27 270 2706 1 21 Неамортизований дисконт за кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 20.09.2001
2 27 270 2707 2 22 Неамортизована премiя за кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 01.02.2006
2 27 270 2708 2 03 Нарахованi витрати за кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 20.09.2001
2 28 28 R 28 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку 01.01.1998
2 28 280 G 280 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку 01.01.1998
2 28 280 2800 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку 01.01.1998
2 28 280 2801 1 11 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для клiентiв банку 17.07.2000
2 28 280 2805 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з грошово-речовими лотереями 01.01.1998
2 28 280 2806 1 11 Дебiторська заборгованiсть за iндексацiею грошових заощаджень 01.01.1998
2 28 280 2809 1 11 Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку 01.01.1998
2 28 288 G 288 1 11 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку 01.01.1998 02.02.2009
2 28 288 2887 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з цiнними паперами колишнього СРСР 01.01.1998 01.04.2005
2 28 288 2888 1 11 Дебiторська заборгованiсть за iншими операцiями колишнього СРСР 01.01.1998 02.02.2009
2 28 288 2889 1 11 Iнша сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку 01.01.1998 02.02.2009
2 28 289 G 289 2 12 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з клiентами банку 01.01.1998
2 28 289 2890 2 12 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з клiентами банку 01.01.1998
2 29 29 R 29 2 22 Кредиторська заборгованiсть i транзитнi рахунки за операцiями з клiентами банку 01.01.1998
2 29 290 G 290 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку 01.01.1998
2 29 290 2900 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiентiв банку 01.01.1998
2 29 290 2901 2 22 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для клiентiв 01.01.1998
2 29 290 2902 2 22 Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi 01.01.1998
2 29 290 2903 2 22 Кошти клiентiв банку за недiючими рахунками 01.01.1998
2 29 290 2904 2 22 Кредиторська заборгованiсть за компенсацiйними сертифiкатами 01.01.1998 01.04.2005
2 29 290 2905 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з грошово-речовими лотереями 01.01.1998
2 29 290 2906 2 22 Кредиторська заборгованiсть за iндексацiею грошових заощаджень 01.01.1998
2 29 290 2907 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з цiнними паперами колишнього СРСР 01.01.1998
2 29 290 2908 2 22 Кредиторська заборгованiсть за iншими операцiями колишнього СРСР 01.01.1998
2 29 290 2909 2 22 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiентами банку 01.01.1998
2 29 292 G 292 3 03 Транзитнi рахунки за операцiями з клiентами банку 01.01.1998
2 29 292 2920 3 03 Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими через банкомат 01.01.1998
2 29 292 2924 3 03 Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток 01.01.1998
3 3 3 K 3 1 11 Операцiї з цiнними паперами та iншi активи i зобов`язання 01.01.1998
3 30 30 R 30 1 11 Цiннi папери та похiднi фiнансовi активи в торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 300 G 300 1 11 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 300 3002 1 11 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що випущенi банками, у торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 300 3003 1 11 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком,що випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 300 3005 1 11 Iншi акцiї та цiннi папери з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 300 3007 3 13 Переоцiнка акцiї та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 300 3008 1 03 Нарахованi доходи за акцiями та iншими цiнними паперами з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 301 G 301 1 11 Борговi цiннi папери в торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 301 3010 1 11 Борговi цiннi папери органiв державної влади в торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 301 3011 1 11 Борговi цiннi папери органiв мiсцевого самоврядування в торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 301 3012 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi банками, у торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 301 3013 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 301 3014 1 11 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств у торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 301 3015 3 13 Переоцiнка боргових цiнних паперiв у торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 301 3016 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 301 3017 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 301 3018 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в торговому портфелi банку 01.01.2004
3 30 304 G 304 1 11 Похiднi фiнансовi активи в торговому портфелi банку 05.01.2008
3 30 304 3040 1 11 Активи за придбаними опцiонними контрактами в торговому портфелi банку 05.01.2008
3 30 304 3041 1 11 Активи за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 05.01.2008
3 30 304 3042 1 11 Активи за ф`ючерсними контрактами в торговому портфелi банку 05.01.2008
3 31 31 R 31 1 11 Цiннi папери в портфелi банку на продаж та похiднi фiнансовi активи, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
3 31 310 G 310 1 11 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 310 3102 1 11 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що випущенi банками,у портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 310 3103 1 11 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що випущенi небанкiвськими фiнансовими установами у портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 310 3105 1 11 Iншi акцiї та цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 310 3107 3 13 Переоцiнка акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж 01.01.2004
3 31 310 3108 1 03 Нарахованi доходи за акцiями та iншими цiнними паперами з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 311 G 311 1 11 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 311 3110 1 11 Борговi цiннi папери органiв державної влади в портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 311 3111 1 11 Борговi цiннi папери органiв мiсцевого самоврядування в портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 311 3112 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi банками, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 311 3113 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 311 3114 1 11 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств у портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 311 3115 3 13 Переоцiнка боргових цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 01.01.2004
3 31 311 3116 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 311 3117 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 311 3118 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 311 3119 1 03 Простроченi нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 312 G 312 1 11 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї, що утримуються з метою продажу 01.01.1998
3 31 312 3120 1 11 Власнi акцiї банку в портфелi на продаж, викупленi в акцiонерiв 01.01.1998 01.02.1999
3 31 312 3122 1 11 Iнвестицiї в асоцiйованi банки, що утримуються з метою продажу 04.01.2006
3 31 312 3123 1 11 Iнвестицiї в асоцiйованi небанкiвськi фiнансовi установи, що утримуються з метою продажу 04.01.2006
3 31 312 3125 1 11 Iнвестицiї в iншi асоцiйованi компанiї, що утримуються з метою продажу 04.01.2006
3 31 312 3128 1 03 Нарахованi доходи за iнвестицiями в асоцiйованi компанiї, що утримуються з метою продажу 04.01.2006
3 31 313 G 313 1 11 Iнвестицiї в дочiрнi компанiї, що утримуються з метою продажу 04.01.2006
3 31 313 3132 1 11 Iнвестицiї в дочiрнi банки, що утримуються з метою продажу 04.01.2006
3 31 313 3133 1 11 Iнвестицiї в дочiрнi небанкiвськi фiнансовi установи, що утримуються з метою продажу 04.01.2006
3 31 313 3135 1 11 Iнвестицiї в iншi дочiрнi компанiї, що утримуються з метою продажу 04.01.2006
3 31 313 3138 1 03 Нарахованi доходи за iнвестицiями в дочiрнi компанiї, що утримуються з метою продажу 04.01.2006
3 31 314 G 314 1 11 Похiднi фiнансовi активи, що призначенi для облiку хеджування 05.01.2008
3 31 314 3140 1 11 Активи за придбаними опцiонними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 05.01.2008
3 31 314 3141 1 11 Активи за форвардними контрактами, що призначенiдля облiку хеджування 05.01.2008
3 31 314 3142 1 11 Активи за ф`ючерсними контрактами, що призначенiдля облiку хеджування 05.01.2008
3 31 319 G 319 2 12 Резерви пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 319 3190 2 12 Резерви пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 01.01.1998
3 31 319 3191 2 12 Резерв пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами в портфелi банку на продаж 01.01.2004
3 32 32 R 32 1 11 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 320 G 320 1 11 Акцiї та iншi вкладення з нефiксованим прибутком у портфелi банку на iнвестицiї 01.01.1998 31.01.2004
3 32 320 3202 1 11 Акцiї та iншi вкладення з нефiксованим прибутком, випущенi банками, в портфелi банку на iнвестицiї 01.01.1998 01.02.2004
3 32 320 3203 1 11 Акцiї та iншi вкладення з нефiксованим прибутком, випущенi фiнансовими (небанкiвськими) установами, в портфелi банку на iнвестицiї 01.01.1998 01.02.2004
3 32 320 3205 1 11 Iншi акцiї та вкладення з нефiксованим прибутком у портфелi банку на iнвестицiї 01.01.1998 01.02.2004
3 32 320 3208 1 03 Нарахованi доходи за акцiями та iншими вкладеннями з нефiксованим прибутком у портфелi банку на iнвестицiї 01.01.1998 01.02.2004
3 32 321 G 321 1 11 Борговi цiннi папери в портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 321 3210 1 11 Борговi цiннi папери органiв державної влади в портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 321 3211 1 11 Борговi цiннi папери органiв мiсцевого самоврядування в портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 321 3212 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi банками, в портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 321 3213 1 11 Борговi цiннi папери, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 321 3214 1 11 Борговi цiннi папери нефiнансових пiдприемств у портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 321 3216 2 12 Неамортизований дисконт за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 321 3217 1 11 Неамортизована премiя за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 321 3218 1 03 Нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 321 3219 1 03 Простроченi нарахованi доходи за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 329 G 329 2 12 Резерви пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 329 3290 2 12 Резерви пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 01.01.1998
3 32 329 3291 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за борговими цiнними паперами в портфелi банку до погашення 01.01.2004
3 33 33 R 33 2 22 Цiннi папери власного боргу та похiднi фiнансовiзобов`язання 01.01.1998
3 33 330 G 330 2 22 Короткостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком 01.01.1998
3 33 330 3300 2 22 Короткостроковi простi векселi, емiтованi банком 01.01.1998
3 33 330 3301 2 22 Акцепти, що наданi за короткостроковими переказними векселями 17.07.2000
3 33 330 3305 2 22 Iншi короткостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком 01.01.1998
3 33 330 3306 1 21 Неамортизований дисконт за короткостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком 01.01.1998
3 33 330 3307 2 22 Неамортизована премiя за короткостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком 01.01.1998
3 33 330 3308 2 03 Нарахованi витрати за короткостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком 01.01.1998
3 33 331 G 331 2 22 Довгостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком 01.01.2004
3 33 331 3310 2 22 Довгостроковi простi векселi, емiтованi банком 01.01.2004
3 33 331 3311 2 22 Акцепти, що наданi за довгостроковими переказними векселями 01.01.2004
3 33 331 3315 2 22 Iншi довгостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком 01.01.2004
3 33 331 3316 1 21 Неамортизований дисконт за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком 01.01.2004
3 33 331 3317 2 22 Неамортизована премiя за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком 01.01.2004
3 33 331 3318 2 03 Нарахованi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком 01.01.2004
3 33 332 G 332 2 22 Короткостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком 01.01.1998
3 33 332 3320 2 22 Короткостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком 01.01.1998
3 33 332 3326 1 21 Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком 05.01.1999
3 33 332 3327 2 22 Неамортизована премiя за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком 05.01.1999
3 33 332 3328 2 03 Нарахованi витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком 01.01.1998
3 33 333 G 333 2 22 Довгостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком 13.04.2003
3 33 333 3330 2 22 Довгостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком 13.04.2003
3 33 333 3336 1 21 Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком 13.04.2003
3 33 333 3337 2 22 Неамортизована премiя за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком 13.04.2003
3 33 333 3338 2 03 Нарахованi витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами, емiтованими банком 13.04.2003
3 33 334 G 334 2 22 Ощаднi (депозитнi) сертифiкати на вимогу, емiтованi банком 05.01.2005
3 33 334 3340 2 22 Ощаднi (депозитнi) сертифiкати на вимогу, емiтованi банком 05.01.2005
3 33 334 3346 1 21 Неамортизований дисконт за ощадними(депозитними)сертифiкатами на вимогу, емiтованими банком 05.01.2005
3 33 334 3347 2 22 Неамортизована премiя за ощадними (депозитними) сертифiкатами на вимогу, емiтованими банком 05.01.2005
3 33 334 3348 2 03 Нарахованi витрати за ощадними (депозитними) сертифiкатами на вимогу, емiтованими банком 05.01.2005
3 33 335 G 335 2 22 Похiднi фiнансовi зобов`язання в торговому портфелi банку 05.01.2008
3 33 335 3350 2 22 Зобов`язання за проданими опцiонними контрактами в торговому портфелi банку 05.01.2008
3 33 335 3351 2 22 Зобов`язання за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 05.01.2008
3 33 335 3352 2 22 Зобов`язання за ф`ючерсними контрактами в торговому портфелi банку 05.01.2008
3 33 336 G 336 2 22 Похiднi фiнансовi зобов`язання, що призначенi для облiку хеджування 05.01.2008
3 33 336 3360 2 22 Зобов`язання за проданими опцiонними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 05.01.2008
3 33 336 3361 2 22 Зобов`язання за форвардними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 05.01.2008
3 33 336 3362 2 22 Зобов`язання за ф`ючерсними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 05.01.2008
3 34 34 R 34 1 11 Запаси матерiальних цiнностей 01.01.1998
3 34 340 G 340 1 11 Запаси матерiальних цiнностей 01.01.1998
3 34 340 3400 1 11 Запаси матерiальних цiнностей на складi 01.01.1998
3 34 340 3402 1 11 Запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб 01.01.1998
3 34 340 3403 1 11 Дорогоцiннi метали в банку 13.04.2003
3 34 340 3407 1 11 Дорогоцiннi метали в дорозi 13.04.2003
3 34 340 3408 1 11 Необоротнi активи, утримуванi для продажу 05.01.2008
3 34 340 3409 1 11 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 05.01.2001
3 34 341 G 341 1 11 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 01.01.1998 01.02.2005
3 34 341 3410 1 11 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складi 01.01.1998 01.04.2005
3 35 35 R 35 1 11 Iншi активи банку 01.01.1998
3 35 350 G 350 1 11 Витрати майбутнiх перiодiв 01.01.1998
3 35 350 3500 1 11 Витрати майбутнiх перiодiв 01.01.1998
3 35 351 G 351 1 11 Дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку 01.01.1998
3 35 351 3510 1 11 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 01.01.1998
3 35 351 3511 1 11 Дебiторська заборгованiсть з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв 01.01.1998 01.04.2005
3 35 351 3519 1 11 Дебiторська заборгованiсть за послуги 01.01.1998
3 35 352 G 352 1 11 Розрахунки за податками та обов`язковими платежами 01.01.1998
3 35 352 3520 1 11 Дебiторська заборгованiсть за податком на прибуток 01.01.1998
3 35 352 3521 1 11 Вiдстрочений податковий актив 01.01.1998
3 35 352 3522 1 11 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток 05.01.1999
3 35 353 G 353 1 11 Розрахунки з акцiонерами 01.01.1998 20.01.1999
3 35 353 3530 1 11 Несплачений статутний фонд 01.01.1998 01.02.1999
3 35 354 G 354 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями банку з фiнансовими iнструментами 01.01.1998
3 35 354 3540 1 11 Дебiторська заборгованiсть з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за рахунок банку 01.01.1998
3 35 354 3541 1 11 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку 01.01.1998
3 35 354 3542 1 11 Дебiторська заборгованiсть за компенсацiйними сертифiкатами 01.01.1998 01.04.2005
3 35 354 3548 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами 01.01.1998
3 35 355 G 355 1 11 Дебiторська заборгованicть за розрахунками з працiвниками банку 01.01.1998
3 35 355 3550 1 11 Аванси працiвникам банку на витрати з вiдрядження 01.01.1998
3 35 355 3551 1 11 Аванси працiвникам банку на господарськi витрати 01.01.1998
3 35 355 3552 1 11 Нестачi та iншi нарахування на працiвникiв банку 01.01.1998
3 35 355 3559 1 11 Iнша дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку та iншими особами 01.01.1998
3 35 357 G 357 1 11 Iншi нарахованi доходи 01.01.1998
3 35 357 3570 1 03 Нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування 01.01.1998
3 35 357 3578 1 03 Iншi нарахованi доходи 01.01.1998
3 35 357 3579 1 03 Простроченi iншi нарахованi доходи 01.01.1998
3 35 358 G 358 1 11 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями банку 01.01.1998 02.02.2009
3 35 358 3580 1 11 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями банку 01.01.1998 02.02.2009
3 35 358 3589 1 11 Сумнiвна заборгованiсть за iншими нарахованими доходами 05.01.2001 02.02.2009
3 35 359 G 359 2 12 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями банку 01.01.1998
3 35 359 3590 2 12 Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями банку 01.01.1998
3 35 359 3599 2 12 Резерви пiд заборгованiсть за iншими нарахованими доходами 05.01.2001
3 36 36 R 36 2 22 Iншi пасиви банку 01.01.1998
3 36 360 G 360 2 22 Доходи майбутнiх перiодiв 01.01.1998
3 36 360 3600 2 22 Доходи майбутнiх перiодiв 01.01.1998
3 36 361 G 361 2 22 Кредиторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку 01.01.1998
3 36 361 3610 2 22 Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв 01.01.1998
3 36 361 3611 2 22 Кредиторська заборгованiсть з придбання нематерiальних активiв та основних засобiв 01.01.1998 01.04.2005
3 36 361 3615 2 22 Кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (орендою) 01.01.1998
3 36 361 3619 2 22 Кредиторська заборгованiсть за послуги 01.01.1998
3 36 362 G 362 2 22 Розрахунки за податками та обов`язковими платежами 01.01.1998
3 36 362 3620 2 22 Кредиторська заборгованiсть за податком на прибуток 01.01.1998
3 36 362 3621 2 22 Вiдстроченi податковi зобов`язання 01.01.1998
3 36 362 3622 2 22 Кредиторська заборгованiсть за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток 05.01.1999
3 36 362 3623 2 22 Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 04.10.2002
3 36 363 G 363 2 22 Розрахунки з акцiонерами (учасниками) 01.01.1998
3 36 363 3630 2 22 Внески за незареестрованим статутним капiталом 01.01.1998
3 36 363 3631 2 22 Кредиторська заборгованiсть перед акцiонерами (учасниками) банку за дивiдендами 01.01.1998
3 36 364 G 364 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями банку з фiнансовими iнструментами 01.01.1998
3 36 364 3640 2 22 Кредиторська заборгованiсть з придбання та продажу iноземної валюти та банкiвських металiв за рахунок банку 01.01.1998
3 36 364 3641 2 22 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами для банку 01.01.1998
3 36 364 3648 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами 01.01.1998
3 36 365 G 365 2 22 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 01.01.1998
3 36 365 3650 2 22 Заборгованiсть працiвникам банку на вiдрядження 01.01.1998
3 36 365 3651 2 22 Заборгованiсть працiвникам банку на господарськi витрати 01.01.1998
3 36 365 3652 2 22 Нарахування працiвникам банку за заробiтною платою 01.01.1998
3 36 365 3653 2 22 Утримання з працiвникiв банку на користь третiх осiб 01.01.1998
3 36 365 3654 2 22 Нарахованi вiдпускнi до сплати 05.01.1999
3 36 365 3658 2 22 Забезпечення оплати вiдпусток 05.01.2001
3 36 365 3659 2 22 Iнша кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку та iншими особами 01.01.1998
3 36 366 G 366 2 22 Субординований борг банку 01.01.1998
3 36 366 3660 2 22 Субординований борг банку 01.01.1998
3 36 366 3661 2 22 Облiгацiї, емiтованi банком, на умовах субординованого боргу 04.01.2007
3 36 366 3666 1 21 Неамортизований дисконт за субординованим боргом 04.01.2007
3 36 366 3667 2 22 Неамортизована премiя за субординованим боргом 04.01.2007
3 36 366 3668 2 03 Нарахованi витрати за субординованим боргом 01.01.1998
3 36 367 G 367 2 22 Iншi нарахованi витрати 01.01.1998
3 36 367 3670 2 03 Нарахованi витрати за розрахунково-касове обслуговування 01.01.1998
3 36 367 3678 2 03 Iншi нарахованi витрати 01.01.1998
3 36 369 G 369 2 22 Банкiвськi резерви на покриття ризикiв i витрат 01.01.1998
3 36 369 3690 2 22 Резерви за виданими зобов`язаннями 01.01.1998
3 36 369 3691 2 22 Резерви на оплату вiдпускних та iнших соцiальних зобов`язань 01.01.1998 01.02.1999
3 36 369 3698 3 03 Результати переоцiнки вартостi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв 01.01.1998 01.02.1999
3 36 369 3699 2 22 Резерви за iншими операцiями за позабалансовими рахунками 01.01.1998
3 37 37 R 37 3 03 Клiринговi рахунки, суми до з`ясування та транзитнi рахунки 01.01.1998
3 37 370 G 370 3 03 Клiринговi рахунки 01.01.1998
3 37 370 3700 3 03 Клiринговi рахунки за розрахунками за операцiями з цiнними паперами 01.01.1998 01.02.1999
3 37 370 3705 3 03 Клiринговi рахунки за розрахунками платiжними картками 17.07.2000
3 37 371 G 371 1 11 Дебетовi суми до з`ясування 01.01.1998
3 37 371 3710 1 11 Дебетовi суми до з`ясування 01.01.1998
3 37 372 G 372 2 22 Кредитовi суми до з`ясування 01.01.1998
3 37 372 3720 2 22 Кредитовi суми до з`ясування 01.01.1998
3 37 373 G 373 2 22 Транзитнi рахунки 01.01.1998
3 37 373 3739 3 03 Транзитний рахунок за iншими розрахунками 01.01.1998
3 38 38 R 38 3 03 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв i балансуючi рахунки 01.01.1998
3 38 380 G 380 3 03 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв 01.01.1998
3 38 380 3800 3 03 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв 01.01.1998
3 38 380 3801 3 33 Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв 01.01.1998
3 38 381 G 381 3 03 Переоцiнка фiнансових iнструментiв, що облiковуються за позабалансовими рахунками 01.01.1998
3 38 381 3810 3 03 Переоцiнка фiнансових iнструментiв в iноземнiй валютi та банкiвських металах, що облiковуються за позабалансовими рахунками 01.01.1998 01.02.2008
3 38 381 3811 3 03 Переоцiнка фiнансових iнструментiв, що облiковуються за позабалансовими рахунками 01.01.1998
3 39 39 R 39 3 03 Розрахунки мiж фiлiями банку 01.01.1998
3 39 390 G 390 3 03 Розрахунки мiж фiлiями банку 01.01.1998
3 39 390 3900 3 03 Рахунки фiлiй, що вiдкритi в банку 01.01.1998
3 39 390 3901 3 03 Рахунки, що вiдкритi для фiлiй банку 01.01.1998
3 39 390 3902 1 11 Розрахунки за коштами, що наданi фiлiям банку 01.01.1998
3 39 390 3903 2 22 Розрахунки за коштами, що отриманi вiд фiлiй банку 01.01.1998
3 39 390 3904 1 03 Нарахованi доходи за коштами, що наданi фiлiям банку 01.01.1998
3 39 390 3905 2 03 Нарахованi витрати за коштами, що отриманi вiд фiлiй банку 01.01.1998
3 39 390 3906 1 11 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою мiж фiлiями банку 04.10.2002
3 39 390 3907 2 22 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою мiж фiлiями банку 04.10.2002
3 39 391 G 391 3 03 Розрахунки з небанкiвськими структурними пiдроздiлами, що знаходяться на кошторисному фiнансуваннi банкiв 01.01.1998 01.02.2005
3 39 391 3910 1 11 Поточний рахунок у банку,що здiйснюе кошторисне фiнансування 01.01.1998 01.04.2005
3 39 391 3911 3 03 Поточнi рахунки небанкiвських структурних пiдроздiлiв, що знаходяться на кошторисному фiнансуваннi банку 01.01.1998 01.04.2005
3 39 391 3912 1 11 Розрахунки з небанкiвськими структурними пiдроздiлами,що знаходяться на кошторисному фiнансуваннi банкiв, за перерахованими їм коштами 01.01.1998 01.04.2005
3 39 391 3913 2 22 Розрахунки з банком, що здiйснюе кошторисне фiнансування, за отриманими коштами 01.01.1998 01.04.2005
3 39 392 G 392 3 03 Транзитнi рахунки за розрахунками мiж фiлiями банку 01.01.1998
3 39 392 3928 1 11 Транзитнi рахунки для дебетових сум, що не були пiдтвердженi фiлiями банкiв, розташованими в Українi 01.01.1998
3 39 392 3929 2 22 Транзитнi рахунки для кредитових сум, що не були пiдтвердженi фiлiями банкiв, розташованими в Українi 01.01.1998
4 4 4 K 4 1 11 Фiнансовi та капiтальнi iнвестицiї 01.01.1998
4 41 41 R 41 1 11 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 01.01.1998
4 41 410 G 410 1 11 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 01.01.1998
4 41 410 4102 1 11 Iнвестицiї в асоцiйованi банки 01.01.1998
4 41 410 4103 1 11 Iнвестицiї в асоцiйованi небанкiвськi фiнансовi установи 01.01.1998
4 41 410 4105 1 11 Iнвестицiї в iншi асоцiйованi компанiї 04.01.2006
4 41 410 4109 1 11 Iнвестицiї в iншi асоцiйованi компанiї 01.01.1998 01.04.2006
4 42 42 R 42 1 11 Iнвестицiї в дочiрнi компанiї 01.01.1998
4 42 420 G 420 1 11 Iнвестицiї в дочiрнi компанiї 01.01.1998
4 42 420 4202 1 11 Iнвестицiї в дочiрнi банки 01.01.1998
4 42 420 4203 1 11 Iнвестицiї в дочiрнi небанкiвськi фiнансовi установи 01.01.1998
4 42 420 4205 1 11 Iнвестицiї в iншi дочiрнi компанiї 04.01.2006
4 42 420 4208 1 03 Нарахованi доходи за iнвестицiями в дочiрнi компанiї 04.01.2006
4 42 420 4209 1 11 Iнвестицiї в iншi дочiрнi компанiї 01.01.1998 01.04.2006
4 43 43 R 43 1 11 Нематерiальнi активи 01.01.1998
4 43 430 G 430 1 11 Нематерiальнi активи 01.01.1998
4 43 430 4300 1 11 Нематерiальнi активи 01.01.1998
4 43 430 4309 2 12 Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв 01.01.1998
4 43 431 G 431 1 11 Капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи 01.01.1998
4 43 431 4310 1 11 Капiтальнi iнвестицiї за не введеними в експлуатацiю нематерiальними активами 01.01.1998
4 43 432 G 432 1 11 Гудвiл, що виник у результатi придбання 05.01.2001
4 43 432 4320 2 12 Негативний гудвiл 05.01.2001 01.04.2006
4 43 432 4321 1 11 Гудвiл 13.04.2003
4 44 44 R 44 1 11 Основнi засоби 01.01.1998
4 44 440 G 440 1 11 Основнi засоби 01.01.1998
4 44 440 4400 1 11 Основнi засоби 01.01.1998
4 44 440 4409 2 12 Знос основних засобiв 01.01.1998
4 44 441 G 441 1 11 Iнвестицiйна нерухомiсть 05.01.2008
4 44 441 4410 1 11 Iнвестицiйна нерухомiсть 05.01.2008
4 44 441 4419 2 12 Знос iнвестицiйної нерухомостi 05.01.2008
4 44 443 G 443 1 11 Капiтальнi iнвестицiї за основними засобами 01.01.1998
4 44 443 4430 1 11 Капiтальнi iнвестицiї за незавершеним будiвництвом i за не введеними в експлуатацiю основними засобами 01.01.1998
4 44 443 4431 1 11 Обладнання, що потребуе монтажу 05.01.2001
4 44 443 4432 1 11 Незавершенi капiтальнi вкладення за операцiйними основними засобами, прийнятими в оперативний лiзинг 01.01.1998 01.03.2001
4 44 443 4438 1 11 Завершенi капiтальнi вкладення за операцiйними основними засобами, прийнятими в оперативний лiзинг 01.01.1998 01.03.2001
4 44 443 4439 2 12 Амортизованi завершенi капiтальнi вкладення за операцiйними основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг 17.07.2000 01.03.2001
4 45 45 R 45 1 11 Iншi необоротнi матерiальнi активи 01.01.1998
4 45 450 G 450 1 11 Iншi необоротнi матерiальнi активи 01.01.1998
4 45 450 4500 1 11 Iншi необоротнi матерiальнi активи 01.01.1998
4 45 450 4509 2 12 Знос iнших необоротних матерiальних активiв 01.01.1998
4 45 453 G 453 1 11 Капiтальнi iнвестицiї за основними засобами, що отриманi в оперативний лiзинг (оренду) 01.01.1998
4 45 453 4530 1 11 Капiтальнi iнвестицiї за основними засобами, що отриманi в оперативний лiзинг (оренду) 01.01.1998
4 45 453 4531 1 11 Обладнання, що потребуе монтажу 01.01.1998 01.03.2001
4 45 453 4532 1 11 Незавершенi капiтальнi вкладення за неоперацiйними основними засобами, прийнятими в оперативний лiзинг 01.01.1998 01.03.2001
4 45 453 4538 1 11 Завершенi капiтальнi вкладення за неоперацiйними основними засобами, прийнятими в оперативний лiзинг 01.01.1998 01.03.2001
4 45 453 4539 2 12 Амортизованi завершенi капiтальнi вкладення за неоперацiйними основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг 17.07.2000 01.03.2001
5 5 5 K 5 2 42 Капiтал банку 01.01.1998
5 50 50 R 50 2 42 Статутний капiтал та iншi фонди банку 01.01.1998
5 50 500 G 500 2 42 Статутний капiтал банку 01.01.1998
5 50 500 5000 2 42 Зареестрований статутний капiтал банку 01.01.1998
5 50 500 5001 1 41 Несплачений зареестрований статутний капiтал банку 01.01.1998
5 50 500 5002 1 41 Власнi акцiї (частки, паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв) 05.01.1999
5 50 500 5003 2 42 Дивiденди, що спрямованi на збiльшення статутного капiталу 05.01.1999
5 50 501 G 501 2 42 Емiсiйнi рiзницi 01.01.1998
5 50 501 5010 2 42 Емiсiйнi рiзницi 01.01.1998
5 50 502 G 502 2 42 Загальнi резерви та фонди банку 01.01.1998
5 50 502 5020 2 42 Загальнi резерви 01.01.1998
5 50 502 5021 2 42 Резервнi фонди 01.01.1998
5 50 502 5022 2 42 Iншi фонди банку 13.04.2003
5 50 503 G 503 2 42 Результати минулих рокiв 01.01.1998
5 50 503 5030 2 42 Нерозподiленi прибутки минулих рокiв 01.01.1998
5 50 503 5031 1 41 Непокритi збитки минулих рокiв 01.01.1998
5 50 504 G 504 2 42 Результати звiтного року, що очiкують затвердження 01.01.1998
5 50 504 5040 2 42 Прибуток звiтного року, що очiкуе затвердження 01.01.1998
5 50 504 5041 1 41 Збиток звiтного року, що очiкуе затвердження 01.01.1998
5 51 51 R 51 2 42 Результати переоцiнки 01.01.1998
5 51 510 G 510 2 42 Результати переоцiнки 01.01.1998
5 51 510 5100 2 42 Результати переоцiнки основних засобiв 01.01.1998
5 51 510 5101 2 42 Результати переоцiнки нематерiальних активiв 17.07.2000
5 51 510 5102 3 43 Результати переоцiнки цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 05.01.2005
5 51 510 5103 2 42 Результати переоцiнки iнвестицiй в асоцiйованi компанiї 01.01.2004
5 51 510 5104 3 43 Результати переоцiнки за операцiями хеджування 05.01.2005
5 52 52 R 52 2 42 Приписний капiтал фiлiї iноземного банку 05.01.2008
5 52 520 G 520 2 42 Приписний капiтал фiлiї iноземного банку 05.01.2008
5 52 520 5200 2 42 Приписний капiтал фiлiї iноземного банку 05.01.2008
5 59 59 R 59 3 43 Результат поточного року 01.01.1998 01.02.1999
5 59 590 G 590 3 43 Результат поточного року 01.01.1998 20.01.1999
5 59 590 5900 3 43 Результат поточного року 01.01.1998 01.02.1999
6 6 6 K 6 2 62 Доходи 01.01.1998
6 60 60 R 60 2 62 Процентнi доходи 01.01.1998
6 60 600 G 600 3 63 Процентнi доходи за коштами, що розмiщенi в Hацiональному банку України 01.01.1998
6 60 600 6000 2 62 Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в Hацiональному банку України 01.01.1998 04.01.2008
6 60 600 6000 2 63 Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в Hацiональному банку України 05.01.2008 22.01.2008
6 60 600 6000 2 62 Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в Hацiональному банку України 23.01.2008
6 60 600 6002 2 62 Процентнi доходи за коштами, що наданi Нацiональному банку України за операцiями репо 01.01.1998 04.01.2008
6 60 600 6002 2 63 Процентнi доходи за коштами, що наданi Нацiональному банку України за операцiями репо 05.01.2008 22.01.2008
6 60 600 6002 2 62 Процентнi доходи за коштами, що наданi Нацiональному банку України за операцiями репо 23.01.2008 05.01.2009
6 60 600 6002 2 63 Процентнi доходи за коштами, що наданi Нацiональному банку України за операцiями репо 06.01.2009 22.01.2009
6 60 600 6002 2 62 Процентнi доходи за коштами, що наданi Нацiональному банку України за операцiями репо 23.01.2009
6 60 600 6003 3 63 Процентнi доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в Нацiональному банку України 01.01.1998
6 60 601 G 601 3 63 Процентнi доходи за коштами, що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
6 60 601 6010 2 62 Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998 04.01.2008
6 60 601 6010 2 63 Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в iнших банках 05.01.2008 22.01.2008
6 60 601 6010 2 62 Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в iнших банках 23.01.2008 05.01.2009
6 60 601 6010 2 63 Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в iнших банках 06.01.2009 22.01.2009
6 60 601 6010 2 62 Процентнi доходи за коштами на вимогу, що розмiщенi в iнших банках 23.01.2009
6 60 601 6011 2 62 Процентнi доходи за депозитами овернайт, що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998 04.01.2008
6 60 601 6011 2 63 Процентнi доходи за депозитами овернайт, що розмiщенi в iнших банках 05.01.2008 22.01.2008
6 60 601 6011 2 62 Процентнi доходи за депозитами овернайт, що розмiщенi в iнших банках 23.01.2008 05.01.2009
6 60 601 6011 2 63 Процентнi доходи за депозитами овернайт, що розмiщенi в iнших банках 06.01.2009 22.01.2009
6 60 601 6011 2 62 Процентнi доходи за депозитами овернайт, що розмiщенi в iнших банках 23.01.2009
6 60 601 6012 3 63 Процентнi доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
6 60 601 6013 3 63 Процентнi доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розмiщенi в iнших банках 01.01.1998
6 60 601 6014 2 62 Процентнi доходи за кредитами овернайт, що наданi iншим банкам 01.01.1998 04.01.2008
6 60 601 6014 2 63 Процентнi доходи за кредитами овернайт, що наданi iншим банкам 05.01.2008 22.01.2008
6 60 601 6014 2 62 Процентнi доходи за кредитами овернайт, що наданi iншим банкам 23.01.2008 05.01.2009
6 60 601 6014 2 63 Процентнi доходи за кредитами овернайт, що наданi iншим банкам 06.01.2009 22.01.2009
6 60 601 6014 2 62 Процентнi доходи за кредитами овернайт, що наданi iншим банкам 23.01.2009
6 60 601 6015 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам за операцiями репо 01.01.1998 04.01.2008
6 60 601 6015 2 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам за операцiями репо 05.01.2008 22.01.2008
6 60 601 6015 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам за операцiями репо 23.01.2008 05.01.2009
6 60 601 6015 2 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам за операцiями репо 06.01.2009 22.01.2009
6 60 601 6015 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi iншим банкам за операцiями репо 23.01.2009
6 60 601 6016 3 63 Процентнi доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що наданi iншим банкам 01.01.1998
6 60 601 6017 3 63 Процентнi доходи за довгостроковими кредитами, що наданi iншим банкам 01.01.1998
6 60 601 6018 2 62 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий iншим банкам 01.01.1998 04.01.2008
6 60 601 6018 2 63 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий iншим банкам 05.01.2008 22.01.2008
6 60 601 6018 2 62 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий iншим банкам 23.01.2008 05.01.2009
6 60 601 6018 2 63 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий iншим банкам 06.01.2009 22.01.2009
6 60 601 6018 2 62 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий iншим банкам 23.01.2009
6 60 602 G 602 3 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
6 60 602 6020 2 62 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998 04.01.2008
6 60 602 6020 2 63 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання 05.01.2008 22.01.2008
6 60 602 6020 2 62 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання 23.01.2008 05.01.2009
6 60 602 6020 2 63 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання 06.01.2009 22.01.2009
6 60 602 6020 2 62 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi суб`ектам господарювання 23.01.2009
6 60 602 6021 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 01.01.1998 04.01.2008
6 60 602 6021 2 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 05.01.2008 22.01.2008
6 60 602 6021 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 23.01.2008 05.01.2009
6 60 602 6021 2 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 06.01.2009 22.01.2009
6 60 602 6021 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за операцiями репо суб`ектам господарювання 23.01.2009
6 60 602 6022 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 01.01.1998 04.01.2008
6 60 602 6022 2 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 05.01.2008 22.01.2008
6 60 602 6022 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 23.01.2008 05.01.2009
6 60 602 6022 2 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 06.01.2009 22.01.2009
6 60 602 6022 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями суб`ектам господарювання 23.01.2009
6 60 602 6023 2 62 Процентнi доходи за операцiями з факторингу iз суб`ектами господарювання 01.01.1998 04.01.2008
6 60 602 6023 2 63 Процентнi доходи за операцiями з факторингу iз суб`ектами господарювання 05.01.2008 22.01.2008
6 60 602 6023 2 62 Процентнi доходи за операцiями з факторингу iз суб`ектами господарювання 23.01.2008 05.01.2009
6 60 602 6023 2 63 Процентнi доходи за операцiями з факторингу iз суб`ектами господарювання 06.01.2009 22.01.2009
6 60 602 6023 2 62 Процентнi доходи за операцiями з факторингу iз суб`ектами господарювання 23.01.2009
6 60 602 6024 2 62 Процентнi доходи за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
6 60 602 6025 2 62 Процентнi доходи за кредитами суб`ектам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 01.01.1998 01.04.2005
6 60 602 6026 3 63 Процентнi доходи за кредитами в поточну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
6 60 602 6027 3 63 Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi суб`ектам господарювання 01.01.1998
6 60 602 6028 2 62 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий суб`ектам господарювання 05.01.1999 04.01.2008
6 60 602 6028 2 63 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий суб`ектам господарювання 05.01.2008 22.01.2008
6 60 602 6028 2 62 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий суб`ектам господарювання 23.01.2008 05.01.2009
6 60 602 6028 2 63 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий суб`ектам господарювання 06.01.2009 22.01.2009
6 60 602 6028 2 62 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий суб`ектам господарювання 23.01.2009
6 60 602 6029 3 63 Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi суб`ектам господарювання 01.02.2006
6 60 603 G 603 3 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi органам державної влади 01.01.1998
6 60 603 6030 3 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi органам державної влади 01.01.1998
6 60 603 6031 3 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.01.1998
6 60 603 6032 3 63 Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам державної влади 01.02.2006
6 60 603 6033 3 63 Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi органам мiсцевого самоврядування 01.02.2006
6 60 604 G 604 3 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
6 60 604 6040 2 62 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам 01.01.1998 04.01.2008
6 60 604 6040 2 63 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам 05.01.2008 22.01.2008
6 60 604 6040 2 62 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам 23.01.2008 05.01.2009
6 60 604 6040 2 63 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам 06.01.2009 22.01.2009
6 60 604 6040 2 62 Процентнi доходи за кредитами овердрафт, що наданi фiзичним особам 23.01.2009
6 60 604 6041 2 62 Процентнi доходи за кредитами пiд платiжнi картки фiзичним особам 01.01.1998 01.04.2005
6 60 604 6042 3 63 Процентнi доходи за кредитами на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
6 60 604 6043 3 63 Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть, що наданi фiзичним особам 01.01.1998
6 60 604 6044 2 62 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий фiзичним особам 05.01.2005 04.01.2008
6 60 604 6044 2 63 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий фiзичним особам 05.01.2008 22.01.2008
6 60 604 6044 2 62 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий фiзичним особам 23.01.2008 05.01.2009
6 60 604 6044 2 63 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий фiзичним особам 06.01.2009 22.01.2009
6 60 604 6044 2 62 Процентнi доходи за фiнансовим лiзингом (орендою), що наданий фiзичним особам 23.01.2009
6 60 604 6045 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями фiзичним особам 05.01.2005 04.01.2008
6 60 604 6045 2 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями фiзичним особам 05.01.2008 22.01.2008
6 60 604 6045 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями фiзичним особам 23.01.2008 05.01.2009
6 60 604 6045 2 63 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями фiзичним особам 06.01.2009 22.01.2009
6 60 604 6045 2 62 Процентнi доходи за кредитами, що наданi за врахованими векселями фiзичним особам 23.01.2009
6 60 604 6046 3 63 Процентнi доходи за iпотечними кредитами, що наданi фiзичним особам 01.02.2006
6 60 605 G 605 3 63 Процентнi доходи за цiнними паперами 01.01.1998
6 60 605 6050 3 63 Процентнi доходи за цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 01.01.1998
6 60 605 6051 3 63 Процентнi доходи за цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 01.01.1998
6 60 605 6052 3 63 Процентнi доходи за iншими цiнними паперами в портфелi банку на продаж 01.01.1998
6 60 605 6053 3 63 Процентнi доходи за iншими цiнними паперами в портфелi банку до погашення 01.01.1998
6 60 605 6054 3 63 Процентнi доходи за цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 11.11.1999
6 60 605 6055 3 63 Процентнi доходи за цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 17.07.2000
6 60 605 6056 3 63 Процентнi доходи за цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 01.01.2004
6 60 605 6057 3 63 Процентнi доходи за цiнними паперами, в торговому портфелi банку 01.01.2004
6 60 608 G 608 2 62 Процентнi доходи за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998
6 60 608 6080 2 62 Процентнi доходи за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998 04.01.2008
6 60 608 6080 2 63 Процентнi доходи за операцiями з фiлiями банку 05.01.2008 22.01.2008
6 60 608 6080 2 62 Процентнi доходи за операцiями з фiлiями банку 23.01.2008 05.01.2009
6 60 608 6080 2 63 Процентнi доходи за операцiями з фiлiями банку 06.01.2009 22.01.2009
6 60 608 6080 2 62 Процентнi доходи за операцiями з фiлiями банку 23.01.2009
6 60 609 G 609 2 62 Iншi процентнi доходи 01.01.1998
6 60 609 6090 2 62 Процентнi доходи за позабалансовими операцiями 01.01.1998 01.07.2003
6 60 609 6099 2 62 Iншi процентнi доходи 01.01.1998 04.01.2008
6 60 609 6099 2 63 Iншi процентнi доходи 05.01.2008 22.01.2008
6 60 609 6099 2 62 Iншi процентнi доходи 23.01.2008 05.01.2009
6 60 609 6099 2 63 Iншi процентнi доходи 06.01.2009 22.01.2009
6 60 609 6099 2 62 Iншi процентнi доходи 23.01.2009
6 61 61 R 61 2 62 Комiсiйнi доходи 01.01.1998
6 61 610 G 610 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з банками 01.01.1998
6 61 610 6100 2 62 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банкiв 01.01.1998 04.01.2008
6 61 610 6100 2 63 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банкiв 05.01.2008 22.01.2008
6 61 610 6100 2 62 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банкiв 23.01.2008 05.01.2009
6 61 610 6100 2 63 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банкiв 06.01.2009 22.01.2009
6 61 610 6100 2 62 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування банкiв 23.01.2009
6 61 610 6101 2 62 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування банкiв 01.01.1998 04.01.2008
6 61 610 6101 2 63 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування банкiв 05.01.2008 22.01.2008
6 61 610 6101 2 62 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування банкiв 23.01.2008 05.01.2009
6 61 610 6101 2 63 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування банкiв 06.01.2009 22.01.2009
6 61 610 6101 2 62 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування банкiв 23.01.2009
6 61 610 6103 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для банкiв 01.01.1998 04.01.2008
6 61 610 6103 2 63 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для банкiв 05.01.2008 22.01.2008
6 61 610 6103 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для банкiв 23.01.2008 05.01.2009
6 61 610 6103 2 63 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для банкiв 06.01.2009 22.01.2009
6 61 610 6103 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для банкiв 23.01.2009
6 61 610 6104 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для банкiв 01.01.1998 04.01.2008
6 61 610 6104 2 63 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для банкiв 05.01.2008 22.01.2008
6 61 610 6104 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для банкiв 23.01.2008 05.01.2009
6 61 610 6104 2 63 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для банкiв 06.01.2009 22.01.2009
6 61 610 6104 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для банкiв 23.01.2009
6 61 610 6106 2 62 Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування банкiв 01.01.1998 04.01.2008
6 61 610 6106 2 63 Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування банкiв 05.01.2008 22.01.2008
6 61 610 6106 2 62 Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування банкiв 23.01.2008 05.01.2009
6 61 610 6106 2 63 Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування банкiв 06.01.2009 22.01.2009
6 61 610 6106 2 62 Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування банкiв 23.01.2009
6 61 610 6108 2 62 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з банками 01.01.1998 04.01.2008
6 61 610 6108 2 63 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з банками 05.01.2008 22.01.2008
6 61 610 6108 2 62 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з банками 23.01.2008 05.01.2009
6 61 610 6108 2 63 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з банками 06.01.2009 22.01.2009
6 61 610 6108 2 62 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з банками 23.01.2009
6 61 610 6109 2 62 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з банками 01.01.1998 04.01.2008
6 61 610 6109 2 63 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з банками 05.01.2008 22.01.2008
6 61 610 6109 2 62 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з банками 23.01.2008 05.01.2009
6 61 610 6109 2 63 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з банками 06.01.2009 22.01.2009
6 61 610 6109 2 62 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з банками 23.01.2009
6 61 611 G 611 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з клiентами 01.01.1998
6 61 611 6110 2 62 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiентiв 01.01.1998 04.01.2008
6 61 611 6110 2 63 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiентiв 05.01.2008 22.01.2008
6 61 611 6110 2 62 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiентiв 23.01.2008 05.01.2009
6 61 611 6110 2 63 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiентiв 06.01.2009 22.01.2009
6 61 611 6110 2 62 Комiсiйнi доходи вiд розрахунково-касового обслуговування клiентiв 23.01.2009
6 61 611 6111 2 62 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiентiв 01.01.1998 04.01.2008
6 61 611 6111 2 63 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiентiв 05.01.2008 22.01.2008
6 61 611 6111 2 62 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiентiв 23.01.2008 05.01.2009
6 61 611 6111 2 63 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiентiв 06.01.2009 22.01.2009
6 61 611 6111 2 62 Комiсiйнi доходи вiд кредитного обслуговування клiентiв 23.01.2009
6 61 611 6113 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiентiв 01.01.1998 04.01.2008
6 61 611 6113 2 63 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiентiв 05.01.2008 22.01.2008
6 61 611 6113 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiентiв 23.01.2008 05.01.2009
6 61 611 6113 2 63 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiентiв 06.01.2009 22.01.2009
6 61 611 6113 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для клiентiв 23.01.2009
6 61 611 6114 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiентiв 01.01.1998 04.01.2008
6 61 611 6114 2 63 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiентiв 05.01.2008 22.01.2008
6 61 611 6114 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiентiв 23.01.2008 05.01.2009
6 61 611 6114 2 63 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiентiв 06.01.2009 22.01.2009
6 61 611 6114 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiентiв 23.01.2009
6 61 611 6116 2 62 Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування клiентiв 01.01.1998 04.01.2008
6 61 611 6116 2 63 Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування клiентiв 05.01.2008 22.01.2008
6 61 611 6116 2 62 Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування клiентiв 23.01.2008 05.01.2009
6 61 611 6116 2 63 Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування клiентiв 06.01.2009 22.01.2009
6 61 611 6116 2 62 Комiсiйнi доходи вiд довiрчого обслуговування клiентiв 23.01.2009
6 61 611 6118 2 62 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiентами 01.01.1998 04.01.2008
6 61 611 6118 2 63 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiентами 05.01.2008 22.01.2008
6 61 611 6118 2 62 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiентами 23.01.2008 05.01.2009
6 61 611 6118 2 63 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiентами 06.01.2009 22.01.2009
6 61 611 6118 2 62 Комiсiйнi доходи за позабалансовими операцiями з клiентами 23.01.2009
6 61 611 6119 2 62 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiентами 01.01.1998 04.01.2008
6 61 611 6119 2 63 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiентами 05.01.2008 22.01.2008
6 61 611 6119 2 62 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiентами 23.01.2008 05.01.2009
6 61 611 6119 2 63 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiентами 06.01.2009 22.01.2009
6 61 611 6119 2 62 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiентами 23.01.2009
6 61 618 G 618 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998
6 61 618 6180 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998 04.01.2008
6 61 618 6180 2 63 Комiсiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 05.01.2008 22.01.2008
6 61 618 6180 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 23.01.2008 05.01.2009
6 61 618 6180 2 63 Комiсiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 06.01.2009 22.01.2009
6 61 618 6180 2 62 Комiсiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 23.01.2009
6 62 62 R 62 3 63 Результат вiд торговельних операцiй 01.01.1998
6 62 620 G 620 3 63 Результат вiд торговельних операцiй 01.01.1998
6 62 620 6203 3 63 Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку 01.01.1998
6 62 620 6204 3 63 Результат вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами 01.01.1998
6 62 620 6209 3 63 Результат вiд торговельних операцiй з iншими фiнансовими iнструментами 01.01.1998
6 63 63 R 63 2 62 Iншi операцiйнi доходи 01.01.1998
6 63 630 G 630 2 62 Дохiд у виглядi дивiдендiв 01.01.1998
6 63 630 6300 2 62 Дохiд у виглядi дивiдендiв 01.01.1998 04.01.2008
6 63 630 6300 2 63 Дохiд у виглядi дивiдендiв 05.01.2008 22.01.2008
6 63 630 6300 2 62 Дохiд у виглядi дивiдендiв 23.01.2008 05.01.2009
6 63 630 6300 2 63 Дохiд у виглядi дивiдендiв 06.01.2009 22.01.2009
6 63 630 6300 2 62 Дохiд у виглядi дивiдендiв 23.01.2009
6 63 631 G 631 2 62 Дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi i дочiрнi компанiї 01.01.2004
6 63 631 6310 2 62 Дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї 01.01.2004 04.01.2008
6 63 631 6310 2 63 Дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї 05.01.2008 22.01.2008
6 63 631 6310 2 62 Дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї 23.01.2008 05.01.2009
6 63 631 6310 2 63 Дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї 06.01.2009 22.01.2009
6 63 631 6310 2 62 Дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї 23.01.2009
6 63 631 6311 2 62 Дохiд вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї 01.01.2004 04.01.2008
6 63 631 6311 2 63 Дохiд вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї 05.01.2008 22.01.2008
6 63 631 6311 2 62 Дохiд вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї 23.01.2008 05.01.2009
6 63 631 6311 2 63 Дохiд вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї 06.01.2009 22.01.2009
6 63 631 6311 2 62 Дохiд вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї 23.01.2009
6 63 638 G 638 2 62 Iншi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998
6 63 638 6380 2 62 Iншi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998 04.01.2008
6 63 638 6380 2 63 Iншi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 05.01.2008 22.01.2008
6 63 638 6380 2 62 Iншi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 23.01.2008 05.01.2009
6 63 638 6380 2 63 Iншi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 06.01.2009 22.01.2009
6 63 638 6380 2 62 Iншi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями банку 23.01.2009
6 63 638 6381 2 62 Iншi операцiйнi доходи за операцiями з небанкiвськими структурними пiдроздiлами 13.04.2003 01.10.2003
6 63 639 G 639 3 63 Iншi операцiйнi доходи 01.01.1998
6 63 639 6390 2 63 Дохiд вiд наданих кредитiв, розмiщених вкладiв (депозитiв) за ставкою, яка вища, нiж ринкова 06.01.2009 22.01.2009
6 63 639 6390 2 62 Дохiд вiд наданих кредитiв, розмiщених вкладiв (депозитiв) за ставкою, яка вища, нiж ринкова 23.01.2009
6 63 639 6391 3 63 Результат переоцiнки об`екта хеджування 05.01.2008
6 63 639 6392 3 63 Результат переоцiнки iнструменту хеджування 05.01.2008
6 63 639 6393 3 63 Результат вiд продажу цiнних паперiв з портфеля банку на продаж 01.01.2004
6 63 639 6394 2 63 Доходи вiд переоцiнки об`ектiв iнвестицiйної нерухомостi 05.01.2008 22.01.2008
6 63 639 6394 2 62 Доходи вiд переоцiнки об`ектiв iнвестицiйної нерухомостi 23.01.2008 05.01.2009
6 63 639 6394 2 63 Доходи вiд переоцiнки об`ектiв iнвестицiйної нерухомостi 06.01.2009 22.01.2009
6 63 639 6394 2 62 Доходи вiд переоцiнки об`ектiв iнвестицiйної нерухомостi 23.01.2009
6 63 639 6395 2 62 Доходи вiд оперативного лiзингу (оренди) 01.01.1998 04.01.2008
6 63 639 6395 2 63 Доходи вiд оперативного лiзингу (оренди) 05.01.2008 22.01.2008
6 63 639 6395 2 62 Доходи вiд оперативного лiзингу (оренди) 23.01.2008 05.01.2009
6 63 639 6395 2 63 Доходи вiд оперативного лiзингу (оренди) 06.01.2009 22.01.2009
6 63 639 6395 2 62 Доходи вiд оперативного лiзингу (оренди) 23.01.2009
6 63 639 6396 2 62 Доходи вiд наданих консультацiйних послуг фiнансового характеру 01.01.1998 04.01.2008
6 63 639 6396 2 63 Доходи вiд наданих консультацiйних послуг фiнансового характеру 05.01.2008 22.01.2008
6 63 639 6396 2 62 Доходи вiд наданих консультацiйних послуг фiнансового характеру 23.01.2008 05.01.2009
6 63 639 6396 2 63 Доходи вiд наданих консультацiйних послуг фiнансового характеру 06.01.2009 22.01.2009
6 63 639 6396 2 62 Доходи вiд наданих консультацiйних послуг фiнансового характеру 23.01.2009
6 63 639 6397 2 62 Штрафи, пенi, що отриманi банком 01.01.1998 04.01.2008
6 63 639 6397 2 63 Штрафи, пенi, що отриманi банком 05.01.2008 22.01.2008
6 63 639 6397 2 62 Штрафи, пенi, що отриманi банком 23.01.2008 05.01.2009
6 63 639 6397 2 63 Штрафи, пенi, що отриманi банком 06.01.2009 22.01.2009
6 63 639 6397 2 62 Штрафи, пенi, що отриманi банком 23.01.2009
6 63 639 6398 2 63 Дохiд вiд отриманих кредитiв, залучених вкладiв (депозитiв) за ставкою, яка нижча, нiж ринкова 06.01.2009 22.01.2009
6 63 639 6398 2 62 Дохiд вiд отриманих кредитiв, залучених вкладiв (депозитiв) за ставкою, яка нижча, нiж ринкова 23.01.2009
6 63 639 6399 2 62 Iншi операцiйнi доходи 01.01.1998 04.01.2008
6 63 639 6399 2 63 Iншi операцiйнi доходи 05.01.2008 22.01.2008
6 63 639 6399 2 62 Iншi операцiйнi доходи 23.01.2008 05.01.2009
6 63 639 6399 2 63 Iншi операцiйнi доходи 06.01.2009 22.01.2009
6 63 639 6399 2 62 Iншi операцiйнi доходи 23.01.2009
6 64 64 R 64 2 62 Iншi доходи 01.01.1998
6 64 648 G 648 2 62 Iншi небанкiвськi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 01.01.1998 01.07.2003
6 64 648 6480 2 62 Iншi небанкiвськi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 01.01.1998 01.07.2003
6 64 648 6481 2 62 Iншi небанкiвськi операцiйнi доходи за операцiями з небанкiвськими структурними пiдроздiлами банку 01.01.1998 01.07.2003
6 64 649 G 649 2 62 Iншi доходи 01.01.1998
6 64 649 6490 2 62 Позитивний результат вiд продажу нематерiальних активiв та основних засобiв 01.01.1998 04.01.2008
6 64 649 6490 2 63 Позитивний результат вiд продажу нематерiальних активiв та основних засобiв 05.01.2008 22.01.2008
6 64 649 6490 2 62 Позитивний результат вiд продажу нематерiальних активiв та основних засобiв 23.01.2008 05.01.2009
6 64 649 6490 2 63 Позитивний результат вiд продажу нематерiальних активiв та основних засобiв 06.01.2009 22.01.2009
6 64 649 6490 2 62 Позитивний результат вiд продажу нематерiальних активiв та основних засобiв 23.01.2009
6 64 649 6493 2 62 Доходи вiд неоперацiйних пiдроздiлiв банку 01.01.1998 01.07.2003
6 64 649 6497 2 62 Штрафи, пенi, що отриманi за господарськими операцiями 01.01.1998 01.07.2003
6 64 649 6499 2 62 Iншi доходи 01.01.1998 04.01.2008
6 64 649 6499 2 63 Iншi доходи 05.01.2008 22.01.2008
6 64 649 6499 2 62 Iншi доходи 23.01.2008 05.01.2009
6 64 649 6499 2 63 Iншi доходи 06.01.2009 22.01.2009
6 64 649 6499 2 62 Iншi доходи 23.01.2009
6 67 67 R 67 2 62 Повернення списаних активiв 01.01.1998
6 67 670 G 670 2 62 Зменшення резервiв за заборгованicтю 01.01.1998 01.02.1999
6 67 670 6701 2 62 Зменшення резерву пiд заборгованiсть iнших банкiв 01.01.1998 01.02.1999
6 67 670 6702 2 62 Зменшення резерву пiд заборгованiсть за кредитами, якi наданi клiентам 01.01.1998 01.02.1999
6 67 670 6703 2 62 Зменшення резерву пiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 01.01.1998 01.02.1999
6 67 670 6704 2 62 Зменшення резерву пiд знецiнення цiнних паперiв на iнвестицiї 01.01.1998 01.02.1999
6 67 670 6705 2 62 Зменшення резерву на можливi втрати за сумнiвною дебiторською заборгованiстю та iншими активами банку 01.01.1998 01.02.1999
6 67 670 6706 2 62 Зменшення банкiвських резервiв на покриття ризикiв та витрат 01.01.1998 01.02.1999
6 67 671 G 671 2 62 Повернення списаних активiв 05.01.1999
6 67 671 6710 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi за операцiями з банками 05.01.1999 04.01.2008
6 67 671 6710 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi за операцiями з банками 05.01.2008 22.01.2008
6 67 671 6710 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi за операцiями з банками 23.01.2008 05.01.2009
6 67 671 6710 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi за операцiями з банками 06.01.2009 22.01.2009
6 67 671 6710 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi за операцiями з банками 23.01.2009
6 67 671 6711 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi iнших банкiв 05.01.1999 04.01.2008
6 67 671 6711 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi iнших банкiв 05.01.2008 22.01.2008
6 67 671 6711 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi iнших банкiв 23.01.2008 05.01.2009
6 67 671 6711 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi iнших банкiв 06.01.2009 22.01.2009
6 67 671 6711 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi iнших банкiв 23.01.2009
6 67 671 6712 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiентам 05.01.1999 04.01.2008
6 67 671 6712 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiентам 05.01.2008 22.01.2008
6 67 671 6712 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiентам 23.01.2008 05.01.2009
6 67 671 6712 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiентам 06.01.2009 22.01.2009
6 67 671 6712 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за кредитами, що наданi клiентам 23.01.2009
6 67 671 6713 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 05.01.1999 04.01.2008
6 67 671 6713 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 05.01.2008 22.01.2008
6 67 671 6713 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 23.01.2008 05.01.2009
6 67 671 6713 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 06.01.2009 22.01.2009
6 67 671 6713 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 23.01.2009
6 67 671 6714 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 05.01.1999 04.01.2008
6 67 671 6714 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 05.01.2008 22.01.2008
6 67 671 6714 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 23.01.2008 05.01.2009
6 67 671 6714 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 06.01.2009 22.01.2009
6 67 671 6714 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 23.01.2009
6 67 671 6715 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв банку 05.01.1999 04.01.2008
6 67 671 6715 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв банку 05.01.2008 22.01.2008
6 67 671 6715 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв банку 23.01.2008 05.01.2009
6 67 671 6715 2 63 Повернення ранiше списаної безнадiйної iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв банку 06.01.2009 22.01.2009
6 67 671 6715 2 62 Повернення ранiше списаної безнадiйної iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв банку 23.01.2009
6 67 671 6717 2 62 Повернення ранiше списаних безнадiйних доходiв минулих рокiв 05.01.1999 04.01.2008
6 67 671 6717 2 63 Повернення ранiше списаних безнадiйних доходiв минулих рокiв 05.01.2008 22.01.2008
6 67 671 6717 2 62 Повернення ранiше списаних безнадiйних доходiв минулих рокiв 23.01.2008 05.01.2009
6 67 671 6717 2 63 Повернення ранiше списаних безнадiйних доходiв минулих рокiв 06.01.2009 22.01.2009
6 67 671 6717 2 62 Повернення ранiше списаних безнадiйних доходiв минулих рокiв 23.01.2009
6 68 68 R 68 2 62 Hепередбаченi доходи 01.01.1998
6 68 680 G 680 2 62 Hепередбаченi доходи 01.01.1998
6 68 680 6800 2 62 Непередбаченi доходи 01.01.1998 01.02.1999
6 68 680 6801 2 62 Непередбаченi доходи у зв`язку зi змiною облiкової полiтики 05.01.1999 01.11.2000
6 68 680 6809 2 62 Непередбаченi доходи 05.01.1999 01.04.2006
7 7 7 K 7 1 71 Витрати 01.01.1998
7 70 70 R 70 1 71 Процентнi витрати 01.01.1998
7 70 700 G 700 3 73 Процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд Hацiонального банку України 01.01.1998
7 70 700 7000 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998 04.01.2008
7 70 700 7000 1 73 Процентнi витрати за коштами на вимогу, що отриманi вiд Нацiонального банку України 05.01.2008 22.01.2008
7 70 700 7000 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу, що отриманi вiд Нацiонального банку України 23.01.2008 05.01.2009
7 70 700 7000 1 73 Процентнi витрати за коштами на вимогу, що отриманi вiд Нацiонального банку України 06.01.2009 22.01.2009
7 70 700 7000 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу, що отриманi вiд Нацiонального банку України 23.01.2009
7 70 700 7002 1 71 Процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд Нацiонального банку України за операцiями репо 01.01.1998 04.01.2008
7 70 700 7002 1 73 Процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд Нацiонального банку України за операцiями репо 05.01.2008 22.01.2008
7 70 700 7002 1 71 Процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд Нацiонального банку України за операцiями репо 23.01.2008 05.01.2009
7 70 700 7002 1 73 Процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд Нацiонального банку України за операцiями репо 06.01.2009 22.01.2009
7 70 700 7002 1 71 Процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд Нацiонального банку України за операцiями репо 23.01.2009
7 70 700 7003 3 73 Процентнi витрати за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
7 70 700 7004 3 73 Процентнi витрати за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.1998
7 70 700 7005 3 73 Процентнi витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.2000
7 70 700 7006 3 73 Процентнi витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отриманi вiд Нацiонального банку України 01.01.2000
7 70 701 G 701 3 73 Процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
7 70 701 7010 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв 01.01.1998 04.01.2008
7 70 701 7010 1 73 Процентнi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв 05.01.2008 22.01.2008
7 70 701 7010 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв 23.01.2008 05.01.2009
7 70 701 7010 1 73 Процентнi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв 06.01.2009 22.01.2009
7 70 701 7010 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв 23.01.2009
7 70 701 7011 1 71 Процентнi витрати за депозитами овернайт iнших банкiв 01.01.1998 04.01.2008
7 70 701 7011 1 73 Процентнi витрати за депозитами овернайт iнших банкiв 05.01.2008 22.01.2008
7 70 701 7011 1 71 Процентнi витрати за депозитами овернайт iнших банкiв 23.01.2008 05.01.2009
7 70 701 7011 1 73 Процентнi витрати за депозитами овернайт iнших банкiв 06.01.2009 22.01.2009
7 70 701 7011 1 71 Процентнi витрати за депозитами овернайт iнших банкiв 23.01.2009
7 70 701 7012 3 73 Процентнi витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 01.01.1998
7 70 701 7013 3 73 Процентнi витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 01.01.1998
7 70 701 7014 1 71 Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998 04.01.2008
7 70 701 7014 1 73 Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 05.01.2008 22.01.2008
7 70 701 7014 1 71 Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 23.01.2008 05.01.2009
7 70 701 7014 1 73 Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 06.01.2009 22.01.2009
7 70 701 7014 1 71 Процентнi витрати за кредитами овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 23.01.2009
7 70 701 7015 1 71 Процентнi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв за операцiями репо 01.01.1998 04.01.2008
7 70 701 7015 1 73 Процентнi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв за операцiями репо 05.01.2008 22.01.2008
7 70 701 7015 1 71 Процентнi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв за операцiями репо 23.01.2008 05.01.2009
7 70 701 7015 1 73 Процентнi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв за операцiями репо 06.01.2009 22.01.2009
7 70 701 7015 1 71 Процентнi витрати за кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв за операцiями репо 23.01.2009
7 70 701 7016 3 73 Процентнi витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
7 70 701 7017 3 73 Процентнi витрати за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 01.01.1998
7 70 701 7018 1 71 Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом, який отриманий вiд банкiв 01.01.1998 01.03.2001
7 70 702 G 702 1 71 Процентнi витрати за операцiями iз суб`ектами господарювання 01.01.1998
7 70 702 7020 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання 01.01.1998 04.01.2008
7 70 702 7020 1 73 Процентнi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання 05.01.2008 22.01.2008
7 70 702 7020 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання 23.01.2008 05.01.2009
7 70 702 7020 1 73 Процентнi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання 06.01.2009 22.01.2009
7 70 702 7020 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу суб`ектiв господарювання 23.01.2009
7 70 702 7021 3 73 Процентнi витрати за строковими коштами суб`ектiв господарювання 01.01.1998
7 70 702 7028 1 71 Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (орендою) 05.01.1999 04.01.2008
7 70 702 7028 1 73 Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (орендою) 05.01.2008 22.01.2008
7 70 702 7028 1 71 Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (орендою) 23.01.2008 05.01.2009
7 70 702 7028 1 73 Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (орендою) 06.01.2009 22.01.2009
7 70 702 7028 1 71 Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом (орендою) 23.01.2009
7 70 703 G 703 1 71 Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв України 01.01.1998
7 70 703 7030 1 71 Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв України 01.01.1998 04.01.2008
7 70 703 7030 1 73 Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв України 05.01.2008 22.01.2008
7 70 703 7030 1 71 Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв України 23.01.2008 05.01.2009
7 70 703 7030 1 73 Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв України 06.01.2009 22.01.2009
7 70 703 7030 1 71 Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв України 23.01.2009
7 70 704 G 704 3 73 Процентнi витрати за операцiями з фiзичними особами 01.01.1998
7 70 704 7040 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб 01.01.1998 04.01.2008
7 70 704 7040 1 73 Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб 05.01.2008 22.01.2008
7 70 704 7040 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб 23.01.2008 05.01.2009
7 70 704 7040 1 73 Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб 06.01.2009 22.01.2009
7 70 704 7040 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб 23.01.2009
7 70 704 7041 3 73 Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб 01.01.1998
7 70 705 G 705 3 73 Процентнi витрати за цiнними паперами власного боргу 01.01.1998
7 70 705 7050 3 73 Процентнi витрати за короткостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком, крiм ощадних (депозитних) сертифiкатiв 01.01.1998
7 70 705 7051 3 73 Процентнi витрати за довгостроковими цiнними паперами власного боргу, емiтованими банком, крiм ощадних (депозитних) сертифiкатiв 01.01.2004
7 70 705 7052 3 73 Процентнi витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами власного боргу, емiтованими банком 01.01.1998
7 70 705 7053 3 73 Процентнi витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифiкатами власного боргу, емiтованими банком 13.04.2003
7 70 705 7054 3 73 Процентнi витрати за ощадними (депозитними) сертифiкатами на вимогу, емiтованими банком 05.01.2005
7 70 706 G 706 3 73 Процентнi витрати за кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 20.09.2001
7 70 706 7060 3 73 Процентнi витрати за короткостроковими кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 20.09.2001
7 70 706 7061 3 73 Процентнi витрати за довгостроковими кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 20.09.2001
7 70 707 G 707 3 73 Процентнi витрати за операцiями з небанкiвськими фiнансовими установами 13.04.2003
7 70 707 7070 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ 13.04.2003 04.01.2008
7 70 707 7070 1 73 Процентнi витрати за коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ 05.01.2008 22.01.2008
7 70 707 7070 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ 23.01.2008 05.01.2009
7 70 707 7070 1 73 Процентнi витрати за коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ 06.01.2009 22.01.2009
7 70 707 7070 1 71 Процентнi витрати за коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ 23.01.2009
7 70 707 7071 3 73 Процентнi витрати за строковими коштами небанкiвських фiнансових установ 13.04.2003
7 70 708 G 708 1 71 Процентнi витрати за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998
7 70 708 7080 1 71 Процентнi витрати за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998 04.01.2008
7 70 708 7080 1 73 Процентнi витрати за операцiями з фiлiями банку 05.01.2008 22.01.2008
7 70 708 7080 1 71 Процентнi витрати за операцiями з фiлiями банку 23.01.2008 05.01.2009
7 70 708 7080 1 73 Процентнi витрати за операцiями з фiлiями банку 06.01.2009 22.01.2009
7 70 708 7080 1 71 Процентнi витрати за операцiями з фiлiями банку 23.01.2009
7 70 709 G 709 1 71 Iншi процентнi витрати 01.01.1998
7 70 709 7090 1 71 Процентнi витрати за позабалансовими операцiями 01.01.1998 01.07.2003
7 70 709 7095 1 71 Процентнi витрати за фiнансовим лiзингом, який отриманий вiд клiентiв 01.01.1998 01.06.1999
7 70 709 7096 1 71 Процентнi витрати за субординованим боргом 01.01.1998 04.01.2008
7 70 709 7096 1 73 Процентнi витрати за субординованим боргом 05.01.2008 22.01.2008
7 70 709 7096 1 71 Процентнi витрати за субординованим боргом 23.01.2008 05.01.2009
7 70 709 7096 1 73 Процентнi витрати за субординованим боргом 06.01.2009 22.01.2009
7 70 709 7096 1 71 Процентнi витрати за субординованим боргом 23.01.2009
7 70 709 7099 1 71 Iншi процентнi витрати 01.01.1998 04.01.2008
7 70 709 7099 1 73 Iншi процентнi витрати 05.01.2008 22.01.2008
7 70 709 7099 1 71 Iншi процентнi витрати 23.01.2008 05.01.2009
7 70 709 7099 1 73 Iншi процентнi витрати 06.01.2009 22.01.2009
7 70 709 7099 1 71 Iншi процентнi витрати 23.01.2009
7 71 71 R 71 1 71 Комiсiйнi витрати 01.01.1998
7 71 710 G 710 1 71 Комiсiйнi витрати 01.01.1998
7 71 710 7100 1 71 Комiсiйнi витрати на розрахунково-касове обслуговування 01.01.1998 04.01.2008
7 71 710 7100 1 73 Комiсiйнi витрати на розрахунково-касове обслуговування 05.01.2008 22.01.2008
7 71 710 7100 1 71 Комiсiйнi витрати на розрахунково-касове обслуговування 23.01.2008 05.01.2009
7 71 710 7100 1 73 Комiсiйнi витрати на розрахунково-касове обслуговування 06.01.2009 22.01.2009
7 71 710 7100 1 71 Комiсiйнi витрати на розрахунково-касове обслуговування 23.01.2009
7 71 710 7101 1 71 Комiсiйнi витрати на кредитне обслуговування 01.01.1998 04.01.2008
7 71 710 7101 1 73 Комiсiйнi витрати на кредитне обслуговування 05.01.2008 22.01.2008
7 71 710 7101 1 71 Комiсiйнi витрати на кредитне обслуговування 23.01.2008 05.01.2009
7 71 710 7101 1 73 Комiсiйнi витрати на кредитне обслуговування 06.01.2009 22.01.2009
7 71 710 7101 1 71 Комiсiйнi витрати на кредитне обслуговування 23.01.2009
7 71 710 7103 1 71 Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами 01.01.1998 04.01.2008
7 71 710 7103 1 73 Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами 05.01.2008 22.01.2008
7 71 710 7103 1 71 Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами 23.01.2008 05.01.2009
7 71 710 7103 1 73 Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами 06.01.2009 22.01.2009
7 71 710 7103 1 71 Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами 23.01.2009
7 71 710 7104 1 71 Комiсiйнi витрати за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв 01.01.1998 04.01.2008
7 71 710 7104 1 73 Комiсiйнi витрати за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв 05.01.2008 22.01.2008
7 71 710 7104 1 71 Комiсiйнi витрати за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв 23.01.2008 05.01.2009
7 71 710 7104 1 73 Комiсiйнi витрати за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв 06.01.2009 22.01.2009
7 71 710 7104 1 71 Комiсiйнi витрати за операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв 23.01.2009
7 71 710 7106 1 71 Комiсiйнi витрати на довiрче обслуговування 01.01.1998 04.01.2008
7 71 710 7106 1 73 Комiсiйнi витрати на довiрче обслуговування 05.01.2008 22.01.2008
7 71 710 7106 1 71 Комiсiйнi витрати на довiрче обслуговування 23.01.2008 05.01.2009
7 71 710 7106 1 73 Комiсiйнi витрати на довiрче обслуговування 06.01.2009 22.01.2009
7 71 710 7106 1 71 Комiсiйнi витрати на довiрче обслуговування 23.01.2009
7 71 710 7108 1 71 Комiсiйнi витрати за позабалансовими операцiями 01.01.1998 04.01.2008
7 71 710 7108 1 73 Комiсiйнi витрати за позабалансовими операцiями 05.01.2008 22.01.2008
7 71 710 7108 1 71 Комiсiйнi витрати за позабалансовими операцiями 23.01.2008 05.01.2009
7 71 710 7108 1 73 Комiсiйнi витрати за позабалансовими операцiями 06.01.2009 22.01.2009
7 71 710 7108 1 71 Комiсiйнi витрати за позабалансовими операцiями 23.01.2009
7 71 710 7109 1 71 Iншi комiсiйнi витрати 01.01.1998 04.01.2008
7 71 710 7109 1 73 Iншi комiсiйнi витрати 05.01.2008 22.01.2008
7 71 710 7109 1 71 Iншi комiсiйнi витрати 23.01.2008 05.01.2009
7 71 710 7109 1 73 Iншi комiсiйнi витрати 06.01.2009 22.01.2009
7 71 710 7109 1 71 Iншi комiсiйнi витрати 23.01.2009
7 71 718 G 718 1 71 Комiсiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998
7 71 718 7180 1 71 Комiсiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998 04.01.2008
7 71 718 7180 1 73 Комiсiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 05.01.2008 22.01.2008
7 71 718 7180 1 71 Комiсiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 23.01.2008 05.01.2009
7 71 718 7180 1 73 Комiсiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 06.01.2009 22.01.2009
7 71 718 7180 1 71 Комiсiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 23.01.2009
7 73 73 R 73 1 71 Iншi операцiйнi витрати 01.01.1998
7 73 731 G 731 1 71 Втрати вiд iнвестицiй в асоцiойванi i дочiрнi компанiї 01.01.2004
7 73 731 7310 1 71 Втрати вiд iнвестицiй в асоцiойванi компанiї 01.01.2004 04.01.2008
7 73 731 7310 1 73 Втрати вiд iнвестицiй в асоцiойванi компанiї 05.01.2008 22.01.2008
7 73 731 7310 1 71 Втрати вiд iнвестицiй в асоцiойванi компанiї 23.01.2008 05.01.2009
7 73 731 7310 1 73 Втрати вiд iнвестицiй в асоцiойванi компанiї 06.01.2009 22.01.2009
7 73 731 7310 1 71 Втрати вiд iнвестицiй в асоцiойванi компанiї 23.01.2009
7 73 731 7311 1 71 Втрати вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї 01.01.2004 04.01.2008
7 73 731 7311 1 73 Втрати вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї 05.01.2008 22.01.2008
7 73 731 7311 1 71 Втрати вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї 23.01.2008 05.01.2009
7 73 731 7311 1 73 Втрати вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї 06.01.2009 22.01.2009
7 73 731 7311 1 71 Втрати вiд iнвестицiй у дочiрнi компанiї 23.01.2009
7 73 738 G 738 1 71 Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998
7 73 738 7380 1 71 Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 01.01.1998 04.01.2008
7 73 738 7380 1 73 Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 05.01.2008 22.01.2008
7 73 738 7380 1 71 Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 23.01.2008 05.01.2009
7 73 738 7380 1 73 Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 06.01.2009 22.01.2009
7 73 738 7380 1 71 Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями банку 23.01.2009
7 73 738 7381 1 71 Iншi операцiйнi витрати за операцiями з небанкiвськими структурними пiдроздiлами 13.04.2003 01.10.2003
7 73 739 G 739 1 71 Iншi операцiйнi витрати 01.01.1998
7 73 739 7390 1 71 Вiдрахування у Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб 16.02.1999 01.11.2002
7 73 739 7390 1 73 Витрати вiд наданих кредитiв, розмiщених вкладiв (депозитiв) за ставкою, яка нижча, нiж ринкова 06.01.2009 22.01.2009
7 73 739 7390 1 71 Витрати вiд наданих кредитiв, розмiщених вкладiв (депозитiв) за ставкою, яка нижча, нiж ринкова 23.01.2009
7 73 739 7391 1 71 Витрати на iнкасацiю та перевезення цiнностей 05.01.2005 04.01.2008
7 73 739 7391 1 73 Витрати на iнкасацiю та перевезення цiнностей 05.01.2008 22.01.2008
7 73 739 7391 1 71 Витрати на iнкасацiю та перевезення цiнностей 23.01.2008 05.01.2009
7 73 739 7391 1 73 Витрати на iнкасацiю та перевезення цiнностей 06.01.2009 22.01.2009
7 73 739 7391 1 71 Витрати на iнкасацiю та перевезення цiнностей 23.01.2009
7 73 739 7392 1 71 Витрати на аудит 13.04.2003 04.01.2008
7 73 739 7392 1 73 Витрати на аудит 05.01.2008 22.01.2008
7 73 739 7392 1 71 Витрати на аудит 23.01.2008 05.01.2009
7 73 739 7392 1 73 Витрати на аудит 06.01.2009 22.01.2009
7 73 739 7392 1 71 Витрати на аудит 23.01.2009
7 73 739 7394 1 73 Витрати вiд переоцiнки об`ектiв iнвестицiйної нерухомостi 05.01.2008 22.01.2008
7 73 739 7394 1 71 Витрати вiд переоцiнки об`ектiв iнвестицiйної нерухомостi 23.01.2008 05.01.2009
7 73 739 7394 1 73 Витрати вiд переоцiнки об`ектiв iнвестицiйної нерухомостi 06.01.2009 22.01.2009
7 73 739 7394 1 71 Витрати вiд переоцiнки об`ектiв iнвестицiйної нерухомостi 23.01.2009
7 73 739 7395 1 71 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 01.01.1998 04.01.2008
7 73 739 7395 1 73 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 05.01.2008 22.01.2008
7 73 739 7395 1 71 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 23.01.2008 05.01.2009
7 73 739 7395 1 73 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 06.01.2009 22.01.2009
7 73 739 7395 1 71 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 23.01.2009
7 73 739 7396 1 71 Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру 01.01.1998 04.01.2008
7 73 739 7396 1 73 Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру 05.01.2008 22.01.2008
7 73 739 7396 1 71 Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру 23.01.2008 05.01.2009
7 73 739 7396 1 73 Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру 06.01.2009 22.01.2009
7 73 739 7396 1 71 Витрати за отриманими консультацiйними послугами фiнансового характеру 23.01.2009
7 73 739 7397 1 71 Штрафи, пенi, що сплаченi банком 01.01.1998 04.01.2008
7 73 739 7397 1 73 Штрафи, пенi, що сплаченi банком 05.01.2008 22.01.2008
7 73 739 7397 1 71 Штрафи, пенi, що сплаченi банком 23.01.2008 05.01.2009
7 73 739 7397 1 73 Штрафи, пенi, що сплаченi банком 06.01.2009 22.01.2009
7 73 739 7397 1 71 Штрафи, пенi, що сплаченi банком 23.01.2009
7 73 739 7398 1 73 Витрати вiд отриманих кредитiв, залучених вкладiв (депозитiв) за ставкою, яка вища, нiж ринкова 06.01.2009 22.01.2009
7 73 739 7398 1 71 Витрати вiд отриманих кредитiв, залучених вкладiв (депозитiв) за ставкою, яка вища, нiж ринкова 23.01.2009
7 73 739 7399 1 71 Iншi операцiйнi витрати 01.01.1998 04.01.2008
7 73 739 7399 1 73 Iншi операцiйнi витрати 05.01.2008 22.01.2008
7 73 739 7399 1 71 Iншi операцiйнi витрати 23.01.2008 05.01.2009
7 73 739 7399 1 73 Iншi операцiйнi витрати 06.01.2009 22.01.2009
7 73 739 7399 1 71 Iншi операцiйнi витрати 23.01.2009
7 74 74 R 74 1 71 Загальнi адмiнiстративнi витрати 01.01.1998
7 74 740 G 740 1 71 Витрати на утримання персоналу 01.01.1998
7 74 740 7400 1 71 Основна i додаткова заробiтна плата 01.01.1998 04.01.2008
7 74 740 7400 1 73 Основна i додаткова заробiтна плата 05.01.2008 22.01.2008
7 74 740 7400 1 71 Основна i додаткова заробiтна плата 23.01.2008 05.01.2009
7 74 740 7400 1 73 Основна i додаткова заробiтна плата 06.01.2009 22.01.2009
7 74 740 7400 1 71 Основна i додаткова заробiтна плата 23.01.2009
7 74 740 7401 1 71 Внески, збори на обов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування 01.01.1998 04.01.2008
7 74 740 7401 1 73 Внески, збори на обов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування 05.01.2008 22.01.2008
7 74 740 7401 1 71 Внески, збори на обов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування 23.01.2008 05.01.2009
7 74 740 7401 1 73 Внески, збори на обов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування 06.01.2009 22.01.2009
7 74 740 7401 1 71 Внески, збори на обов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування 23.01.2009
7 74 740 7402 1 71 Iншi обов`язковi нарахування на заробiтну плату 01.01.1998 01.07.2003
7 74 740 7403 1 71 Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати 01.01.1998 04.01.2008
7 74 740 7403 1 73 Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати 05.01.2008 22.01.2008
7 74 740 7403 1 71 Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати 23.01.2008 05.01.2009
7 74 740 7403 1 73 Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати 06.01.2009 22.01.2009
7 74 740 7403 1 71 Матерiальна допомога та iншi соцiальнi виплати 23.01.2009
7 74 740 7404 1 71 Витрати на пiдготовку кадрiв 13.04.2003 04.01.2008
7 74 740 7404 1 73 Витрати на пiдготовку кадрiв 05.01.2008 22.01.2008
7 74 740 7404 1 71 Витрати на пiдготовку кадрiв 23.01.2008 05.01.2009
7 74 740 7404 1 73 Витрати на пiдготовку кадрiв 06.01.2009 22.01.2009
7 74 740 7404 1 71 Витрати на пiдготовку кадрiв 23.01.2009
7 74 740 7405 1 71 Витрати на спецодяг та iншi засоби захисту працiвникiв 13.04.2003 04.01.2008
7 74 740 7405 1 73 Витрати на спецодяг та iншi засоби захисту працiвникiв 05.01.2008 22.01.2008
7 74 740 7405 1 71 Витрати на спецодяг та iншi засоби захисту працiвникiв 23.01.2008 05.01.2009
7 74 740 7405 1 73 Витрати на спецодяг та iншi засоби захисту працiвникiв 06.01.2009 22.01.2009
7 74 740 7405 1 71 Витрати на спецодяг та iншi засоби захисту працiвникiв 23.01.2009
7 74 740 7409 1 71 Iншi витрати на утримання персоналу 01.01.1998 04.01.2008
7 74 740 7409 1 73 Iншi витрати на утримання персоналу 05.01.2008 22.01.2008
7 74 740 7409 1 71 Iншi витрати на утримання персоналу 23.01.2008 05.01.2009
7 74 740 7409 1 73 Iншi витрати на утримання персоналу 06.01.2009 22.01.2009
7 74 740 7409 1 71 Iншi витрати на утримання персоналу 23.01.2009
7 74 741 G 741 1 71 Сплата податкiв та iнших обов`язкових платежiв, крiм податку на прибуток 01.01.1998
7 74 741 7410 1 71 Податок на додану вартiсть 01.01.1998 04.01.2008
7 74 741 7410 1 73 Податок на додану вартiсть 05.01.2008 22.01.2008
7 74 741 7410 1 71 Податок на додану вартiсть 23.01.2008 05.01.2009
7 74 741 7410 1 73 Податок на додану вартiсть 06.01.2009 22.01.2009
7 74 741 7410 1 71 Податок на додану вартiсть 23.01.2009
7 74 741 7411 1 71 Податок на землю 01.01.1998 04.01.2008
7 74 741 7411 1 73 Податок на землю 05.01.2008 22.01.2008
7 74 741 7411 1 71 Податок на землю 23.01.2008 05.01.2009
7 74 741 7411 1 73 Податок на землю 06.01.2009 22.01.2009
7 74 741 7411 1 71 Податок на землю 23.01.2009
7 74 741 7418 1 71 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 04.10.2002 04.01.2008
7 74 741 7418 1 73 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 05.01.2008 22.01.2008
7 74 741 7418 1 71 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 23.01.2008 05.01.2009
7 74 741 7418 1 73 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 06.01.2009 22.01.2009
7 74 741 7418 1 71 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 23.01.2009
7 74 741 7419 1 71 Сплата iнших податкiв та обов`язкових платежiв, крiм податку на прибуток 01.01.1998 04.01.2008
7 74 741 7419 1 73 Сплата iнших податкiв та обов`язкових платежiв, крiм податку на прибуток 05.01.2008 22.01.2008
7 74 741 7419 1 71 Сплата iнших податкiв та обов`язкових платежiв, крiм податку на прибуток 23.01.2008 05.01.2009
7 74 741 7419 1 73 Сплата iнших податкiв та обов`язкових платежiв, крiм податку на прибуток 06.01.2009 22.01.2009
7 74 741 7419 1 71 Сплата iнших податкiв та обов`язкових платежiв, крiм податку на прибуток 23.01.2009
7 74 742 G 742 1 71 Витрати на утримання основних засобiв i нематерiальних активiв 01.01.1998
7 74 742 7420 1 71 Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв 01.01.1998 04.01.2008
7 74 742 7420 1 73 Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв 05.01.2008 22.01.2008
7 74 742 7420 1 71 Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв 23.01.2008 05.01.2009
7 74 742 7420 1 73 Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв 06.01.2009 22.01.2009
7 74 742 7420 1 71 Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв 23.01.2009
7 74 742 7421 1 71 Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду) 01.01.1998 04.01.2008
7 74 742 7421 1 73 Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду) 05.01.2008 22.01.2008
7 74 742 7421 1 71 Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду) 23.01.2008 05.01.2009
7 74 742 7421 1 73 Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду) 06.01.2009 22.01.2009
7 74 742 7421 1 71 Витрати на утримання основних засобiв, що отриманi у лiзинг (оренду) 23.01.2009
7 74 742 7422 1 71 Оренднi платежi 01.01.1998 01.03.2001
7 74 742 7423 1 71 Амортизацiя 01.01.1998 04.01.2008
7 74 742 7423 1 73 Амортизацiя 05.01.2008 22.01.2008
7 74 742 7423 1 71 Амортизацiя 23.01.2008 05.01.2009
7 74 742 7423 1 73 Амортизацiя 06.01.2009 22.01.2009
7 74 742 7423 1 71 Амортизацiя 23.01.2009
7 74 743 G 743 1 71 Iншi експлуатацiйнi та господарськi витрати 01.01.1998
7 74 743 7430 1 71 Витрати на комунальнi послуги 01.01.1998 04.01.2008
7 74 743 7430 1 73 Витрати на комунальнi послуги 05.01.2008 22.01.2008
7 74 743 7430 1 71 Витрати на комунальнi послуги 23.01.2008 05.01.2009
7 74 743 7430 1 73 Витрати на комунальнi послуги 06.01.2009 22.01.2009
7 74 743 7430 1 71 Витрати на комунальнi послуги 23.01.2009
7 74 743 7431 1 71 Господарськi витрати 01.01.1998 04.01.2008
7 74 743 7431 1 73 Господарськi витрати 05.01.2008 22.01.2008
7 74 743 7431 1 71 Господарськi витрати 23.01.2008 05.01.2009
7 74 743 7431 1 73 Господарськi витрати 06.01.2009 22.01.2009
7 74 743 7431 1 71 Господарськi витрати 23.01.2009
7 74 743 7432 1 71 Витрати на охорону 01.01.1998 04.01.2008
7 74 743 7432 1 73 Витрати на охорону 05.01.2008 22.01.2008
7 74 743 7432 1 71 Витрати на охорону 23.01.2008 05.01.2009
7 74 743 7432 1 73 Витрати на охорону 06.01.2009 22.01.2009
7 74 743 7432 1 71 Витрати на охорону 23.01.2009
7 74 743 7433 1 71 Iншi експлуатацiйнi витрати 01.01.1998 04.01.2008
7 74 743 7433 1 73 Iншi експлуатацiйнi витрати 05.01.2008 22.01.2008
7 74 743 7433 1 71 Iншi експлуатацiйнi витрати 23.01.2008 05.01.2009
7 74 743 7433 1 73 Iншi експлуатацiйнi витрати 06.01.2009 22.01.2009
7 74 743 7433 1 71 Iншi експлуатацiйнi витрати 23.01.2009
7 74 744 G 744 1 71 Витрати на телекомунiкацiї 01.01.1998
7 74 744 7440 1 71 Витрати на СЕП 01.01.1998 04.01.2008
7 74 744 7440 1 73 Витрати на СЕП 05.01.2008 22.01.2008
7 74 744 7440 1 71 Витрати на СЕП 23.01.2008 05.01.2009
7 74 744 7440 1 73 Витрати на СЕП 06.01.2009 22.01.2009
7 74 744 7440 1 71 Витрати на СЕП 23.01.2009
7 74 744 7441 1 71 Витрати на iншi системи банкiвського зв`язку 01.01.1998 04.01.2008
7 74 744 7441 1 73 Витрати на iншi системи банкiвського зв`язку 05.01.2008 22.01.2008
7 74 744 7441 1 71 Витрати на iншi системи банкiвського зв`язку 23.01.2008 05.01.2009
7 74 744 7441 1 73 Витрати на iншi системи банкiвського зв`язку 06.01.2009 22.01.2009
7 74 744 7441 1 71 Витрати на iншi системи банкiвського зв`язку 23.01.2009
7 74 744 7442 1 71 Поштово-телефоннi витрати 01.01.1998 04.01.2008
7 74 744 7442 1 73 Поштово-телефоннi витрати 05.01.2008 22.01.2008
7 74 744 7442 1 71 Поштово-телефоннi витрати 23.01.2008 05.01.2009
7 74 744 7442 1 73 Поштово-телефоннi витрати 06.01.2009 22.01.2009
7 74 744 7442 1 71 Поштово-телефоннi витрати 23.01.2009
7 74 745 G 745 1 71 Iншi адмiнiстративнi витрати 01.01.1998
7 74 745 7450 1 71 Витрати на аудит 01.01.1998 01.07.2003
7 74 745 7451 1 71 Витрати на пiдготовку кадрiв 01.01.1998 01.07.2003
7 74 745 7452 1 71 Витрати на вiдрядження 01.01.1998 04.01.2008
7 74 745 7452 1 73 Витрати на вiдрядження 05.01.2008 22.01.2008
7 74 745 7452 1 71 Витрати на вiдрядження 23.01.2008 05.01.2009
7 74 745 7452 1 73 Витрати на вiдрядження 06.01.2009 22.01.2009
7 74 745 7452 1 71 Витрати на вiдрядження 23.01.2009
7 74 745 7453 1 71 Витрати на спецодяг та iншi засоби захисту працiвникiв 01.01.1998 01.07.2003
7 74 745 7454 1 71 Представницькi витрати 01.01.1998 04.01.2008
7 74 745 7454 1 73 Представницькi витрати 05.01.2008 22.01.2008
7 74 745 7454 1 71 Представницькi витрати 23.01.2008 05.01.2009
7 74 745 7454 1 73 Представницькi витрати 06.01.2009 22.01.2009
7 74 745 7454 1 71 Представницькi витрати 23.01.2009
7 74 745 7455 1 71 Витрати на маркетинг та рекламу 01.01.1998 04.01.2008
7 74 745 7455 1 73 Витрати на маркетинг та рекламу 05.01.2008 22.01.2008
7 74 745 7455 1 71 Витрати на маркетинг та рекламу 23.01.2008 05.01.2009
7 74 745 7455 1 73 Витрати на маркетинг та рекламу 06.01.2009 22.01.2009
7 74 745 7455 1 71 Витрати на маркетинг та рекламу 23.01.2009
7 74 745 7456 1 71 Спонсорство та доброчиннiсть 01.01.1998 04.01.2008
7 74 745 7456 1 73 Спонсорство та доброчиннiсть 05.01.2008 22.01.2008
7 74 745 7456 1 71 Спонсорство та доброчиннiсть 23.01.2008 05.01.2009
7 74 745 7456 1 73 Спонсорство та доброчиннiсть 06.01.2009 22.01.2009
7 74 745 7456 1 71 Спонсорство та доброчиннiсть 23.01.2009
7 74 745 7457 1 71 Iншi адмiнiстративнi витрати 13.04.2003 04.01.2008
7 74 745 7457 1 73 Iншi адмiнiстративнi витрати 05.01.2008 22.01.2008
7 74 745 7457 1 71 Iншi адмiнiстративнi витрати 23.01.2008 05.01.2009
7 74 745 7457 1 73 Iншi адмiнiстративнi витрати 06.01.2009 22.01.2009
7 74 745 7457 1 71 Iншi адмiнiстративнi витрати 23.01.2009
7 74 748 G 748 1 71 Iншi небанкiвськi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 01.01.1998 01.07.2003
7 74 748 7480 1 71 Iншi небанкiвськi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 01.01.1998 01.07.2003
7 74 748 7481 1 71 Iншi небанкiвськi операцiйнi витрати за операцiями з небанкiвськими структурними пiдроздiлами банку 01.01.1998 01.07.2003
7 74 749 G 749 3 73 Iншi витрати 01.01.1998
7 74 749 7490 1 71 Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв 01.01.1998 04.01.2008
7 74 749 7490 1 73 Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв 05.01.2008 22.01.2008
7 74 749 7490 1 71 Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв 23.01.2008 05.01.2009
7 74 749 7490 1 73 Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв 06.01.2009 22.01.2009
7 74 749 7490 1 71 Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв 23.01.2009
7 74 749 7491 3 73 Втрати вiд уцiнки запасiв на продаж 05.01.2005
7 74 749 7493 1 71 Втрати на неоперацiйнi пiдроздiли банку 01.01.1998 01.07.2003
7 74 749 7497 1 71 Штрафи, пенi, що сплаченi за господарськими операцiями 01.01.1998 01.07.2003
7 74 749 7499 1 71 Iншi витрати 01.01.1998 04.01.2008
7 74 749 7499 1 73 Iншi витрати 05.01.2008 22.01.2008
7 74 749 7499 1 71 Iншi витрати 23.01.2008 05.01.2009
7 74 749 7499 1 73 Iншi витрати 06.01.2009 22.01.2009
7 74 749 7499 1 71 Iншi витрати 23.01.2009
7 77 77 R 77 1 71 Вiдрахування в резерви 01.01.1998
7 77 770 G 770 3 73 Вiдрахування в резерви 01.01.1998
7 77 770 7700 3 73 Вiдрахування в резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з банками 05.01.1999
7 77 770 7701 3 73 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть iнших банкiв 01.01.1998
7 77 770 7702 3 73 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за наданими кредитами клiентам 01.01.1998
7 77 770 7703 3 73 Вiдрахування в резерви пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 01.01.1998
7 77 770 7704 3 73 Вiдрахування в резерви пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 01.01.1998
7 77 770 7705 3 73 Вiдрахування в резерви за дебiторською заборгованiстю та iншими активами банку 01.01.1998
7 77 770 7706 3 73 Вiдрахування в банкiвськi резерви на покриття ризикiв та втрат 01.01.1998
7 77 771 G 771 1 71 Списання безнадiйних активiв 05.01.1999 01.10.2001
7 77 771 7710 1 71 Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi за операцiями з банками 05.01.1999 01.10.2001
7 77 771 7711 1 71 Списання безнадiйної заборгованостi iнших банкiв 05.01.1999 01.11.2001
7 77 771 7712 1 71 Списання безнадiйної заборгованостi за кредитами, якi наданi клiентам 05.01.1999 01.11.2001
7 77 771 7713 1 71 Списання безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 05.01.1999 01.10.2001
7 77 771 7714 1 71 Списання безнадiйної заборгованостi вiд знецiнення цiнних паперiв на iнвестицiї 05.01.1999 01.10.2001
7 77 771 7715 1 71 Списання безнадiйної iншої дебiторської заборгованостi та iнших активiв банку 05.01.1999 01.11.2001
7 77 771 7717 1 71 Списання безнадiйних, нарахованих у минулому роцi процентних доходiв 05.01.1999 01.03.2001
7 77 772 G 772 3 73 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами 05.01.2001
7 77 772 7720 3 73 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами 05.01.2001
7 78 78 R 78 1 71 Hепередбаченi витрати 01.01.1998
7 78 780 G 780 1 71 Hепередбаченi витрати 01.01.1998
7 78 780 7800 1 71 Непередбаченi витрати 01.01.1998 01.02.1999
7 78 780 7801 1 71 Непередбаченi витрати у зв`язку зi змiною облiкової полiтики 05.01.1999 01.11.2000
7 78 780 7809 1 71 Непередбаченi витрати 05.01.1999 01.04.2006
7 79 79 R 79 1 71 Податок на прибуток 01.01.1998
7 79 790 G 790 3 73 Податок на прибуток 01.01.1998
7 79 790 7900 3 73 Податок на прибуток 01.01.1998
8 8 8 K 8 3 83 Управлiнський облiк 01.01.1998
9 9 9 K 9 3 93 Позабалансовi рахунки 01.01.1998
9 90 90 R 90 1 91 Зобов`язання i вимоги за всiма видами гарантiй 01.01.1998
9 90 900 G 900 1 91 Гарантiї, поручительства, акредетиви та акцепти, що наданi банкам 01.01.1998
9 90 900 9000 1 91 Гарантiї, що наданi банкам 01.01.1998
9 90 900 9001 1 91 Пiдтвердженi акредитиви 01.01.1998
9 90 900 9002 1 91 Акцепти, що наданi банкам 01.01.1998
9 90 900 9003 1 91 Авалi, що наданi банкам 17.07.2000
9 90 901 G 901 2 92 Гарантiї, що отриманi вiд банкiв 01.01.1998
9 90 901 9010 2 92 Простi гарантiї, що отриманi вiд банкiв 01.01.1998
9 90 901 9015 2 92 Контргарантiї, що отриманi вiд банкiв 01.01.1998
9 90 902 G 902 1 91 Гарантiї, що наданi клiентам 01.01.1998
9 90 902 9020 1 91 Гарантiї, що наданi клiентам 01.01.1998
9 90 902 9023 1 91 Авалi, що наданi клiентам 17.07.2000
9 90 903 G 903 2 92 Гарантiї, що отриманi вiд клiентiв 01.01.1998
9 90 903 9030 2 92 Простi гарантiї, що отриманi вiд Уряду України 01.01.1998
9 90 903 9031 2 92 Простi гарантiї, що отриманi вiд клiентiв, крiм Уряду України 01.01.1998
9 90 903 9036 2 92 Контргарантiї, що отриманi вiд клiентiв 01.01.1998
9 90 909 G 909 1 91 Сумнiвнi гарантiї та поручительства 01.01.1998 02.02.2009
9 90 909 9090 1 91 Сумнiвнi гарантiї, що наданi банкам 01.01.1998 02.02.2009
9 90 909 9091 1 91 Сумнiвнi гарантiї, що наданi клiентам 01.01.1998 02.02.2009
9 91 91 R 91 1 91 Зобов`язання з кредитування, що наданi та отриманi 01.01.1998
9 91 910 G 910 1 91 Зобов`язання з кредитування, що наданi банкам 01.01.1998
9 91 910 9100 1 91 Зобов`язання з кредитування, що наданi банкам 01.01.1998
9 91 911 G 911 2 92 Зобов`язання з кредитування, що отриманi вiд банкiв 01.01.1998
9 91 911 9110 2 92 Зобов`язання з кредитування, що отриманi вiд банкiв 01.01.1998
9 91 911 9111 2 92 Зобов`язання з кредитування, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 05.01.2005
9 91 912 G 912 1 91 Зобов`язання з кредитування, що наданi клiентам 01.01.1998
9 91 912 9122 1 91 Непокритi акредитиви 01.01.1998
9 91 912 9129 1 91 Iншi зобов`язання з кредитування, що наданi клiентам 01.01.1998
9 92 92 R 92 1 91 Зобов`язання i вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими металами 01.01.1998
9 92 920 G 920 1 91 Валюта та банкiвськi метали до отримання 01.01.1998
9 92 920 9200 1 91 Валюта та банкiвськi метали до отримання за умовами спот 01.01.1998
9 92 920 9201 1 91 Валюта та банкiвськi метали до отримання за форвардними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
9 92 920 9202 1 91 Валюта та банкiвськi метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 01.01.1998
9 92 920 9203 1 91 Валюта та банкiвськi метали до отримання за опцiонними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
9 92 920 9204 1 91 Валюта та банкiвськi метали до отримання за опцiонними контрактами в торговому портфелi банку 01.01.1998
9 92 920 9205 1 91 Дисконт/премiя до отримання за форвардними валютними контрактами 01.01.1998 01.02.2008
9 92 920 9206 1 91 Валюта та банкiвськi метали до отримання за ф`ючерсними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
9 92 920 9207 1 91 Валюта та банкiвськi метали до отримання за ф`ючерсними контрактами в торговому портфелi банку 05.01.1999
9 92 921 G 921 2 92 Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення 01.01.1998
9 92 921 9210 2 92 Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за умовами спот 01.01.1998
9 92 921 9211 2 92 Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за форвардними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
9 92 921 9212 2 92 Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 01.01.1998
9 92 921 9213 2 92 Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за опцiонними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
9 92 921 9214 2 92 Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за опцiонними контрактами в торговому портфелi банку 01.01.1998
9 92 921 9215 2 92 Дисконт/премiя до виплати за форвардними контрактами 01.01.1998 01.02.2008
9 92 921 9216 2 92 Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за ф`ючерсними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
9 92 921 9217 2 92 Валюта та банкiвськi метали до вiдправлення за ф`ючерсними контрактами в торговому портфелi банку 05.01.1999
9 92 928 G 928 3 93 Позабалансова позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв 01.01.1998 01.06.1999
9 92 928 9280 3 93 Позабалансова позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв 01.01.1998 01.06.1999
9 92 928 9281 3 93 Еквiвалент позабалансової позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв 01.01.1998 01.06.1999
9 92 928 9282 3 93 Нереалiзований результат переоцiнки позабалансової позицiї банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв 01.01.1998 01.06.1999
9 92 929 G 929 1 91 Сумнiвнi вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими металами 01.01.1998 02.02.2009
9 92 929 9290 1 91 Сумнiвнi вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими металами 01.01.1998 02.02.2009
9 93 93 R 93 3 93 Вимоги та зобов`язання щодо андеррайтингу цiнних паперiв, спотових i строкових фiнансових iнструментiв, крiм iнструментiв валютного обмiну 01.01.1998
9 93 930 G 930 1 91 Цiннi папери до отримання за операцiями андеррайтингу 01.01.1998
9 93 930 9300 1 91 Вимоги за андеррайтингом цiнних паперiв 01.01.1998
9 93 931 G 931 2 92 Цiннi папери до вiдсилання за операцiями андеррайтингу 01.01.1998
9 93 931 9310 2 92 Зобов`язання за андеррайтингом цiнних паперiв 01.01.1998
9 93 935 G 935 1 91 Активи до отримання 01.01.1998
9 93 935 9350 1 91 Активи до отримання та депозити до розмiщення за спотовими контрактами 01.01.1998
9 93 935 9351 1 91 Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
9 93 935 9352 1 91 Активи до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 01.01.1998
9 93 935 9353 1 91 Активи до отримання за опцiонними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
9 93 935 9354 1 91 Активи до отримання за опцiонними контрактами в торговому портфелi банку 01.01.1998
9 93 935 9356 1 91 Активи до отримання за ф`ючерсними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 05.01.2008
9 93 935 9357 1 91 Активи до отримання за ф`ючерсними контрактами в торговому портфелi банку 05.01.2008
9 93 936 G 936 2 92 Активи до вiдправлення 01.01.1998
9 93 936 9360 2 92 Активи до вiдправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами 01.01.1998
9 93 936 9361 2 92 Активи до вiдправлення за форвардними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
9 93 936 9362 2 92 Активи до вiдправлення за форвардними контрактами в торговому портфелi банку 01.01.1998
9 93 936 9363 2 92 Активи до вiдправлення за опцiонними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 01.01.1998
9 93 936 9364 2 92 Активи до вiдправлення за опцiонними контрактами в торговому портфелi банку 01.01.1998
9 93 936 9366 2 92 Активи до вiдправлення за ф`ючерсними контрактами, що призначенi для облiку хеджування 05.01.2008
9 93 936 9367 2 92 Активи до вiдправлення за ф`ючерсними контрактами в торговому портфелi банку 05.01.2008
9 93 939 G 939 1 91 Сумнiвнi вимоги за операцiями з фiнансовими iнструментами, крiм iнструментiв валютного обмiну 01.01.1998 02.02.2009
9 93 939 9390 1 91 Сумнiвнi вимоги за операцiями з фiнансовими iнструментами, крiм iнструментiв валютного обмiну 01.01.1998 02.02.2009
9 95 95 R 95 3 93 Iншi зобов`язання i вимоги 01.01.1998
9 95 950 G 950 1 91 Отримана застава 01.01.1998
9 95 950 9500 1 91 Отримана застава 01.01.1998
9 95 950 9501 2 92 Застава, за якої предмет застави передаеться на зберiгання заставодержателю 01.01.1998 01.04.2005
9 95 950 9501 1 91 Заставна за iпотечними кредитами 06.01.2009
9 95 950 9502 2 92 Застава, за якої предмет застави передаеться третiм особам 17.07.2000 01.04.2005
9 95 950 9503 1 91 Застава за складськими свiдоцтвами 22.09.2003
9 95 951 G 951 2 92 Hадана застава 01.01.1998
9 95 951 9510 2 92 Надана застава 01.01.1998
9 95 952 G 952 1 91 Iпотека 01.01.2004
9 95 952 9520 1 91 Земельнi дiлянки 01.01.2004
9 95 952 9521 1 91 Нерухоме майно житлового призначення 01.01.2004
9 95 952 9523 1 91 Iншi об`екти нерухомого майна 01.01.2004
9 96 96 R 96 1 91 Списана заборгованiсть та кошти до повернення 01.01.1998
9 96 960 G 960 1 91 Hе сплаченi в строк доходи 01.01.1998
9 96 960 9600 1 91 Списана за рахунок спецiальних резервiв заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з банками 01.01.1998
9 96 960 9601 1 91 Списана за рахунок спецiальних резервiв заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiентами 01.01.1998
9 96 960 9602 1 91 Нарахованi та не отриманi доходи за операцiями з банками 13.04.2003 01.01.2010
9 96 960 9603 1 91 Нарахованi та не отриманi доходи за операцiями з клiентами 13.04.2003 01.01.2010
9 96 960 9604 1 91 Списана методом прямого списання заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з банками 13.04.2003 02.02.2009
9 96 960 9605 1 91 Списана методом прямого списання заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiентами 13.04.2003 02.02.2009
9 96 961 G 961 1 91 Списана у збиток заборгованiсть за активами 01.01.1998
9 96 961 9610 1 91 Списана у збиток заборгованiсть за коштами на кореспондентських рахунках 01.01.1998
9 96 961 9611 1 91 Списана у збиток заборгованiсть за кредитними операцiями 01.01.1998
9 96 961 9613 1 91 Списана у збиток заборгованiсть за операцiями з цiнними паперами 13.04.2003
9 96 961 9615 1 91 Списана у збиток дебiторська заборгованiсть 13.04.2003
9 96 961 9617 1 91 Списана у збиток заборгованiсть банкiв за iншими активами 13.04.2003
9 96 961 9618 1 91 Списана у збиток заборгованiсть клiентiв за iншими активами 13.04.2003
9 96 962 G 962 1 91 Кошти до повернення 01.01.1998
9 96 962 9620 1 91 Валютнi кошти пiдприемств, органiзацiй, мiнiстерств, вiдомств i Кабiнету Мiнiстрiв України, що облiковуються на рахунках у Зовнiшекономбанку Росiї 01.01.1998
9 96 962 9621 1 91 Валютнi кошти фiзичних осiб, що облiковуються на рахунках у Зовнiшнекономбанку Росiї 05.01.1999
9 97 97 R 97 3 93 Цiннi папери та iншi активи клiентiв на зберiганнi 01.01.1998
9 97 970 G 970 1 91 Цiннi папери та iншi активи клiентiв на зберiганнi 01.01.1998
9 97 970 9700 1 91 Цiннi папери клiентiв у довiрчому управлiннi 01.01.1998 01.02.2003
9 97 970 9701 1 91 Iншi активи клiентiв у довiрчому управлiннi 01.01.1998 01.02.2003
9 97 970 9702 1 91 Цiннi папери на зберiганнi 01.01.1998
9 97 970 9703 1 91 Iншi активи на зберiганнi 01.01.1998
9 97 970 9704 1 91 Цiннi папери клiентiв згiдно з договором доручення (комiсiї) 17.07.2000
9 97 971 G 971 1 91 Документи з приватизацiї - житловi чеки 01.01.1998
9 97 971 9710 1 91 Розрахунки з емiсiї приватизацiйних житлових чекiв 01.01.1998
9 97 971 9711 1 91 Житловi чеки в установах ВАТ `Ощадбанк` 01.01.1998
9 97 971 9712 1 91 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї 01.01.1998
9 97 971 9713 1 91 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної РеспублiкиКрим 01.01.1998
9 97 971 9714 1 91 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї адмiнiстративно- територiальних одиниць 01.01.1998
9 97 971 9715 1 91 Розрахунки установ ВАТ `Ощадбанк` за житловими чеками 01.01.1998
9 97 971 9717 1 91 Житловi чеки, що акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв 01.01.1998
9 97 971 9718 1 91 Житловi чеки, що акумульованi для розрахункiв за придбанi об`екти приватизацiї 01.01.1998
9 97 972 G 972 1 91 Документи з приватизацiї - майновi сертифiкати 01.01.1998
9 97 972 9720 1 91 Розрахунки з емiсiї приватизацiйних майнових сертифiкатiв 01.01.1998
9 97 972 9721 1 91 Майновi сертифiкати в установах ВАТ `Ощадбанк` 01.01.1998
9 97 972 9722 1 91 Розрахунки майновими сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї 01.01.1998
9 97 972 9723 1 91 Розрахунки майновими сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим 01.01.1998
9 97 972 9724 1 91 Розрахунки майновими сертифiкатами з позабюджетним фондом приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць 01.01.1998
9 97 972 9725 1 91 Розрахунки установ ВАТ `Ощадбанк` за майновими сертифiкатами 01.01.1998
9 97 972 9726 1 91 Бланки приватизацiйних майнових сертифiкатiв 01.01.1998
9 97 972 9727 1 91 Приватизацiйнi майновi сертифiкати, що акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв для приватизацiї майна 01.01.1998
9 97 972 9728 1 91 Майновi сертифiкати, що акумульованi для розрахункiв за приватизоване житло 01.01.1998
9 97 973 G 973 1 91 Документи з приватизацiї - земельнi бони 01.01.1998
9 97 973 9731 1 91 Земельнi бони в установах ВАТ `Ощадбанк` 01.01.1998
9 97 973 9733 1 91 Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим 01.01.1998
9 97 973 9734 1 91 Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць 01.01.1998
9 97 973 9735 1 91 Розрахунки установ ВАТ `Ощадбанк` за земельними бонами 01.01.1998
9 97 973 9737 1 91 Земельнi бони, що акумульованi на рахунках фiнансових посередникiв 01.01.1998
9 97 974 G 974 1 91 Iншi розрахунки 01.01.1998
9 97 974 9740 1 91 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї за придбане майно 01.01.1998
9 97 974 9741 1 91 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим за придбане майно 01.01.1998
9 97 974 9742 1 91 Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць за придбане майно 01.01.1998
9 97 974 9743 1 91 Розрахунки приватизацiйними майновими сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї за приватизоване житло 01.01.1998
9 97 974 9744 1 91 Розрахунки приватизацiйними майновими сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим за приватизоване житло 01.01.1998
9 97 974 9745 1 91 Розрахунки приватизацiйними майновими сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць за приватизоване житло 01.01.1998
9 97 974 9746 1 91 Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизацiї 01.01.1998
9 97 975 G 975 1 91 Документи з приватизацiї - компенсацiйнi сертифiкати 01.01.1998
9 97 975 9750 1 91 Сума нарахованої компенсацiї грошових заощаджень в установах Ощадного банку України 01.01.1998 01.04.2005
9 97 975 9751 1 91 Бланки компенсацiйних сертифiкатiв 01.01.1998
9 97 975 9752 1 91 Компенсацiйнi сертифiкати, що обертаються на ринку 01.01.1998
9 97 975 9753 1 91 Компенсацiйнi сертифiкати, що запропонованi для продажу на бiржi 01.01.1998
9 97 975 9754 1 91 Компенсацiйнi сертифiкати, що зберiгаються в установах банкiв 01.01.1998
9 97 975 9755 1 91 Розрахунки компенсацiйними сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї 01.01.1998
9 97 975 9756 1 91 Розрахунки компенсацiйними сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї Автономної Республiки Крим 01.01.1998
9 97 975 9757 1 91 Розрахунки компенсацiйними сертифiкатами з позабюджетним Державним фондом приватизацiї адмiнiстративно-територiальних одиниць 01.01.1998
9 97 976 G 976 1 91 Грошова компенсацiя заощаджень громадян України в установах ВАТ `Ощадбанк` 01.01.1998
9 97 976 9760 1 91 Грошова компенсацiя заощаджень громадян України в установах ВАТ `Ощадбанк` 01.01.1998
9 97 977 G 977 1 91 Рiзнi цiнностi i документи з приватизацiї в дорозi 01.01.1998
9 97 977 9770 1 91 Рiзнi цiнностi i розрахунковi документи за придбаними об`ектами приватизацiї, що вiдправленi 01.01.1998
9 97 977 9771 1 91 Бланки з приватизацiї в дорозi 01.01.1998
9 97 978 G 978 1 91 Активнi рахунки довiрчого управлiння 13.01.2003
9 97 978 9780 1 91 Готiвковi кошти за операцiями довiрчого управлiння 13.01.2003
9 97 978 9781 1 91 Поточнi рахунки банку-управителя з довiрчого управлiння 13.01.2003
9 97 978 9782 1 91 Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння 13.01.2003
9 97 978 9783 1 91 Цiннi папери в довiрчому управлiннi 13.01.2003
9 97 978 9784 1 91 Банкiвськi метали в довiрчому управлiннi 13.01.2003
9 97 978 9786 1 91 Iншi активи в довiрчому управлiннi 13.01.2003
9 97 978 9787 1 91 Витрати за операцiями довiрчого управлiння 13.01.2003
9 97 978 9788 1 91 Нарахованi доходи за об`ектами довiрчого управлiння 13.01.2003
9 97 979 G 979 2 92 Пасивнi рахунки довiрчого управлiння 13.01.2003
9 97 979 9790 2 92 Фонди банкiвського управлiння 13.01.2003
9 97 979 9791 2 92 Рахунки установникiв 13.01.2003
9 97 979 9792 2 92 Кредиторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння 13.01.2003
9 97 979 9797 2 92 Доходи вiд операцiй довiрчого управлiння 13.01.2003
9 98 98 R 98 1 91 Облiк iнших засобiв, цiнностей та документiв 01.01.1998
9 98 980 G 980 1 91 Документи за розрахунковими операцiями 01.01.1998
9 98 980 9800 1 91 Розрахунковi документи за факторинговими операцiями 01.01.1998
9 98 980 9802 1 91 Акредитиви до виконання 01.01.1998
9 98 980 9803 1 91 Розрахунковi документи клiентiв, що облiковуються банком вiдповiдно до укладених цивiльноправових договорiв 01.01.1998
9 98 980 9804 1 91 Розрахунковi документи, що не сплаченi в строк з вини банку 01.01.1998
9 98 980 9805 1 91 Прострочена заборгованiсть за кредитами, оформлена векселями 01.01.1998
9 98 980 9806 1 91 Розрахунковi документи щодо стягнення у безспiрному порядку сум заборгованостi 01.01.1998 01.06.1999
9 98 980 9809 1 91 Iншi документи за розрахунковими операцiями клiентiв 20.09.2001
9 98 981 G 981 1 91 Iншi цiнностi i документи 01.01.1998
9 98 981 9810 1 91 Нерозiбранi посилки з цiнностями 01.01.1998
9 98 981 9811 1 91 Отриманi дозволи на випуск цiнних паперiв 01.01.1998
9 98 981 9812 1 91 Погашенi цiнностi 01.01.1998
9 98 981 9819 1 91 Iншi цiнностi i документи 01.01.1998
9 98 982 G 982 1 91 Бланки цiнних паперiв та бланки суворого облiку 01.01.1998
9 98 982 9820 1 91 Бланки цiнних паперiв 01.01.1998
9 98 982 9821 1 91 Бланки суворого облiку 01.01.1998
9 98 983 G 983 1 91 Документи i цiнностi, прийнятi та вiдправленi на iнкасо 01.01.1998
9 98 983 9830 1 91 Документи i цiнностi, прийнятi на iнкасо 01.01.1998
9 98 983 9831 1 91 Документи i цiнностi, вiдправленi на iнкасо 01.01.1998
9 98 984 G 984 1 91 Операцiї за основними засобами 01.01.1998
9 98 984 9840 1 91 Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) 01.01.1998
9 98 985 G 985 1 91 Кошти на будiвництво, якi переданi в порядку пайової участi 01.01.1998
9 98 985 9850 1 91 Кошти на будiвництво, якi переданi в порядку пайової участi 01.01.1998
9 98 986 G 986 1 91 Операцiї з обслуговування кредитiв 06.01.2009
9 98 986 9860 1 91 Кредити, що перебувають на обслуговуваннi в банку 06.01.2009
9 98 986 9861 1 91 Процентнi доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуваннi в банку 06.01.2009
9 98 989 G 989 1 91 Документи та цiнностi в пiдзвiтi та в дорозi 01.01.1998
9 98 989 9890 1 91 Бланки цiнних паперiв в пiдзвiтi 01.01.1998
9 98 989 9891 1 91 Бланки цiнних паперiв в дорозi 01.01.1998
9 98 989 9892 1 91 Бланки суворого облiку в пiдзвiтi 01.01.1998
9 98 989 9893 1 91 Бланки суворого облiку в дорозi 01.01.1998
9 98 989 9898 1 91 Iншi цiнностi та документи в пiдзвiтi 01.01.1998
9 98 989 9899 1 91 Iншi цiнностi та документи в дорозi 01.01.1998
9 99 99 R 99 3 99 Контррахунки та позабалансова позицiя банку 01.01.1998
9 99 990 G 990 3 99 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 01.01.1998
9 99 990 9900 3 99 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 01.01.1998
9 99 990 9901 3 99 01.01.1998
9 99 990 9902 3 99 01.01.1998
9 99 990 9903 3 99 01.01.1998
9 99 990 9904 3 99 01.01.1998
9 99 990 9905 3 99 01.01.1998
9 99 990 9906 3 99 01.01.1998
9 99 990 9907 3 99 01.01.1998
9 99 990 9908 3 99 01.01.1998
9 99 990 9909 3 99 01.01.1998
9 99 991 G 991 3 99 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 01.01.1998
9 99 991 9910 3 99 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 01.01.1998
9 99 991 9911 3 99 01.01.1998
9 99 991 9912 3 99 01.01.1998
9 99 991 9913 3 99 01.01.1998
9 99 991 9914 3 99 01.01.1998
9 99 991 9915 3 99 01.01.1998
9 99 991 9916 3 99 01.01.1998
9 99 991 9917 3 99 01.01.1998
9 99 991 9918 3 99 01.01.1998
9 99 991 9919 3 99 01.01.1998
9 99 992 G 992 3 99 Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами 05.01.1999
9 99 992 9920 3 99 Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами 05.01.1999

Up

Generate program : eXplorer_for_Bank (™) - 2.0.172 : 15.05.2009 15:39

Licensed for : IT Consulting & Soft Developer - www.explorer4bank.at.ua

Copyright © 2009 IT Consulting & Soft Developer by Serg Markov. All Rights Reserved.